Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d'atur (Sant Andreu Avança per l’Ocupació X)

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a l’increment de l’ocupació efectiva (SANT ANDREU AVANÇA PER L’OCUPACIÓ X), destinada a empreses, entitats i autònoms/es que des de l’1 de desembre de 2023 i fins al 30 de novembre de 2024, contractin, com a mínim durant dotze mesos, a persones treballadores del municipi en situació d’atur, que pertanyin prioritàriament als següents col·lectius: 

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació.
 • Persones desocupades majors de 45 anys.
 • Persones desocupades amb discapacitat.
 • Persones desocupades durant 6 mesos continuats en els darrers 18 mesos.
 • Dones desocupades.
 • Persones joves desocupades, entre 16 a 35 anys.
 • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania i/o ingrés mínim vital.

Les persones a contractar han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi en el moment d’iniciar el contracte laboral, i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d’ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc).

Les persones beneficiàries podran rebre com a màxim 9.600€, corresponents al 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social de les persones contractades, establint-se un màxim de dues contractacions a subvencionar.

Podeu consultar el llistat de preguntes freqüents relacionades amb aquest tràmit, que consta annexat a l’apartat de “Documents adjunts”.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin un centre de treball en el municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'11 de maig fins al 30 de novembre de 2024. Les empreses i/o persones autònomes que hagin estat beneficiàries d’aquesta subvenció en els 2 anys immediatament anteriors a la convocatòria, podran sol·licitar la subvenció a partir de l’1 d’octubre de 2024 fins al 30 de novembre de 2024.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació relativa a la persona contractant:

 • En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts, en cas que no ho hagi aportat amb anterioritat o s’hagin produït modificacions respecte a l’aportat anteriorment.
 • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 • Formulari dels resultats del procés de selecció.
 • Documentació acreditativa que les persones donades de baixa de l’empresa en els sis mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció, no han estat per acomiadaments objectius o declarats improcedents i/o expedients de regulació d’ocupació, si escau.
 • Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.
 • Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).
 • Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

Documentació relativa a la persona treballadora:

 • Contracte de treball de la persona treballadora amb la frase “Contracte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el programa Sant Andreu Avança per l’ocupació X”.
 • Annex sobre modalitat i condicions de la contractació laboral de la persona treballadora.
 • Acreditació d’estar en situació d’atur amb document justificant d’inscripció al SOC.
 • Certificat de vida laboral actualitzat de la persona treballadora.


202405030808_Sol·licitud.pdf

202405030808_Formulari de selecció.pdf

202405030809_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202405030809_Annex dades modalitat i condicions contractació_2024.xls

202405030809_Bases_BOPB.pdf

202405101044_Convocatòria BOPB.pdf

202405101046_Preguntes freqüents.pdf

202406180955_Sol·licitud justificació subvenció.pdf

202406180955_ANNEX Justificació de pagament SAAO X.xlsx


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Comerç i Indústria. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Tràmit gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores de les subvencions per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades en situació d’atur de Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu Avança per l’Ocupació X), aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 29 de febrer de 2024 i publicades al BOPB el dia 7 de març de 2024, que van esdevenir aprovades definitivament el 9 d’abril de 2024.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació relativa a la persona contractant:

 • En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts, en cas que no ho hagi aportat amb anterioritat o s’hagin produït modificacions respecte a l’aportat anteriorment.
 • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 • Formulari dels resultats del procés de selecció.
 • Documentació acreditativa que les persones donades de baixa de l’empresa en els sis mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció, no han estat per acomiadaments objectius o declarats improcedents i/o expedients de regulació d’ocupació, si escau.
 • Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.
 • Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).
 • Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

Documentació relativa a la persona treballadora:

 • Contracte de treball de la persona treballadora amb la frase “Contracte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el programa Sant Andreu Avança per l’ocupació X”.
 • Annex sobre modalitat i condicions de la contractació laboral de la persona treballadora.
 • Acreditació d’estar en situació d’atur amb document justificant d’inscripció al SOC.
 • Certificat de vida laboral actualitzat de la persona treballadora.


DOCUMENTS ADJUNTS


202405030808_Sol·licitud.pdf

202405030808_Formulari de selecció.pdf

202405030809_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202405030809_Annex dades modalitat i condicions contractació_2024.xls

202405030809_Bases_BOPB.pdf

202405101044_Convocatòria BOPB.pdf

202405101046_Preguntes freqüents.pdf

202406180955_Sol·licitud justificació subvenció.pdf

202406180955_ANNEX Justificació de pagament SAAO X.xlsx


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.