TRÀMITS

 Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament de l’execució d’obres amb documentació tècnica, que no requereixen projecte tècnic.

La relació d’obres que no requereixen projecte tècnic però és preceptiva l’aportació de documentació tècnica per a la seva tramitació, és la següent: 

 1. Obres de reforma, total o parcial, d’entitats edificades destinades a qualsevol ús, sense afectació d’elements estructurals.
 2. Col·locació de noves portes, reixes, marquesines, balconeres i/o finestres.
 3. Eliminació de portes, reixes, marquesines, balconeres i/o finestres.
 4. Reparació, substitució d'elements com portes, reixes, marquesines, balconeres i/o finestres amb risc de seguretat per caiguda d’elements.
 5. Reparació de cobertes o terrats no transitables sense afectació estructural.
 6. Reparació de cobertes o terrats transitables amb risc de seguretat per caiguda d’elements.
 7. Reparació, substitució de paviments amb increment de càrregues.
 8. Construcció i reparació d’envans pluvials.
 9. Revocat/estucats, aplacats a partir d’1.5 m d’alçada, pintat, a l’exterior de l’immoble amb mitjans auxiliars de construcció.
 10. Execució de cales que afecti a elements estructurals, pous i/o sondeigs previs.
 11. Moviments de terres amb variació de rasants respecte dels perfils naturals del terreny igual o inferior a 1 m (+/-1) en qualsevol punt.
 12. Construcció de murs de contenció amb una alçada de pantalla igual o inferior a 1,50 m.
 13. Construcció o instal·lació de tanca provisional de protecció d’obres.
 14. Col·locació de mitjans auxiliars de la construcció (bastida, pont volat, treballs amb cordes, o similar).
 15. Instal·lació de muntacàrregues i/o d’altres aparells elevadors per a la construcció.
 16. Instal·lació de grues torre.
 17. Obres puntuals d’urbanització en sòl de titularitat privada.
 18. Reparació i/o col·locació de canalons pluvials.
 19. Construcció de tanques de finca, parcel·la o solar.
 20. Enderrocs o desmuntatges, que per la seva complexitat no requereixin de projecte tècnic, d’edificacions amb estructura aïllada i de planta baixa.
 21. Modificació d’instal·lacions.
 22. Instal·lació d’equips captadors d’energia solar.
 23. Instal·lació de rètols.
 24. Tancament de finques amb malles de simple torsió o similar.
 25. Altres, a justificar que no requereixin projecte tècnic.

Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la realització de les obres s’ha de fer en un termini màxim per a iniciar-les de 6 mesos, a comptar des de la data de registre d’entrada d’aquest document a l’Ajuntament, i un termini màxim de 18 mesos per a finalitzar-les, a partir del seu inici. Els terminis podran ser objecte de pròrroga justificada per la meitat del termini, si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta mancada de títol habilitant per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sense perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Aquest Ajuntament té atribuïdes les facultats de comprovació, control i inspecció per a verificar les dades que consten en la comunicació prèvia i en la documentació complementària aportada a l’efecte, segons estableix l’article 74.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (veure normativa relacionada), així com per a requerir el justificant/certificat que acrediti que les runes generades s’han dipositat en abocador autoritzat.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb audiència prèvia de la persona interessada, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que escaiguin.

En virtut de la competència que ostenta l’administració local en matèria de protecció de la legalitat urbanística, les obres declarades resten sotmeses a un control per part dels inspectors municipals, per a la qual cosa s’haurà de facilitar l’accés per a comprovar les obres i exhibir aquest document, si aquestes no s’ajusten a les obres comunicades, s’incoarà l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que s’escaigui, a l’empara de l’article 199 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Si durant el procés de les obres cal ocupar la via pública s’haurà de demanar, amb una setmana mínima d’antelació, la preceptiva autorització amb el model F217.

Per a la justificació del compliment de la Llei 1/98 de 7 de gener de política lingüística el servei de català us ofereix assessorament tècnic gratuït: Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, CNL Ca n'Ametller, Consorci per a la Normalització Lingüística, situat a la Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles) de Sant Andreu de la Barca, amb tel. 93 682 52 88, santandreu@cpnl.cat, www.cpnl.cat/xarxa/cnlcanametller, www.facebook.com/SLC.SAB, SLC St. Andreu Barca @SLC_SAB

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres. En cas que la persona interessada actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta.

Com es fa?

 

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.

