TRÀMITS

 Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d'atur (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VII)

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades en situació d’atur.

Són subvencions destinades a empreses, entitats i autònoms/es que contractin, com a mínim per dotze mesos, a treballadors/es que pertanyin als següents col·lectius: 

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació.
 • Persones desocupades majors de 45 anys.
 • Persones desocupades amb discapacitat.
 • Persones desocupades durant 6 mesos continuats ens els darrers 18 mesos.
 • Dones desocupades.
 • Joves desocupats, entre 16 a 35 anys.
 • Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania i/o ingrés mínim vital.

Les persones a contractar han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d’ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc).

Empreses, entitats o comerços de Sant Andreu de la Barca que des de l’1 de desembre de 2020 i fins el 30 de novembre de 2021 contractin a treballadors del municipi en situació d’atur poden rebre fins a 9.600 euros. L' Ajuntament es fa càrrec de la meitat del salari de les persones aturades del municipi que siguin contractades durant dotze mesos.  

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin un centre de treball en el municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat com a document adjunt a aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 30 de novembre del 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació relativa a la persona contractant:

 1. En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts.
 2. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni.
 3. Formulari dels resultats del procés de selecció.
 4. Documentació acreditativa de que les persones donades de baixa de l’empresa en els darrers sis mesos, no han estat per acomiadaments objectius o declarats improcedents i/o expedients de regulació d’ocupació, si escau.
 5. Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.
 6. Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).
 7. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament, per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, s’haurà d’aportar certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 

Documentació relativa a la persona treballadora:

 1. Contracte de treball del/de la treballador/a amb la clàusula “contracte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el programa Sant Andreu Avança per l’ocupació VII”.
 2. Annex sobre modalitat i condicions de la contractació laboral del/de la treballador/a.
 3. Acreditació d’estar en situació d’atur amb document justificant d’inscripció al SOC.
 4. Certificat de vida laboral actualitzat del/de la treballador/a.


DOCUMENTS ADJUNTS


202104201102_Sol·licitud de subvenció.pdf

202104210940_Formulari de selecció.pdf

202104210940_Annex dades modalitat i condicions contractació_2021.xls

202104211053_Anunci BOPB_21042021.pdf

202104211101_Bases Reguladores Sant Andreu Avança VII.pdf

202104230902_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases especifiques reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades del municipi (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VII) per l’any 2021, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada el 25 de febrer de 2021 i publicades en el BOPB el dia 9 de març de 2021. 

Convocatòria de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 30 de març de 2021 i publicada en el BOPB el dia 21 d'abril de 2021.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Tràmit gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud.