TRÀMITS

 Subvenció de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals - COVID-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, a comerços i serveis del municipi de Sant Andreu de la Barca, per fer front a l’impacte del Covid-19.

Els comerços i serveis que hagin suspès la seva activitat amb motiu de l’estat de l’alarma rebran l’equivalent a l’import de dos mesos de la taxa de prestació de gestió de residus municipals de l’any 2020, sempre amb l’acreditació del seu abonament.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica privada amb ànim de lucre, agrupacions d’ambdues, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que encara que manquin de personalitat jurídica, hagin hagut de suspendre la seva activitat, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demananant cita prèvia als telèfon 900151976 o 936356400 o per correu electrònic: oac@sabarca.cat. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de realitzar aquest tràmit per internet.

Com fer el tramit on line

  • Descarregar sol.licitud
  • Emplenar-la i guardar-la
  • Iniciar instància electrònica a l´enllaç

 

  • Emplenar i adjuntar la sol.licitud així com els documents justificatius.
  • Revisar l´apartat de documentació per si cal adjuntar algun altre document ( en cas de no autoritzar a consultar o en altres casos detallats a l´apartat de Documentació.
  • Finalitzar el tràmit.

Per poder realitzar una instància  en la web municipal es sol·licita identificació digital, és un tràmit obligatori per poder garantitzar la identificació i protecció de dades .

No es necessari el certificat digital , amb l´idCAT mòbil es suficient

Per poder obtenir el IdCAT mòbil poder consular l´enllaç

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

Tramit obert fins el 15 de desembre


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació acreditativa del pagament de la càrrega tributària efectuat per la persona arrendatària del local comercial, per repercussió de la quota de la taxa.

Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat a la sol·licitud, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni.

 Autorització de la persona sol·licitant per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades


DOCUMENTS ADJUNTS


202007241234_2. SOL·LICITUD subv. taxa residus COVIDedit.pdf

202007241234_Anunci BOPB Convocatoria 22072020_Taxa residus.pdf

202007241235_BOPB 03072020_Anunci Bases taxa residus.pdf

NORMATIVA


L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals a comerços i serveis de sant andreu de la barca, per fer front a l’impacte de la covid-19 publicades en el BOPB del dia 3 de juliol del 2020.

Convocatòria  de la subvenció publicada en el BOPB del dia 27 de juliol del 2020


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuit


Terminis

La Junta de Govern. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.