TRÀMITS

 Subvencions per al consum de l'aigua de la gent gran

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per al consum d’aigua, corresponent a l’habitatge habitual de persones de 65 anys d’edat o més.

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de la unitat familiar o de convivència per poder optar a aquestes subvencions, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

El procediment per a l’atorgament de la subvenció prevista en les bases reguladores serà de concurrència no competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual, és revocable en tot moment, no genera cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors, no es poden al·legar com a precedent i resta subjecta a limitació pressupostària i al compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat.

La quantia de la subvenció no podrà ultrapassar l’import màxim de 28 euros trimestrals, sent per tant de 112 euros anuals. El seu pagament s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el número de compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que està al corrent del pagament dels rebuts pel consum de l’aigua corresponents al seu habitatge habitual i a l’exercici pel qual es sol·licita la subvenció.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes serà motiu de pèrdua del dret a rebre la subvenció i, en el seu cas, procedirà el reintegrament. També pot renunciar per escrit en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que tingui 65 anys d’edat o més, que reuneixi les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia al web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'1 de setembre de 2022 fins el 30 de Setembre de 2022.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Sol·licitud pròpia del tràmit.

 

2. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb el sol·licitant, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

3. En cas que no s'autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

a. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

b. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c. Certificat d’estar al corrent el/la sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

d. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència.

 

4. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

5. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual indicat, per al qual es sol·licita la subvenció. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O s’hagin produït modificacions respecte del facilitat l’any anterior.


202109291103_Bases reguladores subvenció.pdf

202109291122_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202109291304_Sol·licitud.pdf

202109291304_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202208251054_publicació BOPB convocatòria aigua gent gran 25082022.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

La Junta de Govern Local. Les sol·licituds es resoldran en el termini de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.


Preu

Tràmit gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al consum d'aigua de persones de 65 anys o més, corresponents a l'habitatge habitual, aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 27 de maig de 2021 i que van esdevenir aprovades definitivament el 12 de juliol de 2021.

Convocatòria per a la concessió de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Sol·licitud pròpia del tràmit.

 

2. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb el sol·licitant, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

3. En cas que no s'autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

a. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

b. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c. Certificat d’estar al corrent el/la sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

d. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència.

 

4. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

5. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual indicat, per al qual es sol·licita la subvenció. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O s’hagin produït modificacions respecte del facilitat l’any anterior.


DOCUMENTS ADJUNTS


202109291103_Bases reguladores subvenció.pdf

202109291122_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202109291304_Sol·licitud.pdf

202109291304_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202208251054_publicació BOPB convocatòria aigua gent gran 25082022.pdf