TRÀMITS

 Subvencions per participants a la Cavalcada de Reis de 2021

Constitueix l’objecte d’aquesta subvenció la decoració i adequació de carrosses participants a la cavalcada de reis, organitzada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 5 de gener corresponent a l’any següent al de la seva convocatòria, sempre que es reuneixin les condicions i els requisits establerts en les presents bases.

La finalitat d'aquestes subvencions és contribuir a la decoració de les carrosses, dels elements d’atrezzo i del vestuari i maquillatge de la comparsa que acompanya al conjunt de la plataforma participant en la cavalcada de reis.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats o associacions que reuneix els requisits a les bases reguladores

Com es fa?

  1. Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats o associacions hauran de presentar una sol·licitud, segons imprès normalitzat, degudament formalitzat, signat i acompanyat de la documentació relacionada al punt 5è. de les bases especifiques d’aquesta convocatòria. 
  1. Els models d’impresos normalitzats i específics de les sol·licituds d’aquestes subvencions, d’ús obligatori per part dels interessats, es podran obtenir electrònicament a través de la pàgina web municipal (www.sabarca.cat).
  1. La sol·licitud s’haurà de complimentar i presentar electrònicament a través de la seu electrònica municipal (plataforma E-TRAM), en compliment del què disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan es pot sol·licitar?

20 d'agost de 2020


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Sol·licitud subvenció,
  2. Projecte-pressupost
  3. Qüestionari
  4. Certificat compte bancari de l’entitat


DOCUMENTS ADJUNTS


202008210959_2020 01 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LES ENTITATS EN LA CAVALCADA REIS 2021.pdf

202008211009_2020 02 PROJECTE_Cavalcada Reis(1).pdf

202008211009_2020 03 ANNEX 1 Questionari_sub Cav Reis(1).pdf

202008211009_2020 04 CERTIFICAT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.pdf

202008211009_2020 05 SOL·LICITUD JUSTIFICANTS SUBV REIS2021.pdf

202008211009_2020 06 ANNEX2_COMPTE JUSTIFICATIU REIS2020.pdf

202008211009_20180614_BASES_ESPECIFIQUES_PARTIC. CAVALCADA_REIS.pdf

202008211010_20200819_ANUNCIO CONVOC. SUBV. PART. REIS 2021.pdf

NORMATIVA


Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les bases del règim local.
Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajudes públiques.

Per les Bases específiques aprovades per el Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 19 de juliol de 2018, que han de regir la concessió de subvencions a les entitats o associacions participants en la Cavalcada de Reis,


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït


Terminis

17 de setembre de 2020