TRÀMITS

Subvenció per a projectes d’autoocupació (Sant Andreu amb els emprenedors III)

 

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions per a iniciatives emprenedores que fomentin l’autoocupació de les persones desocupades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Sant Andreu amb els emprenedors III).

 

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics, les iniciatives emprenedores que compleixin els següents requisits i que siguin presentades per:

1- Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació, a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat i de manera prioritària:

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
 • Aturats de llarga durada.
 • Majors de 45 anys.
 • Menors de 35 anys.
 • Persones amb discapacitats.
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
 • Dones desocupades.
 • Famílies monoparentals.
 • Persones en altres situacions de vulnerabilitat.

2- Persones empadronades a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (com a mínim sis mesos), i que hi vulguin instal·lar el seu negoci, noves societats civils professionals, altres fórmules jurídiques emprenedores o d’economia social i solidària domiciliades o amb centre de treball a Sant Andreu de la Barca.

3- Persones que hagin iniciat una activitat professional o empresarial en què l’alta inicial (alta censal o IAE) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o altres Règims especials, es produeixi entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2020.

4- Persones que no hagin estat donades d’alta al RETA o Règims especials per la mateixa activitat laboral en els sis últims mesos anteriors a l’alta.

5- No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta sol·licitud en la convocatòria immediatament anterior.

 

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones promotores sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la partida pressupostària assignada.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció podrà ocasionar la revocació total o parcial i el reintegrament de la subvenció concedida, amb l’interès de demora que correspongui.

 


Ajuts de l'IBI per a famílies monoparentals, unitats familiars on convisqui una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65% i famílies nombroses en règim de lloguer

Aquest tràmit us permet sol·licitar la subvenció de l’impost sobre els béns immobles (IBI), corresponent a l’habitatge habitual d’una família monoparental o d’una persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, en règim de propietat o lloguer, o d’una família nombrosa, en règim de lloguer.

Aquests ajuts estan destinats a persones que tinguin ingressos entre 11.951,60   euros anuals per 1 persona i 29.178,70 euros per una unitat familiar de 5 o més persones.

L’ajut consisteix en una quantitat equivalent al 20% de la quota de l’IBI fins una quantitat màxima de 200 euros.

Entre els requisits de la convocatòria, es imprescindible disposar únicament de la titularitat del propi habitatge i estar al corrent del pagament de l’Impost.

La finalitat dels ajuts es alleugerir la càrrega tributaria d’aquelles famílies amb més necessitats i que tenen la condició de famílies monoparentals, famílies nombroses o persones amb discapacitat.

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.


Subvenció per a finançar activitats de restauració, estètica, esportiva i activitats extraescolars, per fer front a l'impacte del Covid-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per finançar determinades despeses vinculades a les activitats empresarials en l’àmbit de la restauració, centres d’estètica i bellesa, equipaments esportius i establiments d’activitats extraescolars, per pal·liar les conseqüències laborals i econòmiques que està generant la pandèmia de Covid-19 en aquests sectors específics.

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, són els establerts a les bases reguladores i a la convocatòria a la qual s'opta.

El procediment previst per al seu atorgament serà de concessió directa. Un cop efectuada la corresponent convocatòria, es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.

S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida, pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

La quantia de la subvenció es fixa en un import únic i màxim de 500,00€ per sol·licitud. La subvenció concedida s’haurà de justificar com a data límit el 31 de març de 2021, aportant documents originals de factures i/o comprovants de pagament de despeses efectuades entre el 15 d’octubre de 2020 i el 31 de desembre de 2020, relacionades amb l’activitat.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció, ocasionarà la revocació total o parcial, i el reintegrament de la subvenció atorgada.


Servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells)

El servei especial de recollida gratuïta de voluminosos als carrers de Sant Andreu de la Barca està previst únicament per a la retirada de mobles i trastos vells que no es poden reciclar en cap dels contenidors de brossa selectiva i que tenen un volum massa gran per poder transportar-los fins a la deixalleria mòbil.

 

 • Per facilitar la correcta retirada dels residus voluminosos, aquest servei es realitza dos dies específics: Dimarts i Divendres No Festius pel matí.

 

Els voluminosos s’hauran de deixar al carrer els dilluns o dijous que no siguin vigília de festiu, a partir de les 20,00 hores del vespre, previ avís a l’Ajuntament com a mínim amb un dia d’antelació a la data en què es tingui previst deixar els voluminosos al carrer.

