TRÀMITS

 Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d'atur (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VIII)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a l’increment de l’ocupació efectiva (SANT ANDREU AVANÇA PER L’OCUPACIÓ VIII). Es tracta de subvencions destinades a empreses, entitats i autònoms/es que des de l’1 de desembre de 2021 i fins al 30 de novembre de 2022, contractin, com a mínim durant dotze mesos, a treballadors/es del municipi en situació d’atur, que pertanyin prioritàriament als següents col·lectius: 

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació.
 • Persones desocupades majors de 45 anys.
 • Persones desocupades amb discapacitat.
 • Persones desocupades durant 6 mesos continuats en els darrers 18 mesos.
 • Dones desocupades.
 • Joves desocupats, entre 16 a 35 anys.
 • Beneficiaris/àries de la renda garantida de ciutadania i/o ingrés mínim vital.

Les persones a contractar han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d’ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc).

Les persones beneficiàries podran rebre com a màxim 9.600€, corresponents al 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social de les persones contractades, establint-se un màxim de dues contractacions a subvencionar.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la partida pressupostària assignada al Programa SANT ANDREU AVANÇA PER L’OCUPACIÓ VIII.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció, comportarà la revocació total o parcial i el reintegrament de la subvenció concedida, amb l’interès de demora que correspongui.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses, entitats i/o autònoms/es que tinguin un centre de treball en el municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Fins al 30 de novembre de 2022. Les empreses i/o persones autònomes que hagin estat beneficiàries en els 2 anys immediatament anteriors a la convocatòria, podran sol·licitar la subvenció a partir de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de novembre de 2022.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació relativa a la persona contractant:

 1. En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts.
 2. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni (aquest document només s’haurà d’aportar quan no ho hagi aportat amb anterioritat o no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors).
 3. Formulari dels resultats del procés de selecció.
 4. Documentació acreditativa que les persones donades de baixa de l’empresa en els darrers sis mesos, no han estat per acomiadaments objectius o declarats improcedents i/o expedients de regulació d’ocupació, si escau.
 5. Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.
 6. Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).
 7. Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament, per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

Documentació relativa a la persona treballadora:

 1. Contracte de treball de la persona treballadora amb la clàusula “contracte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el programa Sant Andreu Avança per l’ocupació VIII”.
 2. Annex sobre modalitat i condicions de la contractació laboral de la persona treballadora.
 3. Acreditació d’estar en situació d’atur amb document justificant d’inscripció al SOC.
 4. Certificat de vida laboral actualitzat de la persona treballadora.


202203091116_Sol·licitud.pdf

202203091116_Formulari de selecció.pdf

202203091116_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202203091116_Anunci bases BOPB.pdf

202205100831_Convocatòria BOPB.pdf

202205201120_Annex dades modalitat i condicions contractació_2022.xls


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 2 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu

Tràmit gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores de les subvencions per al foment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades del municipi (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VIII), aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada el 24 de febrer de 2022 i publicades al BOPB el dia 8 de març de 2022. 

Convocatòria de la subvenció aprovada per la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Formació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant resolució núm. 2022DECL001125 dictada el 20 d'abril de 2022 i publicada al BOPB el dia 10 de maig de 2022.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació relativa a la persona contractant:

 1. En cas que el/la sol·licitant sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o document d’inscripció en el Registre públic corresponent, així com els Estatuts.
 2. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni (aquest document només s’haurà d’aportar quan no ho hagi aportat amb anterioritat o no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors).
 3. Formulari dels resultats del procés de selecció.
 4. Documentació acreditativa que les persones donades de baixa de l’empresa en els darrers sis mesos, no han estat per acomiadaments objectius o declarats improcedents i/o expedients de regulació d’ocupació, si escau.
 5. Alta censal (Model 036 i 037), en cas que la persona sol·licitant sigui un/a empresari/ària o professional individual.
 6. Certificat de vida laboral de l’empresa (model A002).
 7. Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament, per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

Documentació relativa a la persona treballadora:

 1. Contracte de treball de la persona treballadora amb la clàusula “contracte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el programa Sant Andreu Avança per l’ocupació VIII”.
 2. Annex sobre modalitat i condicions de la contractació laboral de la persona treballadora.
 3. Acreditació d’estar en situació d’atur amb document justificant d’inscripció al SOC.
 4. Certificat de vida laboral actualitzat de la persona treballadora.


DOCUMENTS ADJUNTS


202203091116_Sol·licitud.pdf

202203091116_Formulari de selecció.pdf

202203091116_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202203091116_Anunci bases BOPB.pdf

202205100831_Convocatòria BOPB.pdf

202205201120_Annex dades modalitat i condicions contractació_2022.xls