Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització sanitària municipal de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que s'ubiquen al terme municipal de Sant Andreu de la Barca.

Paral·lelament a la tramitació de la sol·licitud d’autorització sanitària municipal, el titular de l’establiment haurà d’efectuar la declaració responsable d’obertura o comunicació prèvia municipal per a l’exercici de l’activitat, segons correspongui, en el departament municipal d’Activitats.

Els establiments han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de les autoritats competents, d'acord amb les previsions del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Presentada la sol·licitud, es realitzarà una inspecció sanitària per a verificar que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent, prèvia a la concessió o denegació de l’autorització sanitària municipal de funcionament de l’establiment. L'autorització que en el seu cas es concedeixi, especificarà les pràctiques de tatutage, micropigmentació o pírcing que constitueixen la cartera de serveis de l'establiment i haurà d'estar exposada en aquest, a la vista de les persones usuàries.

L'autoritat municipal competent té lliure accés a totes les dependències dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing amb la finalitat de comprovar el compliment de les prescripcions del referit Decret i altres normes d’aplicació.

L'òrgan municipal competent pot sol·licitar les dades i documentació addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en aquest Decret i d'altra normativa d'aplicació.

Els titulars dels establiments autoritzats tenen l’obligació de notificar a l'Ajuntament autoritzant, qualsevol modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment d'autorització. També han de comunicar a l'Ajuntament el cessament de l'activitat en el termini màxim d'un mes des que aquest s'hagi fet efectiu.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica titular d’establiments i d’instal·lacions on es pretenguin realitzar pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

 Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

 “2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, abans de l’obertura de l’establiment o inici de l’activitat.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària per a primera sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament:

- Memòria descriptiva de l’activitat i de les instal·lacions per a l’autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing, que inclogui com a mínim les dades que consten en el model de memòria ANNEX.

- Plànol de l’establiment a escala i acotat.

- Descripció del procediment de cada una de les activitats que es pretenen dur a terme, explicant els passos que segueixen per fer un tatuatge, un pírcing i/o una micropigmentació.

- Tipus d’autoclau: característiques tècniques, controls del procés d’esterilització i registre d’aquests controls.

- Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

- Certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i diploma del curs de formació higienicosanitària del personal aplicador de les pràctiques.

- Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material (ha d’incloure l’esterilització), així com la freqüència amb què es fa.

- Document acreditatiu de la contractació d’un gestor autoritzat de residus sanitaris per a la recollida de residus de risc.

- Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària prèviament a l’inici de la pràctica.

 

Documentació complementària per al canvi de l’activitat autoritzada, ampliació o canvi d’instal·lacions i/o modificació del personal aplicador:

- Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l’activitat que inclogui com a mínim les dades del model de memòria Annex.

- Si s’han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l’establiment, incloent la situació de les superfícies de treball, equipaments, elements de fred (cambres, neveres, congeladors...), punts d’aigua, rentamans.

- En cas de canvi de l’activitat autoritzada, descripció del procediment de la nova activitat que es pretén realitzar, explicant els passos que segueixen.

- En cas de modificacions en el personal aplicador de les pràctiques, dades personals (noms i cognoms) del personal aplicador de nova incorporació, fotocòpia del certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i fotocòpia del diploma del curs de formació higienicosanitària.


202301261130_Sol·licitud.pdf

202301261130_Annex_MEMORIA_TPM.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidoria de Salut pública. El termini per resoldre l’expedient i notificar la resolució d’atorgament o denegació de l’autorització sol·licitada és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenances fiscals municipals.

Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Decret  27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària per a primera sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament:

- Memòria descriptiva de l’activitat i de les instal·lacions per a l’autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing, que inclogui com a mínim les dades que consten en el model de memòria ANNEX.

- Plànol de l’establiment a escala i acotat.

- Descripció del procediment de cada una de les activitats que es pretenen dur a terme, explicant els passos que segueixen per fer un tatuatge, un pírcing i/o una micropigmentació.

- Tipus d’autoclau: característiques tècniques, controls del procés d’esterilització i registre d’aquests controls.

- Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

- Certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i diploma del curs de formació higienicosanitària del personal aplicador de les pràctiques.

- Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material (ha d’incloure l’esterilització), així com la freqüència amb què es fa.

- Document acreditatiu de la contractació d’un gestor autoritzat de residus sanitaris per a la recollida de residus de risc.

- Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària prèviament a l’inici de la pràctica.

 

Documentació complementària per al canvi de l’activitat autoritzada, ampliació o canvi d’instal·lacions i/o modificació del personal aplicador:

- Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l’activitat que inclogui com a mínim les dades del model de memòria Annex.

- Si s’han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l’establiment, incloent la situació de les superfícies de treball, equipaments, elements de fred (cambres, neveres, congeladors...), punts d’aigua, rentamans.

- En cas de canvi de l’activitat autoritzada, descripció del procediment de la nova activitat que es pretén realitzar, explicant els passos que segueixen.

- En cas de modificacions en el personal aplicador de les pràctiques, dades personals (noms i cognoms) del personal aplicador de nova incorporació, fotocòpia del certificat de vacunacions d’hepatitis B i tètanus, i fotocòpia del diploma del curs de formació higienicosanitària.


DOCUMENTS ADJUNTS


202301261130_Sol·licitud.pdf

202301261130_Annex_MEMORIA_TPM.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.