COMPROVACIÓ PERIODICA DE RESIDENCIA D’ESTRANGERS QUE NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE RENOVAR LA SEVA INSCRIPCIÓ PADRONAL

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

Entre les operacions de control i actualitzacions dels padrons municipals previstes a l’art. 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, s’ha de realitzar comprovacions periòdiques de la residencia en el municipi d’estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció cada dos anys

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Els estrangers comunitaris i dels Estats que formen part de l’Espai Econòmic Europeu, així com els estrangers que tenen targeta de residència comunitària i els estrangers que tenen autorització de llarga durada, que no hagin variat la seva inscripció padronal en els últims 5 anys si tenen el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers o 2 anys si no esta inscrits en l’esmentat Registre.

Com es tramita?

La comprovació periòdica de residencia és personal.

 

Qualsevol persona major d’edat haurà de signar la comprovació de la seva inscripció mitjançant l’Annex VI.

 

Respecte als membres de la família majors d’edat que actuïn com a representats de la resta de la seva família, poden signar la  comprovació mitjançant de l’Annex VII.

 

Els canvis de domicili o de dades personals es faran constar en el full de comprovació periòdica de residencia


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Quant rebin la comunicació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de l’avís de comprovació periòdica de residencia.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Cal presentar, degudament emplenada i signada, la "comprovació periòdica de residencia d’estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció en el padró municipal de Sant Andreu de la Barca", acompanyada de la següent documentació:

 

  • NIE, permís de conduir, permís de residència o passaport de qui realitza el tràmit.
  • Els menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).


202006221255_Formulario.PDF

202006221255_ANEXO VII (confirmacion residencia representante)_per omplir.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

En cas de no contestar a l’avís de comprovació de la residència periòdica en el termini de 15 dies s’iniciarà expedient de baixa d’ofici en el Padró Municipal d’Habitants.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Sense preu.


NORMATIVA


  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
  • Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaria, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística i de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón.
  • Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions publiques.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Cal presentar, degudament emplenada i signada, la "comprovació periòdica de residencia d’estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció en el padró municipal de Sant Andreu de la Barca", acompanyada de la següent documentació:

 

  • NIE, permís de conduir, permís de residència o passaport de qui realitza el tràmit.
  • Els menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).


DOCUMENTS ADJUNTS


202006221255_Formulario.PDF

202006221255_ANEXO VII (confirmacion residencia representante)_per omplir.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.