Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) curs 2023-2024

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet que les persones que no disposin de la titulació de Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), puguin sol·licitar la inscripció en un curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, per reincorporar-se al sistema educatiu i poder afrontar la inserció al mercat laboral amb millor qualificació professional.

El curs s'iniciarà el proper mes d'octubre (pendent fixar data d'inici) i finalitzarà a l'abril de 2024, atès que la convocatòria de les proves normalment està prevista per al mes de maig.

Es realitzarà en horari de tarda, de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h (aquest horari es confirmarà a l'inici de curs).

Les classes es portaran a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 10 alumnes inscrits.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física que tingui 17 anys o més o que els compleixi l’any de la realització de la prova, que no disposi del graduat en ESO. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

La persona interessada podrà realitzar aquest tràmit electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de la planta 2ª de l'Ajuntament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 26 de juny de 2023 i fins que s'exhaureixin les places


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No requereix l'aportació de cap documentació.


202306271549_Cartell Proves 20232024.pdf

202306291253_Sollicitud 23-24.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

El preu públic de la matrícula del curs és de 50 euros, sense perjudici de la seva exempció si reuneix els requisits requerits pel Departament de Serveis Socials.


NORMATIVA


Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Preu públic per a la prestació de serveis culturals i d’ensenyament.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No requereix l'aportació de cap documentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


202306271549_Cartell Proves 20232024.pdf

202306291253_Sollicitud 23-24.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.