PLE MUNICIPAL

El Ple Municipal

La Corporació Municipal de Sant Andreu de la Barca està formada per l'alcalde i 20 regidors, els quals representen als partits i coalicions que varen obtenir representació municipal en les darreres eleccions municipals del 26 de maig de 2019: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (C's), Fem SAB (ERC+Vecinos por el cambio) i Podemos.

 

La reunió de tots ells constitueix el Consell Plenari municipal.

El llistat de membres del Consell Plenari municipal el podeu veure més avall i a l'apartat Composició dels grups polítics municipal 2019-2023.

 

El Consell Plenari municipal es reuneix a la Sala de Plens de l'Ajuntament, situat al primer pis de l'edifici consistorial.

 

Calendari del Consell Plenari Municipal: Hi ha fixada la sessió mensual el darrer dijous de cada mes, excepte en els mesos de juliol i desembre, on l'alcalde té la facultat de fixar una data adient i el mes d'agost que no es realitza.

 

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries i urgents.

 

Les sessions són convocades deu dies abans de la celebració, amb un ordre del dia, que és fet públic a la web.

 

Una còpia de la transcripció sonora dels darrers Consells Plenaris municipals és trobar també a l'apartat Plens municipals.

 

La composició del Consell Plenari Municipal en el mandat 2019-2023, elegits en les eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig del 2019.Competències del Ple
 

El Ple, dins dels trenta dies hàbils següents a la sessió constitutiva, celebrarà una o varies sessions, amb l’únic objecte d’adoptar les decisions següents:

 

 1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.
 2. Creació i composició de les comissions informatives.
 3. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i nomenament del personal directiu.
 4. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.
 5. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 6. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus respectius portaveus.
 7. Presa de coneixement de les resolucions de l’alcaldia a què fa referència l’article anterior.
 8. Organització de l’Ajuntament en les diferents àrees, departaments i serveis.

 

1.- D’acord amb el que disposa l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en desenvolupament de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, corresponen al Ple les atribucions següents:

 

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
 3. L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 14. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 15. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 EUR, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 16. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 17. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 EUR, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: - Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; - Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

2.- Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde/essa i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es faran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

Enllaços d'interès