TRÀMITS

 Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d´atur

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades en situació d’atur.

Són subvencions destinades a empreses, entitats i autònoms/es que contractin, com a mínim per sis menos, a treballadors/es que pertanyin als següents col·lectius: 

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació,
 • Persones desocupades majors de 45 anys,
 • Persones desocupades amb discapacitat,
 • Persones desocupades durant 6 mesos continuats ens els darrers 18 mesos,
 • Dones desocupades,
 • Joves desocupats, entre 16 a 35 anys

Les persones a contractar han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d’ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc).

Empreses, entitats o comerços de Sant Andreu de la Barca que durant l’any 2020 contractin a treballadors del municipi en situació d’atur poden rebre fins a 4.800 €. L' Ajuntament es fa càrrec de la meitat del salari de les persones aturades del municipi que siguin contractades durant sis mesos. La contractació ha d’iniciar-se abans del dia 1 de desembre.  

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin un centre de treball en el municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demananant cita prèvia als telèfon 900151976 o 936356400 o per correu electrònic: oac@sabarca.cat. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de realitzar aquest tràmit per internet.

Com fer el tramit on line

 • Descarregar sol.licitud
 • Emplenar-la i guardar-la
 • Iniciar instància electrònica a l´enllaç

    *  Emplenar i adjuntar la sol·licitud, així com els documents justificatius.

 • Revisar l´apartat de documentació per si cal adjuntar algun altre document (en cas de no autoritzar a consultar o en altres casos detallats a l´apartat de Documentació).
 • Finalitzar el tràmit.

Per poder presentar electrònicament una instància, en la web municipal es sol·licita identificació digital, que és un tràmit obligatori per poder garantir la identificació i protecció de dades.

No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient.

Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l´enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 31 de desembre del 2020


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Podeu sol·licitar cita prèvia per telèfon trucant al 900 15 19 76 (telèfon d'informació municipal gratuït).

 

Plaça de l'Ajuntament, 1

Sant Andreu de la Barca


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació relativa a la persona contractant:

 1.  En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts.
 2.  Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni.
 3.  Formulari dels resultats del procés de selecció.
 4.  Documentació acreditativa de que les persones donades de baixa de l’empresa en els darrers sis mesos, no han estat per acomiadaments objectius o declarats improcedents i/o expedients de regulació d’ocupació, si escau.
 5.  Autorització de la persona sol·licitant per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 6.  En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament, s’ha d’aportar certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.
 7.  Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.
 8.  Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).

Documentació relativa a la persona treballadora:

 1.  Contracte de treball del/de la treballador/a amb la clàusula “contracte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el programa Sant Andreu Avança per l’ocupació VI”.
 2.  Annex sobre modalitat i condicions de la contractació laboral del/de la treballador/a.
 3.  Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO).
 4.  Certificat de vida laboral actualitzat del/de la treballador/a.


DOCUMENTS ADJUNTS


202007241304_SOLLICITUD subv ATURATS.pdf

202007241304_JUSTIFICACIÓ DESPESES SUBVENCIONABLES.pdf

202007241355_BOPB 03072020_Anunci bases definitives.pdf

202007241355_Anunci BOPB convocatòria 22072020_Sant Andreu Avança Ocupació VI.pdf

202010011103_Sol licitud de tranferència bancària per als pagaments.pdf

202010011103_Formulari de selecció.pdf

202010011103_Annex dades modalitat i condicions contractacióprot_02.xls


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases especifiques reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades del municipi (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VI) per l’any 2020. publicades en el BOPB el dia 3 de juliol del 2020. 

Convocatòria de la subvenció publicada en el BOPB del dia 27 de juliol del 2020


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Tràmit gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud