TRÀMITS

 Ajuts de l'aigua, l'IBI i la taxa de residus per a la gent gran

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció de l’impost sobre els béns immobles (IBI), de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i/o per al consum d’aigua, corresponent a l’habitatge habitual de persones de 65 anys d’edat o més.

La documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, així com les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència no competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en qualsevol moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors, no es poden al·legar com a precedent i restarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent i al compliment de la finalitat per a la qual s’han atorgat.

Les quanties de les subvencions que es concedeixin, si s’escau, seran les següents:

 • Per l’impost de bens immobles, l’equivalent al 20% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici de l’any de la convocatòria, de l’habitatge habitual de la persona beneficiària.
 • Per la taxa de gestió de residus, l’equivalent al 100% de la quota tributària de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, corresponent a l’exercici de l’any de la convocatòria, de l’habitatge habitual de la persona beneficiària.
 • Pel consum de l’aigua, la quantia de la subvenció que s’endossarà a l’empresa FCC AQUALIA SA o s’abonarà al beneficiari que hagi pagat el corresponent rebut, no podrà ultrapassar l’import màxim de 28 euros trimestrals. 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes serà motiu de pèrdua del dret a rebre la subvenció i, en el seu cas, procedirà el reintegrament. També pot renunciar per escrit en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que tingui 65 anys d’edat o més, que reuneixi les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de realitzar aquest tràmit per internet.

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1.
 
 • Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores.
 • Telèfon: 900 15 19 76

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 5 d'octubre al 6 de novembre de 2020 tal i com s’estableixi en l’acord de convocatòria


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat   

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 2. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual indicat, per al qual es sol·licita la subvenció, en el cas que no s’hagi aportat amb anterioritat o s’hagin produït modificacions respecte a l’any anterior.
 3. Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb el/la sol·licitant, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 4. En cas que no s'autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

  1. Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.
  2. En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:
   • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
   • Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.
   • En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària. 
  3. Certificat d’estar al corrent el/la sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la Seguretat Social.
  4. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres integrants de la unitat familiar o de convivència.


DOCUMENTS ADJUNTS


202010091154_2. SOL·LICITUD subv. IBI-RESIDUS-AIGUAdefinitiva.pdf

202010091154_3. AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202010091154_Infografia IBI aigua escombraries.pdf

NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions, aprovades pel Ple municipal.

 Convocatòria per a la concessió de les subvencions.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Tràmit gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. Les sol·licituds es resoldran en el termini de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.