Subvenció destinada a entitats per a la realització de projectes, activitats i serveis per l'any 2024

Tancat

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a actuacions o programes d’utilitat pública o social pel municipi que duguin a terme les entitats, que complementin o supleixin la competència municipal, o bé, que siguin d’interès local i que tinguin caràcter social, de salut, educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal, de cooperació al desenvolupament i de sensibilització.

La subvenció que es concedeixi, si escau, s’entendrà acceptada tàcitament per la persona beneficiària, si transcorreguts 10 dies des de la data de recepció de la notificació de la resolució d’atorgament, no ha manifestat expressament la seva disconformitat.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Les persones jurídiques que desenvolupin una activitat prevista en la convocatòria de la subvenció, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria específica. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció per a projectes CULTURALS, SOCIALS O PER A ACTIVITAT I INICIATIVES ESPORTIVES serà des del dia 12 d’abril fins al 10 de maig de 2024, ambdós inclosos. El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció per a projectes de PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DE COOPERACIÓ, EDUCATIUS, DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT O EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT, serà des del dia 15 d’abril fins al 13 de maig de 2024, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS.
 1. Projecte i pressupost previst de l’activitat o programa a subvencionar (ANNEX 1).
 1. Declaració responsable per a la protecció a la infància i adolescència per a projectes i activitats que impliquin treball amb menors (ANNEX 2).
 1. Memòria anual de l’entitat aprovada per l’assemblea o certificat emès pel/per la secretari/ària de l’entitat sol·licitant, acreditatiu del número de socis, en cas que la convocatòria específica de la subvenció l’estableixi com un criteri de valoració.
 1. En cas de sol·licitar la subvenció per al manteniment i funcionament ordinari de l’entitat i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, serà necessària una declaració signada pel seu/seva president/a, fent constar que les despeses consignades al pressupost per a la realització de l’activitat i/o programa, no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 1. Acta o certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent.
 1. Resolució de la Generalitat de Catalunya de notificació de l’última modificació de la Junta directiva i que aquesta està vigent.
 1. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, que cobreixi el risc de l’activitat o projecte davant de tercers.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques.
 1. Informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, només per a subvencions d’import superior a 10.000 euros, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 1. En cas de sol·licitar subvenció per a projectes esportius, també caldrà aportar:
 • Relació d’esportistes (ANNEX 1B).
 • Certificat o acreditació d’inscripció al ROPEC del personal tècnic esportiu (en cas de no haver-ho aportat amb anterioritat).
 • Certificat expedit per la federació corresponent o altre document federatiu, que acrediti el nombre de llicències en curs per la present temporada.

   13. Altra (documentació específica que es requereixi a la convocatòria corresponent). 

 

PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ.
 1. Relació de despeses justificatives de la subvenció (ANNEX 3).

 

PER A PRESENTAR EL COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT:

 1. Model normalitzat per a la presentació del COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT.
 1. Compte justificatiu simplificat - Memòria activitat (ANNEX 4A).
 1. Compte justificatiu simplificat - Memòria econòmica (ANNEX 4B).

El termini per a la presentació del compte justificatiu simplificat, serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte o activitat subvencionada.

 


202404112010_Text_refós_Bases_específiques_reguladores_12122023.pdf

202404112013_Sol·licitud subvenció.pdf

202404112013_ANNEX 1 POLÍTIQUES IGUALTAT.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES COOPERACIÓ.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES CULTURALS.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES JOVENTUT.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.pdf

202404112015_ANNEX 1 PROJECTES SERVEIS SOCIALS.pdf

202404112015_ANNEX 1 PROJECTES ESPORTIUS.docx

202404112015_ANNEX 1B PROJECTES ESPORTIUS Relació esportistes.xls

202404112015_ANNEX 2 Declaració protecció infància i adolescència.pdf

202404112025_Convocatòria subvencions PROJECTES CULTURALS.pdf

202404112025_Convocatòria subvencions PROJECTES ESPORTIUS.pdf

202404112025_Convocatòria subvencions PROJECTES SERVEIS SOCIALS.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES JOVENTUT.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES IGUALTAT.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.pdf

202404291112_1. Sol·licitud de JUSTIFICACIÓ de subvenció.pdf

202404291116_1.1. ANNEX 3 - Relació despeses justificatives de subvenció.xlsx

202404291116_2. Presentació COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT.pdf

202404291117_2.1. ANNEX 4A - Compte justificatiu simplificat - Memòria activitat.pdf

202404291117_2.2. ANNEX 4B - Compte justificatiu simplificat - Memòria econòmica.xlsx


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Regidoria delegada que correspongui. El termini màxim de resolució serà de 3 mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit de la cultura, participació ciutadana, serveis socials, cooperació, ensenyament, esports, joventut i polítiques d’igualtat, aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 26 de gener de 2023 i que van esdevenir aprovades definitivament l’1 de març de 2023.

