Accés a la informació pública

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública, entenent aquesta en sentit ampli, com tota aquella informació elaborada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la que obra en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d’accés a la informació pública únicament pot ésser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis, i les seves limitacions legals s’han d’interpretar sempre restrictivament.

Per a l’aplicació de límits al dret d’accés a la informació pública, l’Ajuntament haurà d’indicar en cada cas els motius que ho justifiquin, d’acord amb els principis d’igualtat i d’interdicció de l’arbitrarietat, i autoritzant l’accés restringit a la resta de dades.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física a partir dels setze anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica, legalment constituïda. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.

  2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà d’emplenar i guardar.

  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

  4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Alcalde o òrgan en qui delegui. El termini per dictar la resolució de la sol•licitud del dret d’accés a la informació pública i notificar-la a l’interessat és d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol•licitud. Aquest termini és prorrogable fins a un termini igual a la meitat de l’inicial, si ho justifiquen la complexitat o el volum de la informació requerida. Si la sol•licitud és estimada total o parcialment, la informació es subministrarà a l’interessat en un termini de trenta dies.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Aquest tràmit és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d’ésser lliurades per correu electrònic. No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original, restaran subjectes a la contraprestació econòmica establerta per la corresponent ordenança fiscal, que no excedirà del cost de l’operació.


NORMATIVA


Constitució Espanyola, de 29 de desembre de 1978, article 105.b.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.