POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractament de les dades i Transaccions segures

 1. TRACTAMENT DE LES DADES

 

Legislació aplicable:

La present política de privacitat ha sigut desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals en vigor, així com el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD).

 

Objecte:

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de dades personals, respecte de les quals s’està recavant informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre d’altres coses, les finalitats del tractament, les dades de contacte per exercir els drets que els assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat.

 

Informació general:

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privacitat i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el RGPD.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el RGPD.

Tant l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i de seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca mitjançant els portals:

 

 

Disposen de connexió segura, garantint així el xifratge de la informació i la integritat de les dades.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

El Responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.sabarca.cat és:

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Pl. de l’Ajuntament, 1

08740 Sant Andreu de la Barca

CIF: P0819500J

Telèfon: 96.635.64.00

 

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades?

 

Les dades que subministra a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en la matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

 

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquests tractament.

 

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades:

 

Tractament

Per què es fan servir les dades

 

 

 

 

Prestació de serveis i tràmits municipals

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents.

 

Subscripcions

Li remetrem informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

 

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers,... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

 

 

Participació ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

 

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Quin temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

 

Quins són els vostres drets?

 

Els drets que us assisteixen són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament que s’està realitzant, les categories de dades que es tractin, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen de les dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits, fora que la normativa exigeixi conservar:
 1. Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la que van ser recavades.
 2. Quan el titular les mateixes retiri el seu consentiment.
 3. Quan l’interessat s’oposi al seu tractament.
 4. Quan s’hagi de suprimir en compliment d’una obligació legal.
 5. Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de la societat de la informació en base al que disposa l’article 8.1 del RGPD.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es donin algun dels següents supòsits:

 

 • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’Ajuntament verificar l’exactitud de les mateixes.
 • Quan el tractament sigui lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
 • Quan l’Ajuntament ja no necessiti les dades per a les finalitats per les que van ser recavades, però l’interessat les necessiti per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’Ajuntament prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a altre responsable del tractament quan:
 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Per això, pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics  https://www.seu-e.cat/web/santandreudelabarca o bé presencialment a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Pl. de l’Ajuntament, 1 – 08740 Sant Andreu de la Barca.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

La base legal per al tractament de les vostres dades ha d’estar fomentada, llevat d’algunes excepcions, en alguna de les previsions següents:

 • Consentiment: Si heu marcat la casella corresponent a un formulari o full d’inscripció/sol·licitud/instància, etc..., la base legal per enviar informació sobre altres serveis és el propi consentiment. El podeu retirar en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents.
 • El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable a l’Ajuntament.
 • És necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o altre persona física, o per complir una missió realitzada en interès públic, o en exercici de poders públics.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es podran comunicar o cedir a tercers, quan així estigui expressament informat i existeixi el vostre consentiment.

També es podran comunicar, si correspon legalment, a:

 • Altres administracions (si existeix una obligació legal, en l’exercici de competències en aquesta mateixa matèria...)
 • Empresa/es de l’Ajuntament.
 • Quan les dades es tractin en els sistemes d’una tercera empresa, contractada com encarregada del tractament, es podrà informar sobre l’existència, si s’escau, de la identitat dels encarregat del tractament, amb informació de l’adreça web corresponent.

 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

 

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@sabarca.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament Sant Andreu de la Barca, Pl. de l’Ajuntament, 1 – 08740 Sant Andreu de la Barca.

 

Quines vies de reclamació hi ha?

 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant de:

 

 • Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament a l’adreça de correu electrònic dpd@sabarca.cat o per correu postal adreçat al Delegat de Protecció de Dades, Pl. de l’Ajuntament, 1 – 08740 Sant Andreu de la Barca.
 • L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: www.apdcat.cat.

 

 

 1. TRANSACCIONS SEGURES

 

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca mitjançant el portal sabarca.cat es produeixen dintre d’un entorn segur.

Les mesures de seguretat adoptades per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca són aquelles requerides de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, l’Ajuntament, atès l’estat de la tècnica, les despeses d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitat de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, té establertes mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té implementats els mecanismes suficients per:

 

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

 

Tota la informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté xifrada en les comunicacions gràcies a l’ús del certificat de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i l’Ajuntament i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El protocol de connexió segura (https) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.”