Aquest avís s’haurà de fer a través d’email a l’adreça electrònica recollida@sabarca.cat o a través de trucada telefònica al número 93 682 07 71, amb indicació de la data en què deixarà el voluminós, la seva descripció i l’adreça on està ubicat el contenidor d’escombraries al costat del qual el deixarà.

 

 • El voluminós s’ha de deixar desmuntat i s’haurà de situar necessàriament al costat dels contenidors més propers al domicili, sense recolzar-lo sobre aquest, de manera que no impedeixi el pas de vianants ni afecti a la circulació viària.

 

 • Aquest servei de recollida s’efectuarà al carrer, no es farà la retirada del residu a domicili.

 

 • No es farà la recollida de volums importants provinents de buidatges de pisos o habitacions senceres.

 

 • Si cal desfer-se de mobles o trastos vells uns dies diferents a aquells específics en què opera aquest servei de recollida, hauran d’adreçar-se directament a la Deixalleria municipal:

 

Carrer de la Fusta, s/n, del Polígon Industrial Can Sunyer

Horari de dilluns a divendres de 9,00 a 13,30 i de 16,30 a 19,00 hores i dissabtes de 9,00 a 13,30 hores

Telèfon 93 682 37 11

 

 

Residus que no es recullen amb el servei de voluminosos:

 

 1. Electrodomèstics, sanitaris de banys, runes i residus d’obra.  

Aquests altres residus cal dur-los a la Deixalleria Municipal.

2. Restes de poda.

S’han de dipositar als punts de recollida ubicats en els següents indrets: C/ Pirineus (davant Parc Can Preses), C/ Mola-C/Montnegre, Raval de Corbera (La Juve) o Plaça de l'Esport.


Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d´atur

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades en situació d’atur.

Són subvencions destinades a empreses, entitats i autònoms/es que contractin, com a mínim per sis menos, a treballadors/es que pertanyin als següents col·lectius: 

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació,
 • Persones desocupades majors de 45 anys,
 • Persones desocupades amb discapacitat,
 • Persones desocupades durant 6 mesos continuats ens els darrers 18 mesos,
 • Dones desocupades,
 • Joves desocupats, entre 16 a 35 anys

Les persones a contractar han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d’ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc).

Empreses, entitats o comerços de Sant Andreu de la Barca que durant l’any 2020 contractin a treballadors del municipi en situació d’atur poden rebre fins a 4.800 €. L' Ajuntament es fa càrrec de la meitat del salari de les persones aturades del municipi que siguin contractades durant sis mesos. La contractació ha d’iniciar-se abans del dia 1 de desembre.  

 


Comunicació de crema (entre el 16 d'octubre fins al 14 de març ambdós inclosos)

Comunicació per fer foc durant el periòde en que no estigui prohibit (entre el 16 d'octubre fins al 14 de març ambdòs inclosos)


BONIFICACIONS i AJUTS dels serveis d' Escoles bressol 2020-2021

Els preus  públics pels serveis a les Escoles Bressol Municipal estan regulats a les ordenances fiscals, concretament a la núm. 33 per l’any 2020* i són els següents :


1. La quota d’escolarització: és un preu fix durant els 11 mesos de curs i varia només en funció si escolliu mitja jornada o jornada complerta.

MITJA JORNADA (11 Quotes)

Matí:  9:00h a 12:00h

110,00 €

Tarda: 15:00h a 17:00h

80,00 €

JORNADA COMPLERTA (11 quotes)

Matí i tarda

173,40€  Possibilitat de “Tarifació social” en el preu  d'escolarització a jornada completa


2. Tarifa Social : Les famílies empadronades a Sant Andreu de la Barca que escullin l’opció d’escolarització a jornada complerta  i, reuneixin els requisits podran sol.licitar la “Tarificació social”.  En funció del seu nivell de renda, d'acord amb el quadre segúent:

FAMÍLIES EMPADRONADES A SANT ANDREU DE LA BARCA

Llindar màxim de renda de la unitat familiar

Superiors a 34.242,00 € o no residents

Entre 27.182,00 € i 34.241,00 €

Entre 21.323,00 € i 27.181,00 €

Entre 17.541,00 € i 21.322,00 €

Entre 17.540,00 € i 10.465,00 €

Renda familiar inferior a 10.464,00 €

Quota mensual a abonar per les famílies (11 mensualitats)

Quota de 173,40 €

Quota de  147,39 €

Quota de 138,72 €

Quota de 130,05 € 

Quota de 102,00€ 

Quota de 71,40 

[*] Al 2021 s’aplicarà la nova ordenança fiscal.

