TRÀMITS

 Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització sanitària municipal de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que s'ubiquen en el terme municipal de Sant Andreu de la Barca.

Paral·lelament a la tramitació de la sol·licitud d’autorització sanitària municipal, el titular de l’establiment haurà d’efectuar la declaració responsable d’obertura o comunicació prèvia municipal per a l’exercici de l’activitat, segons correspongui, en el departament municipal d’Activitats.

Els establiments han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de les autoritats competents, d'acord amb les previsions del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Presentada la sol·licitud, es realitzarà una inspecció sanitària per a verificar que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent, prèvia a la concessió o denegació de l’autorització sanitària municipal de funcionament de l’establiment. L'autorització que en el seu cas es concedeixi, especificarà les pràctiques de tatutage, micropigmentació o pírcing que constitueixen la cartera de serveis de l'establiment i haurà d'estar exposada en aquest, a la vista de les persones usuàries.

L'autoritat municipal competent té lliure accés a totes les dependències dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing amb la finalitat de comprovar el compliment de les prescripcions del referit Decret i altres normes d’aplicació.

L'òrgan municipal competent pot sol·licitar les dades i documentació addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en aquest Decret, i d'altra normativa d'aplicació.

Els titulars dels establiments autoritzats tenen l’obligació de notificar a l'ajuntament autoritzant, qualsevol modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment d'autorització. També han de comunicar a l'ajuntament el cessament de l'activitat en el termini màxim d'un mes des de que aquest s'hagi fet efectiu.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica, que sigui titular d’establiments i d’instal·lacions on es pretenguin realitzar pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de realitzar aquest tràmit per internet.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, abans de l’obertura de l’establiment o inici de l’activitat.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària per a primera sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament:

- Memòria descriptiva de l’activitat i de les instal·lacions per a l’autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing, que inclogui com a mínim les dades que consten en el model de memòria Annex.

- Plànol de l’establiment a escala i acotat.

- Descripció del procediment de cada una de les activitats que es pretenen dur a terme, explicant els passos que segueixen per fer un tatuatge, un pírcing i/o una micropigmentació.

- Tipus d’autoclau: característiques tècniques, controls del procés d’esterilització i registre d’aquests controls.

- Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

- Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material (ha d’incloure l’esterilització), així com la freqüència amb què es fa.

- Dades personals (noms i cognoms) del personal aplicador que hi treballa, fotocòpia del certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i fotocòpia del diploma del curs de formació higienicosanitària.

- Document acreditatiu de la contractació d’un gestor autoritzat de residus sanitaris per a la recollida de residus de risc.

- Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària prèviament a l’inici de la pràctica.

 

Documentació complementària per al canvi de l’activitat autoritzada, ampliació o canvi d’instal·lacions i/o modificació del personal aplicador:

- En cas de canvi de l’activitat autoritzada i/o ampliació o canvi d’instal·lacions, memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l’activitat que inclogui com a mínim les dades del model de memòria Annex.

- Si s’han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l’establiment, incloent la situació de les superfícies de treball, equipaments, elements de fred (cambres, neveres, congeladors...), punts d’aigua, rentamans.

- En cas de canvi de l’activitat autoritzada, descripció del procediment de la nova activitat que es pretén realitzar, explicant els passos que segueixen.

- En cas de modificacions en el personal aplicador de les pràctiques, dades personals (noms i cognoms) del personal aplicador de nova incorporació, fotocòpia del certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i fotocòpia del diploma del curs de formació higienicosanitària.MÉS INFORMACIÓ


Terminis

El termini per resoldre l’expedient i notificar la resolució d’atorgament o denegació de l’autorització sol·licitada, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenances fiscals municipals.

Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.

Decret  27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 2131/2004, de 29 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 209/2005, de 25 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos.

Ordre Pre/1933/2005, de 17 de juny, per la qual es modifica l’Annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos.

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries en front del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

Reial Decret 865/2003, de 4 juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària per a primera sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament:

- Memòria descriptiva de l’activitat i de les instal·lacions per a l’autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing, que inclogui com a mínim les dades que consten en el model de memòria Annex.

- Plànol de l’establiment a escala i acotat.

- Descripció del procediment de cada una de les activitats que es pretenen dur a terme, explicant els passos que segueixen per fer un tatuatge, un pírcing i/o una micropigmentació.

- Tipus d’autoclau: característiques tècniques, controls del procés d’esterilització i registre d’aquests controls.

- Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

- Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material (ha d’incloure l’esterilització), així com la freqüència amb què es fa.

- Dades personals (noms i cognoms) del personal aplicador que hi treballa, fotocòpia del certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i fotocòpia del diploma del curs de formació higienicosanitària.

- Document acreditatiu de la contractació d’un gestor autoritzat de residus sanitaris per a la recollida de residus de risc.

- Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària prèviament a l’inici de la pràctica.

 

Documentació complementària per al canvi de l’activitat autoritzada, ampliació o canvi d’instal·lacions i/o modificació del personal aplicador:

- En cas de canvi de l’activitat autoritzada i/o ampliació o canvi d’instal·lacions, memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l’activitat que inclogui com a mínim les dades del model de memòria Annex.

- Si s’han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l’establiment, incloent la situació de les superfícies de treball, equipaments, elements de fred (cambres, neveres, congeladors...), punts d’aigua, rentamans.

- En cas de canvi de l’activitat autoritzada, descripció del procediment de la nova activitat que es pretén realitzar, explicant els passos que segueixen.

- En cas de modificacions en el personal aplicador de les pràctiques, dades personals (noms i cognoms) del personal aplicador de nova incorporació, fotocòpia del certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i fotocòpia del diploma del curs de formació higienicosanitària.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.