TRÀMITS

 Subvencions per participants a la Cavalcada de Reis de 2022

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a la decoració i adequació de carrosses participants a la cavalcada de reis, organitzada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 5 de gener de cada any. La finalitat d'aquesta subvenció és contribuir a la decoració de les carrosses, dels elements d’atrezzo i del vestuari i maquillatge de la comparsa que acompanya al conjunt de la plataforma participant en la cavalcada de reis.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

La subvenció que es concedeixi, si s’escau, s’entendrà acceptada per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia. La forma de pagament de la subvenció es determinarà en el conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament i la persona beneficiària.

La presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació. La data màxima d’emissió d’aquesta documentació serà el 31 de desembre de l’any de la convocatòria. La persona beneficiària disposarà d’un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la cavalcada de reis, per a presentar la documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la normativa reguladora de la subvenció, per part de les persones beneficiàries, podrà ser motiu de pèrdua del dret a rebre-la i, en el seu cas, procedirà el reintegrament. També pot renunciar per escrit en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol entitat o associació que reuneixi les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. La persona sol·licitant que actua per mitjà de representant, haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Del 2 fins el 30 de juny de 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Model de sol·licitud, segons formulari normalitzat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

b) Projecte respecte a la temàtica de la decoració de la carrossa de cavalcada de reis, respectant les directrius marcades per la Regidoria de Cultura, amb indicació del pressupost previst.

c) Annex 1 Qüestionari de la Subvenció de la Cavalcada de Reis.

d) Breu memòria fotogràfica (opcional).

e) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

   - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

   - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

f) Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.


202106021108_2021 02 PROJECTE_Cavalcada Reis(1).pdf

202106021108_2021 03 ANNEX 1 Questionari_sub Cav Reis(1).pdf

202106021108_2021 06 ANNEX2_COMPTE JUSTIFICATIU REIS2022.pdf

202106021108_20180614_BASES_ESPECIFIQUES_PARTIC. CAVALCADA_REIS.pdf

202106021108_20210601_ANUNCI CONVOC_ConvocSubvPartReis2022.pdf

202106040852_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202106040852_Sol·licitud subvenció 2021.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

Junta de Govern Local. El termini per resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos a comptar a partir de l’exhauriment del termini de presentació de les sol·licituds.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats participants en la Cavalcada de Reis, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada en data 19 de juliol de 2018. 

Convocatòria específica de la subvenció.

 

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


a) Model de sol·licitud, segons formulari normalitzat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

b) Projecte respecte a la temàtica de la decoració de la carrossa de cavalcada de reis, respectant les directrius marcades per la Regidoria de Cultura, amb indicació del pressupost previst.

c) Annex 1 Qüestionari de la Subvenció de la Cavalcada de Reis.

d) Breu memòria fotogràfica (opcional).

e) Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

   - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

   - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

f) Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol obligació tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.


DOCUMENTS ADJUNTS


202106021108_2021 02 PROJECTE_Cavalcada Reis(1).pdf

202106021108_2021 03 ANNEX 1 Questionari_sub Cav Reis(1).pdf

202106021108_2021 06 ANNEX2_COMPTE JUSTIFICATIU REIS2022.pdf

202106021108_20180614_BASES_ESPECIFIQUES_PARTIC. CAVALCADA_REIS.pdf

202106021108_20210601_ANUNCI CONVOC_ConvocSubvPartReis2022.pdf

202106040852_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202106040852_Sol·licitud subvenció 2021.pdf