TRÀMITS

 Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet que les persones que no disposin de la titulació de Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), puguin sol·licitar la inscripció en un curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, per reincorporar-se al sistema educatiu i poder afrontar la inserció al mercat laboral amb millor qualificació professional.

El curs s'iniciarà el proper mes d'octubre (pendent fixar data d'inici) i finalitzarà a l'abril de 2023, atès que la convocatòria de les proves normalment està prevista per al mes de maig.

Es realitzarà en horari de tarda, de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 h (aquest horari es confirmarà a l'inici de curs).

Les classes es portaran a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 10 alumnes inscrits. 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que tingui 17 anys o més o que els compleixi l’any de la realització de la prova, que no disposi del graduat en ESO. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Durant el mes de setembre i fins a l'inici del curs a l'octubre de 2022


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No requereix l'aportació de cap documentació.


202208020925_cartell CFGM definitiu 2022.pdf

202209071302_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

No hi ha resolució.


Preu

El preu públic de la matrícula del curs que estableixi l’ordenança fiscal municipal, sense perjudici de la seva exempció si reuneix els requisits requerits pel Departament de Serveis Socials.


NORMATIVA


Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Ordenança fiscal municipal reguladora del preu públic per a la prestació de serveis culturals i d’ensenyament.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


No requereix l'aportació de cap documentació.


DOCUMENTS ADJUNTS


202208020925_cartell CFGM definitiu 2022.pdf

202209071302_Sol·licitud.pdf