[**] Consultar les ordenances fiscals per concretar els criteris de patrimoni i de renda familiar que s’estableixen

3. Família Monoparental i/o Nombrosa : Les famílies que acreditin la seva situació de nombroses o monoparentals  tindran una bonificació del 50% de la quota mensual d’escolarització jornada complerta. En cas de tractar-se d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix concepte (escolarització).
4.Segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon infant matriculat/da a les escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10%. En cas de disposar de rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10% s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.


Beques menjador escolar curs 20-21

subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de Sant Andreu de la Barca, sufragats amb els fons públics, que disposin de servei de menjador escolar.


Vull trobar feina

Per ser candidat a ofertes de feines que es gestionen des de la borsa de treball, s'ha de fer la incripció al l Servei Local d´Ocupació d´Escoles Velles. 

Requisits previs

Estar en edat de treballar (a partir de 16 anys) i empadronat/ada al municipi de Sant Andreu de la Barca

*Si està empadronat/ada a un altre municipi pot consultar en aquesta web quin és el seu Servei Local d’Ocupació de referència. Igualment, un cop inscrit/a al seu municipi podrà accedir a les ofertes gestionades per la borsa de treball de Sant Andreu de la Barca.

 


Subvenció de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals - COVID-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, a comerços i serveis del municipi de Sant Andreu de la Barca, per fer front a l’impacte del Covid-19.

Els comerços i serveis que hagin suspès la seva activitat amb motiu de l’estat de l’alarma rebran l’equivalent a l’import de dos mesos de la taxa de prestació de gestió de residus municipals de l’any 2020, sempre amb l’acreditació del seu abonament.

 


Subvencions destinades a treballadors/es autonòms i microempreses per paliar efectes de la COVID19

Aquest tràmit permet sol·licitar tres línies de subvencions, destinades a l’impuls de l’activitat econòmica de persones treballadores autònomes i microempreses, per fer front a l’impacte del Covid-19. :Es regular les condicions per a l’atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. 

 LÍNIA 1. Subvencions destinades al manteniment de llocs de treball.  L¨objecte d´aquesta mesura d´ajut es mantenir l´ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part dels treballadors autonoms. L'objecte d'aquesta mesura d'ajut és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part de treballadors autònoms. La finalitat és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral. El beneficiari rebrà entre  425 i 4.275 euros per mantenir el 100 % de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d álarma, com a mínim, durant els  6 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma, el 21 de juny.

      Aquest cost equival el 50% del salari mínim professional per mes.

    Són subvencionables els costos laborals dels treballadors (inclòs el propi treballador per compte propi) que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període    de tres mesos des del reinici de l'activitat. (punt 9

 LÍNIA 2. Subvencions destinades a pal·liar les despeses per cessament d’activitat. a  persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. . L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 500 €, destinats a ajudar al pagament de les despeses vinculades al manteniment o reactivació de l'activitat (lloguer, subministres, hipoteques, quotes....)

 LÍNIA 3. Subvencions destinades a inversions i adequacions d’espais a noves mesures de seguretat. .Aquests ajuts estan destinats a ajudar a autònoms i microempreses en les inversions econòmiques que per adaptar els llocs de treball i l’activitat comercial a les noves condicions sanitàries decretades per el Govern Espanyol  en les diferents lleis i decrets sobrevinguts des del seu inici, el 14 de març del 2020, hagin realitzat. El beneficiari rebrà una quantitat igual a la despesa efectuada, amb un màxim de 600 €. Conceptes contemplats

 • Adequació de l’establiment amb estructures fixes o mòbils; elements de separació, com ara mampares, mostradors o similars, amb un màxim de 80 euros  per element
 • Adequació de l’establiment amb elements de distribució d’espais i circulació de persones, anomenats “carrils de compra segura” amb un màxim de 100 euros per aquest concepte
 • Adequació de l’establiment amb elements de senyalització: aforament, pas i circulació, normes d’higiene, distància de seguretat, mesures organitzatives de l’establiment, entre d’altres amb un màxim de 50 euros per aquest concepte
 • Adequació de l’establiment amb elements sanitaris fixes (dispensadors de solucions hidroalcohòliques, dispensadors de guants, dispensadors de mascaretes o d’altres tipus, papereres) amb un màxim de 150 euros per aquest concepte

 Les línies 1 i 2 són incompatibles entre elles.

 


Convocatòria de les subvencions de material escolar per al curs 2020-2021

Ajut econòmic de fins a 75 euros per nen o nena escolaritzats a centres escolars públics de Sant Andreu de la Barca per la compra de material del curs escolar 2020-2021 pels cursos d'educació infantil, educació primària o secundària obligatòria.


