TRÀMITS

 Subvencions destinades a persones treballadores autònomes i microempreses, per al manteniment dels llocs de treball, per fer front a l'impacte del COVID-19

 

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca, que han patit les conseqüències de la pandèmia del COVID 19 i que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes de l’aplicació de mesures preventives, restrictives i de contenció derivades d’aquesta situació. Queden exclosos expressament com a beneficiaris d’aquestes subvencions, els professionals i pimes que prestin activitats de restauració amb centre de treball a Sant Andreu de la Barca. 

Per tal de pal·liar els danys causats per la pandèmia, s’obre una línia d’ajuts extraordinaris, destinats al manteniment de llocs de treball, amb l’objectiu de mantenir l'ocupació de les persones treballadores contractades en microempreses i per part de persones treballadores autònomes. La finalitat d'aquesta mesura és, per tant, que les persones treballadores autònomes i les microempreses, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin mantenir la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral. 

El procediment previst per al seu atorgament serà de concessió directa. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost. S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida, pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’acord de concessió sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic fix de 1.000,00 € per beneficiari, que es pagarà en concepte de bestreta, en un pagament únic, per transferència bancària, un cop aprovada la concessió. La subvenció concedida s’haurà de justificar com a data límit el 15 de gener de 2022. Aquesta subvenció té caràcter voluntari i eventual, són revocables o reduïbles, no generen cap dret a l’obtenció d’altres assignacions, ajuts o subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció ocasionarà la revocació total o parcial i el reintegrament la subvenció, amb l’interès de demora que correspongui.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball en el municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia als telèfons 900151976-936356400 o per correu electrònic: oac@sabarca.cat.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 1. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 1. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l’IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l’IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

Fins al dia 28 de maig de 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

     - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

     - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 • Vida laboral del compte d’empresa emesa en el moment de la sol·licitud.
 • Autorització de la persona sol·licitant per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.
 • En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament, aportar certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.


DOCUMENTS ADJUNTS


202104160919_Sol·licitud subvenció.pdf

202104161057_Acord Ple aprovació BASES I CONVOCATÒRIA.pdf

202104221037_Anunci BOPB 21042021.pdf

202104230904_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

NORMATIVA


L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases específiques reguladores i convocatòria de les subvencions destinades a microempreses i treballadors autònoms, per al manteniment de llocs de treball post Covid-19, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada el 8 d’abril de 2021.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud. La resolució d’atorgament o denegació corresponent a cada sol•licitud es notificarà mitjançant publicació a l'e-tauler de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.