Subvencions per al consum d'aigua de la gent gran

Obert

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per al consum d’aigua, corresponent a l’habitatge habitual de persones de 65 anys d’edat o més.

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de la unitat familiar o de convivència per poder optar a aquestes subvencions, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

La quantia de la subvenció no podrà ultrapassar l’import màxim de 28 euros trimestrals, sent per tant de 112 euros anuals. El seu pagament s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el número de compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que està al corrent del pagament dels rebuts pel consum de l’aigua corresponents al seu habitatge habitual i a l’exercici pel qual es sol·licita la subvenció.

En el supòsit que se superi la quantia prevista a la partida pressupostària destinada a la concessió d’aquestes subvencions en l’exercici en curs, com a conseqüència del nombre de sol·licituds presentades, l’import subvencionat es podrà veure disminuït i s’establirà un prorrateig entre totes les persones beneficiàries.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física que tingui 65 anys d’edat o més, que reuneixi les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 1. a) Les persones jurídiques.
 2. b) Les entitats sense personalitat jurídica.
 3. c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 14 de maig fins al 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL CONSUM D’AIGUA DE PERSONES DE 65 ANYS D’EDAT O MÉS.

 

b) Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb la persona sol·licitant, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

c) En cas que NO S'AUTORITZI a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

 1. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.
 1. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

 1. Certificat d’estar al corrent la persona sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.
 1. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència.

 

d) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

     - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

     - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

 e) Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual indicat, per al qual es sol·licita la subvenció. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O s’hagin produït modificacions respecte del facilitat l’any anterior.


202109291103_Bases reguladores subvenció.pdf

202109291122_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202109291304_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202405140623_Convocatòri aigua GG 2024 publicació BOPB.pdf

202405140901_Sol·licitud subvenció.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Junta de Govern Local. Les sol·licituds es resoldran en el termini de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Tràmit gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al consum d'aigua de persones de 65 anys o més, corresponents a l'habitatge habitual, aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 27 de maig de 2021 i que van esdevenir aprovades definitivament el 12 de juliol de 2021.

Convocatòria per a la concessió de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL CONSUM D’AIGUA DE PERSONES DE 65 ANYS D’EDAT O MÉS.

 

b) Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb la persona sol·licitant, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

c) En cas que NO S'AUTORITZI a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

 1. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.
 1. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

 1. Certificat d’estar al corrent la persona sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.
 1. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència.

 

d) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

     - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

     - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

 e) Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual indicat, per al qual es sol·licita la subvenció. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O s’hagin produït modificacions respecte del facilitat l’any anterior.


DOCUMENTS ADJUNTS


202109291103_Bases reguladores subvenció.pdf

202109291122_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202109291304_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202405140623_Convocatòri aigua GG 2024 publicació BOPB.pdf

202405140901_Sol·licitud subvenció.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.