Ajuntament de Sant Andreu de la Barca


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

© Ajuntament Sant Andreu de la Barca, 2018