Preinscripcions Escoles Bressol Municipals del 19 al 26 de maig

** LLISTES D'ASSIGNACIONS PENJADES (doc adjunt)**

 

Resulat del sorteig : número 66
 

CALENDARI MODIFICAT

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL  13 de maig de 2020

 PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS Del 19 al 26 de maig de 2020(ambdós inclosos)

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU  8 de juliol de 2020

 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL 3 de juny de 2020

 RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM  4,5 i 8 de juny de 2020

 PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES  10 de juny de 2020

 SORTEIG  11 de juny de 2020

 LLISTAT ALUMNES ADMESOS  8 de juliol de 2020

 *PERÍODE DE MATRICULACIÓ   Del 9 al 22 de juny de 2020

 *La matrícula s'ha de formalitzar  telematicament  el centre educatiu on s'hagi obtingut plaça. La direcció es posarà en contacte amb vosaltres

 

PORTES OBERTES

EBM Casa Pedemonte : https://www.youtube.com/watch?v=KEz-Is9PCI4

EBM el Trenet : https://youtu.be/BXrvxqxg3X4

EBM el Cavallet : https://youtu.be/lW_VSQYgHNo

 

En cas de necessitar ampliar la informació de les portes obertes, concretar aspectes del projecte educatiu i del funcionament del centre, us podeu adreçar als següents telèfons:

EBM Casa Pedemonte_ 611 439 785

EBM el Trenet _ 636 876 818

EBM el Cavallet _ 611 137 353

Del 19 al 26 de maig estarà obert el període de preinscripcions per les Escoles Bressol Municipals per la primera etapa d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Podran  preinscriure’s infants nascuts l’any 2018, l’any 2019 i els nascuts l’any 2020 que  a data 1 de setembre de 2020 tinguin les 16 setmanes complertes. Aquest tràmit serà íntegrament online. Es donarà suport via telefònica i/o mail a totes aquelles famílies que tinguin dificultats per dur-la a terme.

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall (document adjunt explicatiu de com fer la preinscripció pas a pas).


CURS DE PREPARACIÓ PROVES ACCES CFGM

Es tracta de la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés de cicles formatius de grau mitjà per aquelles persones que no tinguin el Graduat en l'ESO i amb 17 o més anys complerts o que els compleixen l'any de la realització de la prova. 

El curs s'iniciarà el pròxim mes d'octubre (pendent data inici) i finalitzarà a cap a l'abril de 2021, en previsió de que la convocatòria de les proves normalment és al mes de maig.

Es realitzarà en horari de tarda, dilluns a divendres de 17 a 20 h (es confirmarà a l'inici de curs).

Podran participar uns 20 alumnes amb 17 o més anys complerts o que els compleixen l'any de la realització de la prova, i que no disposin del Graduat en l'ESO.


Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu que correspon a una plaça de l'oferta pública d'ocupació.


Vull posar una oferta de feina

Des de les Escoles Velles , el Servei Local d´Ocupacio  ( Borsa de treball) fa la recerca de candidats per a cobrir llocs de treball d´empreses del municipi.  Es posa en contacte mijtançant un proces de preseleccio a persones  en recerca activa de feina amb empreses que sol.liciten cobrir llocs de treball.

 

 


Vull fer un PFI

Proporcionem a joves que no han obtingut el graduat en ESO unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la seva inserció laboral . A l´Ajuntament de Sant Andreu del la Barca es un centre autoritzat  pel Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya per la impartició del Programa de >Fomracio Inicial " Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic ".

 


Ajuts i recomanacions a les empreses COVID-19

 

Aqui podeu trobar totes les novetats i recomanacions a les empreses relacionades  amb COVID-19

Podeu consultar en aquest enllaç :   http://j.mp/AjutsEmpresesCOVID19


Alta o canvi de domicili al padró d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

És la inscripció al padró d'habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi.


Volant o certificat de convivència

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padrò muncipal d'habitants.


Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos)

Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos).

En el perióde comprès entre el 15 de març al 15 d'octubre, s'ha de sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. 

El formulari de sol·licitud cal  adreçar-lo a l'Ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

 

Depenenment de la sol·liciud que es demani, existeixen diferents models:

 1.  Sol·licitud per a activitats amb risc d'incendi forestal.
 2.  Sol·licitud d'autorització per a la relització de treballs forestals en zones i periódes d'alt risc d'incendi.
 3.  Sol·licitud d'autorització col·lectiva per a la realització de fogueres de Sant Joan.
 4.  Sol·licitud d'autorització per  a la realització de treballs apícoles amb risc d'indendi forestal.
 5.  Sol·licitud per a realitzar els tràmits de recollida  de sol·licituds de cremes agrícoles col·lectives i introducció de dades a la plataforma EACAT.

