RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

En relació a allò que preveu l'art. 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, de l'obligació dels estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys i de la declaració de la seva caducitat quan no es produeixi aquesta renovació.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Els estrangers no comunitaris sense autorització de llarga durada empadronats a Sant Andreu de la Barca que tinguin data de caducitat de la seva inscripció en el Padró Municipal d’Habitants en els propers 3 mesos.

Com es tramita?

La sol·licitud de renovació de la inscripció és personal.

 

Qualsevol persona major d’edat pot realitzar la renovació de la seva inscripció mitjançant la sol·licitud de renovació de l’Annex IV.

 

Respecte als membres de la família majors d’edat que actuïn com a representats de la resta de la seva família, poden sol·licitar la renovació mitjançant l’Annex V.

 

Els canvis de domicili o de dades personals es faran constar en la sol·licitud de renovació.

 

Aquesta renovació no és acte de tràmit, exigeix un acte exprés de manifestació de voluntat.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Quant rebin el preavís de caducitat de la seva inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Cal presentar, degudament emplenada i signada, la "sol·licitud de renovació de la inscripció al padró municipal de Sant Andreu de la Barca", acompanyada de la següent documentació:

 

 

  • NIE, permís de conduir, permís de residència o passaport de qui realitza el tràmit.
  • Els menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la    pàgina on hi consta la inscripció).


202303011238_ANEXO IV Solicitud renovación inscripción patronal para extranjeros no comunitarios sin autoritzación de residencia de larga duración.pdf

202303011245_ANEXO V Solicitud renovación inscripción patronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración, presentada por representante.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La renovació s’haurà de realitzar abans que finalitzi el termini de caducitat. Passat aquest termini es declararà la caducitat de la inscripció i serà baixa en el Padró Municipal d’Habitants.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
  • Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaria, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística i de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón.
  • Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions publiques.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Cal presentar, degudament emplenada i signada, la "sol·licitud de renovació de la inscripció al padró municipal de Sant Andreu de la Barca", acompanyada de la següent documentació:

 

 

  • NIE, permís de conduir, permís de residència o passaport de qui realitza el tràmit.
  • Els menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la    pàgina on hi consta la inscripció).


DOCUMENTS ADJUNTS


202303011238_ANEXO IV Solicitud renovación inscripción patronal para extranjeros no comunitarios sin autoritzación de residencia de larga duración.pdf

202303011245_ANEXO V Solicitud renovación inscripción patronal para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración, presentada por representante.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.