 

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.
 2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, prèviament a l’execució de les obres que es comuniquen.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. OBRES (descrites a la relació inclosa a l’ANNEX F139 núm. 1 a 20)
 • Memòria descriptiva
  • Justificació de les normes urbanístiques municipals
  • Justificació de l’accessibilitat
  • Justificació habitabilitat (en habitatges)
  • Justificació de la resta de normativa d’obligat compliment
  • Càlcul residus
 • Plànol de situació i emplaçament

  • Escala dels plànols 1/1000 i 1/200 o còpia de la Consulta descriptiva i gràfica cadastral

 • Plànols estat actual
  • Escala dels plànols 1/100 o 1/50 (o justificadament croquis acotat)
 • Plànols proposta
  • Escala dels plànols 1/100 o 1/50 (o justificadament croquis acotat)
 • Pressupost signat
  • Amidaments i pressupost per partides valorades
 • Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut
 • Assumeix signat i visat DO o justificació d’innecessarietat
 • Assumeix signat DEO o justificació d’innecessarietat
 • Assumeix signat coordinació o justificació d’innecessarietat
 • Fotografies signades pel promotor o pel tècnic que assumeix les obres
 • Habilitació col·legial, en el cas que els documents signats pel tècnic no requereixin visat.
 • Document d’acceptació d’un dipòsit dels RESIDUS d’excavacions i runes, en base a les Tones indicades a la documentació tècnica, signat per un Gestor de Residus, d’acord al Decret 210/2018, o justificació tècnica que les obres NO produiran residus.

 

 1. INSTAL·LACIONS (descrites a la relació inclosa a l’ANNEX F139 núm. 21 i 22)

- Plànol o croquis

- Pressupost signat

- Assumeix del tècnic o acreditació de l’instal·lador

 

 1. RÈTOLS I TANQUES SIMPLES (descrites a la relació inclosa a l’ANNEX F139 núm. 23 i 24)

- Plànols o croquis i fotografia

- Justificació del compliment de la normativa municipal

- Pressupost signat

- Justificació del compliment de la Llei 1/98 de 7 de gener de política lingüística (només rètols)

 

 1. ALTRES, a justificar que no requereixin projecte tècnic (núm. 25 de la relació inclosa a l’ANNEX F139)

- Pressupost signat


202010131238_INSTÀNCIA F139.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

No hi ha resolució. El règim d’intervenció municipal és mitjançant una comunicació prèvia efectuada pel sol·licitant.


Preu

La taxa per serveis urbanístics i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que estableixin les ordenances fiscals.


NORMATIVA


Ordenança sobre tramitació de llicències urbanístiques aprovada pel Ple municipal en sessió de data 23 de febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 107 de 5 de maig de 2006.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. OBRES (descrites a la relació inclosa a l’ANNEX F139 núm. 1 a 20)
 • Memòria descriptiva
  • Justificació de les normes urbanístiques municipals
  • Justificació de l’accessibilitat
  • Justificació habitabilitat (en habitatges)
  • Justificació de la resta de normativa d’obligat compliment
  • Càlcul residus
 • Plànol de situació i emplaçament

  • Escala dels plànols 1/1000 i 1/200 o còpia de la Consulta descriptiva i gràfica cadastral

 • Plànols estat actual
  • Escala dels plànols 1/100 o 1/50 (o justificadament croquis acotat)
 • Plànols proposta
  • Escala dels plànols 1/100 o 1/50 (o justificadament croquis acotat)
 • Pressupost signat
  • Amidaments i pressupost per partides valorades
 • Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut
 • Assumeix signat i visat DO o justificació d’innecessarietat
 • Assumeix signat DEO o justificació d’innecessarietat
 • Assumeix signat coordinació o justificació d’innecessarietat
 • Fotografies signades pel promotor o pel tècnic que assumeix les obres
 • Habilitació col·legial, en el cas que els documents signats pel tècnic no requereixin visat.
 • Document d’acceptació d’un dipòsit dels RESIDUS d’excavacions i runes, en base a les Tones indicades a la documentació tècnica, signat per un Gestor de Residus, d’acord al Decret 210/2018, o justificació tècnica que les obres NO produiran residus.

 

 1. INSTAL·LACIONS (descrites a la relació inclosa a l’ANNEX F139 núm. 21 i 22)

- Plànol o croquis

- Pressupost signat

- Assumeix del tècnic o acreditació de l’instal·lador

 

 1. RÈTOLS I TANQUES SIMPLES (descrites a la relació inclosa a l’ANNEX F139 núm. 23 i 24)

- Plànols o croquis i fotografia

- Justificació del compliment de la normativa municipal

- Pressupost signat

- Justificació del compliment de la Llei 1/98 de 7 de gener de política lingüística (només rètols)

 

 1. ALTRES, a justificar que no requereixin projecte tècnic (núm. 25 de la relació inclosa a l’ANNEX F139)

- Pressupost signat


DOCUMENTS ADJUNTS


202010131238_INSTÀNCIA F139.pdf