Cal adjuntar la sol·licitud a la instància 

 

 


PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2020-2021 Infantil, Primària i Secundària

OBERT el període de preinscripcions escolars del segon cicle d’infantil, primària i secundària  de manera telemàtica del 13 al 22 de maig i del 19 al 22 de manera presencial amb cita prèvia als centres per casos excepcionals. 
La Generalitat de Catalunya mitjançant l'enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ facilita tota la informació per fer el tràmit online. Aquelles famílies que no puguin fer-la online hauran de demanar cita prèvia al centre escolar de primera opció i el centre els hi donarà instruccions.
 
Curs 2020-2021
Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2020 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic que ho aconsella).
S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els que compleixen 6 anys el 2020 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).
S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els joves que compleixen 12 anys el 2020 (i els d'edat diferent de qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).
CALENDARI 
  • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
  • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
   
MAPA ZONES ESCOLARS
 Document adjunt senyalitzat amb les 3 àrees  d'influència de primària i secundària. 
* L'escola Àngel Guimerà esta adscrita a l'Institut Sant Andreu.
 
PORTES OBERTES CENTRES 
CAN SALVI: https://agora.xtec.cat/ceipcansalvi/general/portes-obertes-i-preinscripcio/

JJORTIZ: https://agora.xtec.cat/escolaortiz/general/portes-obertes-2-020/

VALL DE PALAU: https://agora.xtec.cat/ceipvallpalau/

JOAN MARAGALL: https://agora.xtec.cat/ceip-jmaragall-santandreu/

ÀNGEL GUIMERÀ: https://agora.xtec.cat/ceip-agsantandreu/portada/anullacio-portes-obertes/

JOSEP PLA: https://agora.xtec.cat/escolajoseppla/revista-portes-obertes-curs-2019-20/

SANT ANDREU: https://agora.xtec.cat/ceipsab/portada/portes-obertes-preinscripcio-2020/

IES MONTSERRAT ROIG: pendent

IES EL PALAU: https://agora.xtec.cat/ieselpalau/?s=portes+obertes

IES SANT ANDREU: https://agora.xtec.cat/inssantandreu/portada/presentacio-de-les-portes-obertes-2020/
 
HORARIS D'ATENCIÓ
Document adjunt on podreu consultar l'horari d'atenció de cada centre escolar de primària i secundària de Sant Andreu de la Barca


Volant d'empadronament municipal

Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró municipal d'habitants.


Cerimònia de casament a l'Ajuntament

La cerimònia de casament pot realitzar-se davant el jutge encarregat del Registre Civil, el jutge de pau o l'alcalde (o regidor en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.

 

Pot celebrar-se a l'Ajuntament, encara que també en el Registre Civil on es tramita l'expedient.


Instància genèrica

Per dirigir-se a l'administració municipal s'utilitza molt freqüentment la instància, una sol·licitud escrita a una autoritat o a un superior, segons la definició del diccionari. 

La instància és un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió i molt freqüentment, cal acompanyar-la de documentació. 

La instància, al presentar-la, un cop validada i amb tots els requisits necessaris en cada cas, cal que sigui registrada. 

Presentar una instància no significa, però, iniciar cap tràmit en els casos que es requereix informació addicional o pagar taxes pel tràmit en concret, ja que només es tindrà en compte si s'adjunta tota la documentació requerida i s'han pagat les taxes que, de vegades, cal satisfer.


Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.


Pagament de tributs municipals

Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals, que s’haurà d’efectuar al Departament de Gestió Tributària (planta baixa de l'Ajuntament), o bé a l’Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona (també amb oficina a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o qualsevol de les oficines repartides en diferents municipis de la província).


Vull anar al metge

Totes les persones que viuen a Catalunya i que estan empadronades en algun municipi tenen dret a rebre assistència mèdica gratuïta. Per evitar la saturació d'aquests serveis és imprescindible que totes les persones els utilitzin de manera responsable i adequada.La targeta sanitària individual 
Per poder rebre assistència sanitària cal tenir la Targeta Sanitària Individual (TSI), que és personal i intransferible. Els nens i nenes també han de tenir la seva.
Aquesta targeta és indispensable per recollir els medicaments receptats en la farmàcia.