Subvencions línia 7 pel servei de menjador escolar en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil (P3 a 2on ESO), per al curs escolar 2023-2024

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 7 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, adreçades a infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 2on ESO, de 3 a 14 anys, per a despeses derivades del servei de MENJADOR ESCOLAR EN ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Per poder optar a aquesta línia de subvenció, es requereix que el Consell Comarcal del Baix Llobregat hagi concedit prèviament la beca de menjador adreçada a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, d’acord amb les bases i la convocatòria anual aprovades per a l’atorgament d’aquests ajuts individuals.

Per a la concessió d’aquesta línia de subvenció es tindrà en compte la puntuació obtinguda segons els barems establerts pel Consell Comarcal del Baix Llobregat per al curs corresponent.

L’abonament de l’import d’aquesta subvenció es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del centre educatiu, AMPA o empresa que gestioni el servei de menjador en cada cas.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Les condicions i requisits que s'hauran de complir per poder optar a aquesta línia de subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

El pare, mare o tutor/a legal d’infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 2on ESO, de 3 a 14 anys, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit es podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400. També podreu emplenar i lliurar la sol·licitud en format paper al vostre centre escolar i aquest s'encarregarà de continuar amb la tramitació corresponent.

 

FORMULARI ON LINE

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca disposa d’un FORMULARI ON LINE per sol·licitar aquesta subvenció, que podeu emplenar d’una manera fàcil i presentar-lo electrònicament sense necessitat que us hagueu de desplaçar presencialment a les oficines municipals.

Per poder accedir a aquest formulari on line, se us sol·licitarà la vostra identificació digital, que és un tràmit obligatori per poder garantir la identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç: IdCAT Mòbil - Generalitat de Catalunya 

Per poder realitzar aquest tràmit on line, s’hauran de seguir els passos següents:

  1. ACCEDIR A L'ENLLAÇ següent per poder emplenar el formulari on line que hi ha disponible a la web municipal: INICIAR TRÀMIT
  2. EMPLENAR les dades requerides al formulari i prémer “SEGÜENT” fins que es generi un document PDF.
  3. Una vegada generat el document en PDF, podreu veure com quedarà la vostra sol·licitud amb les dades que heu emplenat. Si us plau, REVISEU que les dades que conté aquest document siguin correctes.
  4. Si les dades declarades a la vostra sol·licitud són correctes, premeu “SEGÜENT” a la finestra del navegador.
  5. SIGNAR digitalment pel mitjà del que disposeu (IdCat Mòbil, DNI Digital, etc..)
  6. Per últim, una vegada signada la sol·licitud, apareixerà una pantalla informativa on haureu de prémer “SEGÜENT”. Després veureu un missatge amb el número de registre d’entrada de la vostra sol·licitud. Paral·lelament rebreu un correu electrònic de confirmació de la presentació de la sol·licitud.
  7. Podeu obrir el document i descarregar-lo. Recomanem fer-ho i conservar-lo. Premeu “SEGÜENT” i posteriorment tanqueu la finestra. El seu tràmit s’haurà completat correctament.

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOPB i fins al 29 de maig de 2023, inclòs.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

1. En cas de fer el tràmit presencialment, caldrà omplir el Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 7 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

 


202207291112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305161148_Convocatòria BOPB.pdf

202305161255_Sol·licitud subvenció Línia 7.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local. El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

1. En cas de fer el tràmit presencialment, caldrà omplir el Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 7 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202207291112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305161148_Convocatòria BOPB.pdf

202305161255_Sol·licitud subvenció Línia 7.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.