Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament de l’execució d’obres amb documentació tècnica, que no requereixen projecte tècnic. La relació d’aquestes obres consta enumerada a l’ANNEX F139 ACTES SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA que podeu veure adjunt als documents d’aquest tràmit.

La presentació de la comunicació prèvia, acompanyada dels documents requerits, permet a la persona interessada iniciar les obres comunicades des de la seva presentació en el registre de l’Ajuntament. No podrà iniciar-les si la comunicació prèvia presentada no va acompanyada de tota la documentació imprescindible.

L’execució de les obres s’ha de fer en un termini màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de presentació de la comunicació prèvia a l’Ajuntament, llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. El termini podrà ser objecte d’una pròrroga justificada per la meitat del termini, si la persona interessada ho comunica abans que hagi transcorregut. Si transcorre el termini màxim indicat en una comunicació prèvia per acabar les obres, inclosa la seva pròrroga respectiva, sense que aquestes hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada no podrà començar-les o continuar-les, sense perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

En virtut de la competència que ostenta l’administració local en matèria de protecció de la legalitat urbanística, les obres declarades resten sotmeses a un possible control per part dels inspectors municipals, per a la qual cosa s’haurà de facilitar l’accés per a comprovar les obres i exhibir aquest document. Si aquestes no s’ajusten a les obres comunicades, s’incoarà l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que s’escaigui, a l’empara de l’article 199 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Si durant el procés d’execució de les obres, cal ocupar la via pública per a la col·locació de sacs o contenidors de runes, bastides, maquinària auxiliar, etc., s’haurà de sol·licitar la preceptiva autorització, amb una setmana mínima d’antelació, mitjançant la presentació del formulari F217 a l’Ajuntament.

 

Tràmits relacionats:

F217 SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES (col·locació de sacs o contenidors de runes, bastides, maquinària auxiliar, etc.) https://www.sabarca.cat/tramits/149

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, prèviament a l’execució de les obres que es comuniquen.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Règim urbanístic aplicable (a determinar pels serveis tècnics municipals, si s’escau).

b) Representació gràfica i escrita de les obres que es pretenguin realitzar i que per les seves característiques, ho requereixin (en cas de reforma, la documentació gràfica marcarà en negre la part que es conservi, en groc l’obra o element que desaparegui i en vermell l’obra nova).

c) Pressupost de l’obra signat.

d) Fotografies de l’estat actual de la finca.

e) Assumeix de direcció facultativa de les obres signat o justificació de la seva innecessarietat, excepte per la construcció de tanques perimetrals de finques.

f) Declaració responsable del tècnic director de l’obra, respecte de la seva habilitació col·legial i assegurances.

g) Estudi de seguretat o justificació de la seva innecessarietat, excepte per a la construcció de tanques perimetrals de finques.

h) Estudi de gestió de residus o justificació de la seva innecessarietat.

i) Designació de coordinador de seguretat signat o justificació de la seva innecessarietat.

j) Document d’acceptació de residus o justificació de la seva innecessarietat.

k) En el cas de legalitzacions d’obres:

    - Representació gràfica i escrita de les obres realitzades.

    - Pressupost de l’obra signat.

    - Fotografies de les obres realitzades.

    - Certificat de solidesa emès per un tècnic.

l) Altra documentació que exigeixi la normativa sectorial vigent.


202302170946_Comunicació prèvia.pdf

202302170947_ANNEX F139 relació obres.pdf

202302170947_Ordenança municipal expedients urbanístics.pdf

202302170947_Ordenança Fiscal núm. 4.pdf

202302170947_Ordenança Fiscal núm. 8.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució. El règim d’intervenció municipal és mitjançant una comunicació prèvia efectuada per la persona sol·licitant.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Taxa i impost que estableixen les ordenances fiscals:

  • Taxa per serveis urbanístics (Ordenança fiscal núm. 8), la quantia de la qual es determinarà aplicant el 2’56% al cost real i efectiu actualitzat de l’obra (excepte la part proporcional de les obres en habitatges destinades a la substitució d’elements nocius per la salut com plaques de fibrociment amb amiant, canonades de plom, etc.). En el supòsit d'expedients de legalització o regularització d’obres, s'incrementarà la quota tributària en un 50 per cent.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança fiscal núm. 4), la quantia del qual es determinarà aplicant el 3’97% al cost real i efectiu actualitzat de l’obra, amb un mínim de 39’70€, del que no forma part, en cap cas, l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb les construccions esmentades, instal·lacions o obres.


NORMATIVA


Ordenança fiscal municipal núm. 4 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres”.

Ordenança fiscal municipal núm. 8 “Taxa per serveis urbanístics o la comprovació d’actes subjectes a comunicació prèvia en matèria d’urbanisme”.

Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics, aprovada definitivament pel Ple municipal en sessió celebrada el 29 de setembre de 2022 i publicada al BOPB de 17 d’octubre de 2022.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Règim urbanístic aplicable (a determinar pels serveis tècnics municipals, si s’escau).

b) Representació gràfica i escrita de les obres que es pretenguin realitzar i que per les seves característiques, ho requereixin (en cas de reforma, la documentació gràfica marcarà en negre la part que es conservi, en groc l’obra o element que desaparegui i en vermell l’obra nova).

c) Pressupost de l’obra signat.

d) Fotografies de l’estat actual de la finca.

e) Assumeix de direcció facultativa de les obres signat o justificació de la seva innecessarietat, excepte per la construcció de tanques perimetrals de finques.

f) Declaració responsable del tècnic director de l’obra, respecte de la seva habilitació col·legial i assegurances.

g) Estudi de seguretat o justificació de la seva innecessarietat, excepte per a la construcció de tanques perimetrals de finques.

h) Estudi de gestió de residus o justificació de la seva innecessarietat.

i) Designació de coordinador de seguretat signat o justificació de la seva innecessarietat.

j) Document d’acceptació de residus o justificació de la seva innecessarietat.

k) En el cas de legalitzacions d’obres:

    - Representació gràfica i escrita de les obres realitzades.

    - Pressupost de l’obra signat.

    - Fotografies de les obres realitzades.

    - Certificat de solidesa emès per un tècnic.

l) Altra documentació que exigeixi la normativa sectorial vigent.


DOCUMENTS ADJUNTS


202302170946_Comunicació prèvia.pdf

202302170947_ANNEX F139 relació obres.pdf

202302170947_Ordenança municipal expedients urbanístics.pdf

202302170947_Ordenança Fiscal núm. 4.pdf

202302170947_Ordenança Fiscal núm. 8.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.