Text refós de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Educació, Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat, aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 28 de desembre de 2023 i que van esdevenir aprovades definitivament el 8 de febrer de 2024.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS.
 1. Projecte i pressupost previst de l’activitat o programa a subvencionar (ANNEX 1).
 1. Declaració responsable per a la protecció a la infància i adolescència per a projectes i activitats que impliquin treball amb menors (ANNEX 2).
 1. Memòria anual de l’entitat aprovada per l’assemblea o certificat emès pel/per la secretari/ària de l’entitat sol·licitant, acreditatiu del número de socis, en cas que la convocatòria específica de la subvenció l’estableixi com un criteri de valoració.
 1. En cas de sol·licitar la subvenció per al manteniment i funcionament ordinari de l’entitat i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, serà necessària una declaració signada pel seu/seva president/a, fent constar que les despeses consignades al pressupost per a la realització de l’activitat i/o programa, no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 1. Acta o certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent.
 1. Resolució de la Generalitat de Catalunya de notificació de l’última modificació de la Junta directiva i que aquesta està vigent.
 1. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, que cobreixi el risc de l’activitat o projecte davant de tercers.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques.
 1. Informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, només per a subvencions d’import superior a 10.000 euros, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 1. En cas de sol·licitar subvenció per a projectes esportius, també caldrà aportar:
 • Relació d’esportistes (ANNEX 1B).
 • Certificat o acreditació d’inscripció al ROPEC del personal tècnic esportiu (en cas de no haver-ho aportat amb anterioritat).
 • Certificat expedit per la federació corresponent o altre document federatiu, que acrediti el nombre de llicències en curs per la present temporada.

   13. Altra (documentació específica que es requereixi a la convocatòria corresponent). 

 

PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ.
 1. Relació de despeses justificatives de la subvenció (ANNEX 3).

 

PER A PRESENTAR EL COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT:

 1. Model normalitzat per a la presentació del COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT.
 1. Compte justificatiu simplificat - Memòria activitat (ANNEX 4A).
 1. Compte justificatiu simplificat - Memòria econòmica (ANNEX 4B).

El termini per a la presentació del compte justificatiu simplificat, serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte o activitat subvencionada.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202404112010_Text_refós_Bases_específiques_reguladores_12122023.pdf

202404112013_Sol·licitud subvenció.pdf

202404112013_ANNEX 1 POLÍTIQUES IGUALTAT.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES COOPERACIÓ.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES CULTURALS.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES JOVENTUT.pdf

202404112013_ANNEX 1 PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.pdf

202404112015_ANNEX 1 PROJECTES SERVEIS SOCIALS.pdf

202404112015_ANNEX 1 PROJECTES ESPORTIUS.docx

202404112015_ANNEX 1B PROJECTES ESPORTIUS Relació esportistes.xls

202404112015_ANNEX 2 Declaració protecció infància i adolescència.pdf

202404112025_Convocatòria subvencions PROJECTES CULTURALS.pdf

202404112025_Convocatòria subvencions PROJECTES ESPORTIUS.pdf

202404112025_Convocatòria subvencions PROJECTES SERVEIS SOCIALS.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES JOVENTUT.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES IGUALTAT.pdf

202404120908_Convocatòria subvencions PROJECTES COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.pdf

202404291112_1. Sol·licitud de JUSTIFICACIÓ de subvenció.pdf

202404291116_1.1. ANNEX 3 - Relació despeses justificatives de subvenció.xlsx

202404291116_2. Presentació COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT.pdf

202404291117_2.1. ANNEX 4A - Compte justificatiu simplificat - Memòria activitat.pdf

202404291117_2.2. ANNEX 4B - Compte justificatiu simplificat - Memòria econòmica.xlsx


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.