Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27/02/2020 21:25:38
Inici | Contacte | Mapa Web
Castellano | A A A
Sant Andreu de la Barca
Ajuntament

Funcions Policia Local

Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el 26 de juny de 1991 (amb les actualitzacions derivades de la Llei 5/2000, de 5 de juny, de modificació de l’article 29 de la Llei 16/1991, de les policies locals, i per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro), les funcions encarregades a la Policia Local son clarament determinades en els articles 11 i 12:

Article 11
Correspon a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:
a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions.
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
i) Vigilar els espais públics.
j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.
Article 12
1- Les funcions de policia a què es refereix l'article 11 e) són les següents:
a) Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents, quan siguin requerides a fer-ho.
b) Practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de l'autoritat judicial, del ministeri fiscal o dels superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de custòdia de detinguts i la prevenció i la custòdia dels objectes provinents d'un delicte o relacionats amb l'execució d'aquest, de les quals actuacions s'ha de donar compte, en els terminis establerts legalment, a l'autoritat judicial o al ministeri fiscal, d'acord amb la normativa vigent.
2- Les funcions assenyalades per l'apartat 1 s'han de complir d'acord amb els principis de cooperació mútua i de col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat.

Aquesta delimitació de funcions es pot dividir en els àmbits següents:

SEGURETAT CIUTADANA
Protegir a les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències d'aquestes corporacions.
Vigilar els espais públics.
Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que es disposa a les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits per això.
Col·laborar amb les forces o cossos de seguretat de l'Estat i amb la policia autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en les grans concentracions humanes, quan siguin requerides per a això.

POLICIA ADMINISTRATIVA
Exercir com policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment de reglaments, ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
Qualsevol altre funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els hi sigui encomenada.

POLICIA JUDICIAL
Exercir com policia judicial.
Realitzar diligències de prevenció i actuacions dirigides a evitar la comissió d'actes delictius, en aquest cas, comunicaran les actuacions realitzades a les forces o cossos de seguretat competents.
Auxiliar als jutges, als tribunals i al Ministeri fiscal en la investigació dels delictes i en el descobriment i detenció dels delinqüents, quan siguin requerides per a això.
Practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de l'autoritat judicial, del Ministeri fiscal o dels superiors jeràrquics les primeres diligències de prevenció i custodia de detinguts i la prevenció i custodia dels objectes provinents de un delicte o relacionats amb la seva execució, d'aquestes actuacions es donarà compte, en els terminis legalment establerts, a l'autoritat judicial o al Ministeri fiscal, d'acord amb la normativa vigent.

POLICIA DE TRÀNSIT
Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
Instruir atestats per accidents de trànsit succeïts dins del nucli urbà, en aquest cas aquests actuacions realitzades a les forces o cossos de seguretat competents.
Realitzar actuacions dirigides a garantitzar la seguretat vial en el municipi.


 

 Versió per a imprimirImprimir