Subvencions per a entitats participants a la Cavalcada de Reis de 2024

Tancat

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a la decoració i adequació de carrosses participants a la cavalcada de reis, organitzada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 5 de gener de cada any. La finalitat d'aquestes subvencions és contribuir a la decoració de les carrosses, dels elements d’atrezzo i del vestuari i maquillatge de la comparsa que acompanya al conjunt de la plataforma participant en la cavalcada de reis.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

La subvenció que es concedeixi, si s’escau, s’entendrà acceptada per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia. La forma de pagament de la subvenció es determinarà en el conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament i la persona beneficiària.

La presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació. La data màxima d’emissió d’aquesta documentació serà el 31 de desembre de l’any de la convocatòria.

La persona beneficiària disposarà d’un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la cavalcada de reis, per a presentar la documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol entitat o associació que reuneixi les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. La persona sol·licitant que actua per mitjà de representant, haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament a través de la pàgina web municipal. L’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 21 de novembre fins al 21 de desembre de 2023, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació a aportar per a sol·licitar la subvenció:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A ENTITATS PARTICIPANTS EN LA CAVALCADA DE REIS.
 1. Projecte respecte a la temàtica de la decoració de la carrossa de cavalcada de reis, respectant les directrius marcades per la Regidoria de Cultura, amb indicació del pressupost previst.
 1. ANNEX 1 Qüestionari de la Subvenció de la Cavalcada de Reis.
 1. Breu memòria fotogràfica (opcional).
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

 

Un cop concedida la subvenció i dins del termini establert, s'haurà de presentar:

1. Model normalitzat de SOL·LICITUD PER A L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.

2. Compte justificatiu simplificat de l'activitat subvencionada (ANNEX 2).


202210181153_2018 Bases reguladores.pdf

202311211437_Sol·licitud de subvenció.pdf

202311211437_Projecte-pressupost.pdf

202311211437_ANNEX 1 Qüestionari.pdf

202311211437_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202311221030_Convocatòria.pdf

202311231657_Sol·licitud per presentar justificació de subvenció.pdf

202311231659_ANNEX 2 Documentació justificativa.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Cultura. El termini per resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos a comptar a partir de l’exhauriment del termini de presentació de les sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a les entitats o associacions participants en la cavalcada de reis, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada el 19 de juliol de 2018 i que van esdevenir aprovades definitivament el 12 d’octubre de 2018.

Convocatòria específica de la subvenció.

 

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació a aportar per a sol·licitar la subvenció:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A ENTITATS PARTICIPANTS EN LA CAVALCADA DE REIS.
 1. Projecte respecte a la temàtica de la decoració de la carrossa de cavalcada de reis, respectant les directrius marcades per la Regidoria de Cultura, amb indicació del pressupost previst.
 1. ANNEX 1 Qüestionari de la Subvenció de la Cavalcada de Reis.
 1. Breu memòria fotogràfica (opcional).
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

 

Un cop concedida la subvenció i dins del termini establert, s'haurà de presentar:

1. Model normalitzat de SOL·LICITUD PER A L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.

2. Compte justificatiu simplificat de l'activitat subvencionada (ANNEX 2).


DOCUMENTS ADJUNTS


202210181153_2018 Bases reguladores.pdf

202311211437_Sol·licitud de subvenció.pdf

202311211437_Projecte-pressupost.pdf

202311211437_ANNEX 1 Qüestionari.pdf

202311211437_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202311221030_Convocatòria.pdf

202311231657_Sol·licitud per presentar justificació de subvenció.pdf

202311231659_ANNEX 2 Documentació justificativa.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.