Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23/02/2020 03:34:58
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Com et podem ajudar 

Vull presentar un escrit amb al·legacions a una denúncia de trànsit

-Una breu descripció del tràmit administratiu
Tot conductor o vianant multat amb una denúncia de trànsit, pot presentar al·legacions.

-Qui pot demanar el servei?
El conductor, vianant o el representant de l'empresa propietària d'un vehicle.

-Quins documents s'han de lliurar a l'Ajuntament per iniciar la tramitació?
S'ha de presentar:
-Fotocòpia del butlletí de denúncia. Si no es té el butlletí, la notificació de la denúncia.
-Documentació justificativa de les al·legacions
-Fotocòpia del rebut de la taxa de retirada del vehicle (en cas d'haver rebut aquesta sanció).

-Quin és el cost del servei?
Cap.

-En quines dates i com és pot sol·licitar el servei o tràmit administratiu?
Durant el termini de vint dies naturals podeu presentar, davant l´Alcaldia, escrit d´al.legacions, amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra, indicant el número de l´expedient. Si no presenteu al.legacions ni pagueu l'import de la multa en el termini indicat, aquesta notificació tindrà efectes d'acte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular recurs contenciós administratiu.

-Quan de temps triga la resolució del tràmit?
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l´expedient sancionador és d´un any des de la seva iniciació, deduint els terminis de suspensió motivats pel coneixement dels fets per la jurisdicció penal, quan s'escaigui.

-Quina documentació es lliurarà a l'interessat de la resolució de la seva petició?
L'administració municipal li farà arribar una contestació per escrit a les seves al·legacions.

-Qüestions freqüents que es plantegen davant aquest tràmit administratiu
En cas de presentar les al·legacions un representant d'una societat, haurà d'acreditar la seva representació.

On et pots adreçar?

Oficina Organisme Gestió Tributària

Plaça de l'Ajuntament, 1 -

Horari: de 08:30 hores a 14:00 hores (dilluns a divendres); dijous 16:00 hores a 19:00 hores

Telèfon: 93 635 64 00

Web: http://orgt.diba.cat/cat/

Correu electrònic: orgt.st.andreub@diba.cat