TRÀMITS

 Alta o canvi de domicili al padró d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

És la inscripció al padró d'habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona que visqui a Sant Andreu de la Barca, està obligada a inscriure’s en el Padró Municipal d'Habitants. Els veïns hauran de comunicar la variació en les seves dades d'inscripció, especialment els canvis de domicili.

Com es fa?

La inscripció és personal.

 

Qualsevol persona major d’edat pot realitzar la inscripció de la resta de la seva família, sempre que s'aportin els documents d'identitat dels altres membres de la família i que totes les persones majors d'edat hagin firmat prèviament el document de sol·licitud.

 

Els menors tenen un tractament especial si no s’inscriuen amb tots dos progenitors (veure l'apartat d'observacions del full padronal).

 

La inclusió d’una nova persona en una unitat de convivència precisa l’autorització d’un major d’edat empadronat al domicili que acrediti estar en possessió de títol habilitant de la possessió efectiva de l’habitatge (propietat, lloguer…).

 

La inscripció de residents o interns en un centre, podrà ser realitzada per personal autoritzat del centre.

 

Tramitació per internet

 

A través de la web municipal www.sabarca.cat sota el menú d'Oficina Virtual a l'apartat d'Instància electrònica.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Cal presentar, degudament emplenada i signada, la "sol·licitud d'inscripció al padró municipal de Sant Andreu de la Barca", acompanyada de la següent documentació (només cal aportar els fulls que continguin dades sol·licitades):

 

Documents comuns

 

El document personal de qui realitza el tràmit i el de les persones que s’inscriuen: DNI, NIE,  permís de conduir, permís de residència o passaport; pels menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).

 

Documents específics

 

En  inscripció d'alta o canvi de domicili, per justificar el domicili:

 

 • Escriptura o contracte de compravenda (en edificis de nova construcció, cal disposar de la llicència de primera ocupació municipal).
 • Contracte de lloguer i últim rebut pagat.
 • Últim rebut pagat de subministrament d’electricitat, aigua o gas: o autorització (*) d’ús de l’habitatge que s’està ocupant.

 

Important: Un contracte de lloguer d'una habitació no és un document vàlid per empadronar-se.

 

En inscripció d'alta o canvi de domicili, per incorporació de persones en una unitat de convivència ja inscrita

 

 • Autorització (*1) d’inclusió d’una persona major d’edat de la família inscrita

 

En  inscripció d’alta o de canvi de domicili, de menors d’edat, quan no s’inscriuen amb tots dos progenitors

 

 • Sentència judicial d’atorgament de la guarda i custòdia, o autorització (*2) del progenitor que no s’inscriu.

 

En  inscripció de naixement

 

 • Llibre de família i DNI/NIE del pares amb autorització.

 

En situacions excepcionals (i que per tant no es detallen), el Departament d’Estadística analitzarà la situació i requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.

 

Per les autoritzacions: Caldrà aportar l’original  del document identificatiu personal de qui autoritza i cal omplir, al full de sol·licitud , els requadres :

 

 • Autoritzacions *1 (per majors d'edat que autoritzen a altres persones a empadronar-se al seu domicili de residència o propietat).
 • Autoritzacions *2 (per menors d'edat o centres residencials)


DOCUMENTS ADJUNTS


202005221003_ANEXO III_Alta_modificació_padró_habitants.pdf

202005261117_ANEXO II (Declaración responsable con resolución judicial).pdf

202005261117_ANEXO I (Declaración responsable sin resolución judicial).pdf

NORMATIVA


 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
 • Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaria, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística i de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón.
 • Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions publiques


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

El termini màxim per a resoldre l'empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitud, segons s'estableix a l'art. 21.3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre i qual no es doni cap supòsit que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l’esmentat termini.