TRÀMITS

 Subvencions línia 7 pel servei de menjador escolar en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil (P3 a 2on ESO), per al curs escolar 2022-2023

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 7 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, adreçades a infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 2on ESO, de 3 a 14 anys, per a despeses derivades del servei de MENJADOR ESCOLAR EN ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Per poder optar a aquesta línia de subvenció, es requereix que el Consell Comarcal del Baix Llobregat hagi concedit prèviament la beca de menjador adreçada a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, d’acord amb les bases i la convocatòria anual aprovades per a l’atorgament d’aquests ajuts individuals.

Per a la concessió d’aquesta línia de subvenció es tindrà en compte la puntuació obtinguda segons els barems establerts pel Consell Comarcal del Baix Llobregat per al curs corresponent.

L’abonament de l’import d’aquesta subvenció es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del centre educatiu, AMPA o empresa que gestioni el servei de menjador en cada cas.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Les condicions i requisits que s'hauran de complir per poder optar a aquesta línia de subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física, que sigui pare, mare o tutor/a legal d’infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 2on ESO, de 3 a 14 anys, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'1 fins al 30 de setembre de 2022.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Altres canals


Termini tancat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 7 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

2. Resolució del Consell Comarcal del Baix Llobregat referent a l’ajut de menjador escolar sol·licitat per a l’alumne/a o alumnes indicat/s, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.


202207291111_Sol·licitud.pdf

202207291112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202208251100_anunci publicació BOPB linia 7 menjador 3293759-1.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 7 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

2. Resolució del Consell Comarcal del Baix Llobregat referent a l’ajut de menjador escolar sol·licitat per a l’alumne/a o alumnes indicat/s, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.


DOCUMENTS ADJUNTS


202207291111_Sol·licitud.pdf

202207291112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202208251100_anunci publicació BOPB linia 7 menjador 3293759-1.pdf