JUNTA GOVERN

Organització de la Junta de Govern

Ana María Alba Aguilera
Ana María Alba Aguilera
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Programa de Projectes Estratègics de la Ciutat
Montserrat Tobella Canals
Montserrat Tobella Canals
Regidora d'Hisenda i Gestió Tributària i Salut Pública
Juan Pablo Beas Fernández
Juan Pablo Beas Fernández
Cultura, Seguretat Ciutadana, Habitatge i Comunicació
Fernando Yécora Santiago
Fernando Yécora Santiago
Regidor d'Ensenyament
Maite Navas Aguayo
Maite Navas Aguayo
Regidora de Participació Ciutadana, Planificació Territorial, Urbanisme i Obres d'Infraestructura
Juan Pérez López
Juan Pérez López
Regidor de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme, Govern Obert, Recursos Humans i Planificació, Arxiu Municipal i Gestió del Coneixement
Juan Alfaro Hinarejos
Juan Alfaro Hinarejos
Regidor de Transició Ecològica i Mobilitat Sostenible i Activitats, Adjunt Serveis Municipals i Manteniment i Ocupació de la Via Pública

I també hi assisteixen l’interventor municipal Josep Ortuño i la secretària municipal Begoña Gil Hernández.

Calendari i competències

Calendari de la Junta de govern

 

Dimarts no festius de cada mes, excepte durant el mes d’agost, a les 10.00 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament.

 

Funcions de la Junta de Govern

 

 • L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l’Alcalde o altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

 

Competències de la Junta de Govern

 

 1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, així com les bases i convocatòries de les proves per a la selecció del personal i els concursos de provisió de llocs treball, a excepció dels processos relatius als plans d’ocupació.
 2. Sancionar al personal –funcionari o laboral- per faltes molt greus, exclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 3. Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern Local sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost municipal.
 4. Les competències resolutives com a òrgan de contractació per a l’aprovació de l’expedient, adjudicació, modificació, aprovació de preus contradictoris o excés d’amidaments i/o unitats, revisió de preus, pròrroga, resolució i/o rescissió dels contractes d’obres i de concessió de serveis a partir de 500.000,00 euros i de subministrament, serveis, privats i la resta de contractes administratius a partir de 250.000,00 euros, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual sempre que no superin els 4 anys, incloses les seves pròrrogues.
 5. Les modificacions de contractes no previstes en els Plecs de clàusules.
 6. Les autoritzacions, llicències, concessions sobre els béns de la Corporació, l’adquisició i alienació de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan excedint del 30.000,00 euros, el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 3.000.000,00 euros (atribució del Ple). No està inclosa l’alineació de béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el seu valor (Ple).
 7. L’aprovació de la minuta de convenis amb entitats públiques i privades que no siguin competència del Ple, sempre que no comportin una despesa plurianual o altres obligacions que corresponguin al Ple i la quantia de l’aportació municipal excedeixi de 30.000,00 euros.
 8. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (són atribucions del Ple l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments).
 9. L’atorgament, denegació, modificació i pròrroga de les llicències urbanístiques, excepte les relatives a obres de companyies subministradores.
 10. La resolució dels expedients relatius a la declaració de ruïna de les edificacions.
 11. L’atorgament de les llicències i autoritzacions de les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, incloses en l’Annex II.
 12. Aprovar les sol·licituds i acceptacions de subvencions i ajuts de caràcter econòmic, dirigides a altres ens i Administracions públiques, la competència de les quals no estigui atribuïda expressament al Ple municipal per les seves bases reguladores, quan la quantia del cofinançament de l’actuació per part de l’Ajuntament excedeixi de 20.000,00 euros.
 13. La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes dictats per la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per l’Alcaldessa.
 14. Les accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l’Alcaldessa.
 15. Interposició de recursos contra resolucions judicials.
 16. Assabentat i acatament de resolucions judicials.
 17. La revocació d’actes i la rectificació d’errors respecte dels actes dictats per la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per l’alcaldessa.
 18. Aprovació de les relacions de factures (documents O i ADO) quan l’import de la factura sigui superior a 20.000,00€.
 19. Aprovació dels expedients de compensacions de deutes, quan la quantia superi l’import de 10.000,00 euros.

Enllaços d'interès