PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Què és la Participació Ciutadana?

La participació ciutadana es defineix com l’actuació de la ciutadania en la presa de decisions respecte a l’aplicació de recursos i les accions que tenen un impacte en el desenvolupament de les seves comunitats.

 

La participació ciutadana està reconeguda en els articles 23.1 de la Constitució Espanyola, on s’especifica que “els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o a través de representants, lliurement escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal”, al 9.2 i al 105. També s’exposa al capítol IV de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, anomenat “Informació i participació ciutadanes”, al capítol II del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, també de “Informació i participació ciutadanes”. A més a més, l'article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques especifica els drets dels ciutadans sobre la participació i l’accés a la informació pública.

 

El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Barca també especifica la seva relació amb la participació ciutadana als següents articles:

 

Article 8.2. En les seves relacions amb els ciutadans, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca actuarà d’acord, també, amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i accessibilitat, participació i mitjans electrònics, garantint en tot cas:

 • La igualtat en l’accés dels ciutadans a la prestació dels serveis públics i a qualsevol actuació o procediment administratiu.
 • Accessibilitat a la informació i als serveis públics per mitjans electrònics, d’una manera segura i comprensible.
 • Neutralitat tecnològica en l’ús dels mitjans electrònics i adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, amb independència de les alternatives tecnològiques escollides pels ciutadans.
 • Seguretat amb relació a la identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat de la informació i de les transaccions.
 • Interoperabilitat entre els mitjans electrònics de les diverses administracions públiques.

Article 122.3. [Sobre Plecs i preguntes al Ple municipal] Els precs i preguntes dels ciutadans/es presents en la sessió plenària s’efectuaran per escrit en el mateix moment de la celebració del Ple, mitjançant imprès facilitat per la pròpia Corporació i només es podran referir a assumptes que s’hagin tractat i que constin en l’ordre del dia de la convocatòria o a temes referents a la ciutat. Recollits els impresos aquests seran llegits per l’alcalde o l’alcaldessa, el qual els llegirà i decidirà si es poden contestar en aquell moment o en el següent Ple que es celebri.

 

CAPÍTOL II. DE LA COMUNICACIÓ DELS CIUTADANS ENVERS L’AJUNTAMENT

 

Article 153. Obligació de l’Ajuntament de copsar l’opinió dels ciutadans i ciutadanes.

 1. L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca procurarà en tot moment disposar d’informació acurada i exhaustiva sobre les necessitats, les opinions i les prioritats dels ciutadans i ciutadanes. A tal fi:
 2. Recollirà, processarà i integrarà, en la mesura que sigui possible les opinions, propostes, queixes i suggeriments que li arribin de la ciutat a través dels diferents canals de comunicació i participació.
 3. Invertirà recursos en l’obtenció d’informació, quantitativa i qualitativa, sobre la ciutat, mitjançant debats, assemblees, reunions, enquestes de qualitat i deliberatives, cercles d’estudi o qualsevol altre mètode que consideri adient.

Article 154. Informació i comunicació reforçades en els projectes municipals més importants.

 

L'Ajuntament garanteix la participació de la ciutadania en el disseny de les actuacions municipals. Per a les actuacions municipals més importants, sigui pel seu volum econòmic, o per l’impacte que poden tenir en la ciutat, s’estableix un procediment específic per assegurar aquesta participació, el qual es concreta en:

 • Elaboració per a cadascuna d’aquestes actuacions municipals d’un projecte de comunicació i participació ciutadana.
 • Compromís municipal de no iniciar la tramitació relativa a una actuació municipal fins que no es disposi del respectiu projecte de comunicació i participació.
 • Execució del projecte de comunicació i participació i elaboració d’un informe final sobre els resultats assolits.

 

Actualment, entre els grups polítics del municipi s’està treballant en l’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana, un document on s’especificaran les diferents maneres de la ciutadania per participar activament i conjunta amb l’Ajuntament.