TRÀMITS

 Instància genèrica

DESCRIPCIÓ


Per dirigir-se a l'administració municipal s'utilitza molt freqüentment la instància, una sol·licitud escrita a una autoritat o a un superior, segons la definició del diccionari. 

La instància és un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió i molt freqüentment, cal acompanyar-la de documentació. 

La instància, al presentar-la, un cop validada i amb tots els requisits necessaris en cada cas, cal que sigui registrada. 

Presentar una instància no significa, però, iniciar cap tràmit en els casos que es requereix informació addicional o pagar taxes pel tràmit en concret, ja que només es tindrà en compte si s'adjunta tota la documentació requerida i s'han pagat les taxes que, de vegades, cal satisfer.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.

Com es fa?

 

Preferentment Electrònic. Per a tramitar per internet cal un servei d'identificació digital reconegut: idCAT Mòbilcertificat digital o Cl@ve
 
En cas que no sigui possible, es pot demanar cita prèvia per presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. 
 
 
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants, etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per presentar-la per Internet cal emplenar i enviar la sol·licitud on-line que trobareu clicant en l'apartat corresponent. A més podeu adjuntar-hi, en format electrònic, tots aquells documents que cregueu necessaris. 


Instancia genérica castellano.pdf

Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.


Preu

Sense cost.


NORMATIVA


 

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Normativa del silenci administratiu
 
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per presentar-la per Internet cal emplenar i enviar la sol·licitud on-line que trobareu clicant en l'apartat corresponent. A més podeu adjuntar-hi, en format electrònic, tots aquells documents que cregueu necessaris. 


DOCUMENTS ADJUNTS


Instancia genérica castellano.pdf

Instància genèrica català.pdf