TRÀMITS

 Subvenció per a projectes d’autoocupació (Sant Andreu amb els emprenedors III)

 

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions per a iniciatives emprenedores que fomentin l’autoocupació de les persones desocupades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Sant Andreu amb els emprenedors III).

 

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics, les iniciatives emprenedores que compleixin els següents requisits i que siguin presentades per:

1- Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació, a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat i de manera prioritària:

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
 • Aturats de llarga durada.
 • Majors de 45 anys.
 • Menors de 35 anys.
 • Persones amb discapacitats.
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
 • Dones desocupades.
 • Famílies monoparentals.
 • Persones en altres situacions de vulnerabilitat.

2- Persones empadronades a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (com a mínim sis mesos), i que hi vulguin instal·lar el seu negoci, noves societats civils professionals, altres fórmules jurídiques emprenedores o d’economia social i solidària domiciliades o amb centre de treball a Sant Andreu de la Barca.

3- Persones que hagin iniciat una activitat professional o empresarial en què l’alta inicial (alta censal o IAE) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o altres Règims especials, es produeixi entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2020.

4- Persones que no hagin estat donades d’alta al RETA o Règims especials per la mateixa activitat laboral en els sis últims mesos anteriors a l’alta.

5- No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta sol·licitud en la convocatòria immediatament anterior.

 

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones promotores sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la partida pressupostària assignada.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció podrà ocasionar la revocació total o parcial i el reintegrament de la subvenció concedida, amb l’interès de demora que correspongui.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Persones promotores d’iniciatives emprenedores que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

  

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.

 

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.

 2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà d’emplenar i guardar.

 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

 4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol•licituds serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB fins el 15 de desembre de 2020.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació a aportar relativa a la/es persona/es promotora/es d’iniciativa/es emprenedora/es:

 

 • Informe de vida laboral actualitzat i posterior a l’alta al RETA, emès per Seguretat Social.

 

 • Certificat corresponent als períodes d’inscripció com a demandant d’ocupació, emès per l’Oficina de Treball.

 

 • Documentació acreditativa de l’alta al règim d’autònoms o règim especial.

 

 • Alta censal (Model 036 i 037).

 

 • En cas que la/es persona/es promotora/es hagi/n estat donada/es d’alta al RETA en els 6 mesos anteriors, per a una activitat diferent de l’actual, declaració censal (Model 036/037) amb identificació de l’activitat desenvolupada amb anterioritat.

 

 • En cas de pertànyer al col·lectiu prioritari identificat en el punt 4.1. de les bases reguladores de la subvenció, documentació acreditativa al respecte.

 

 • Pla d’empresa.

 

 • Informe de viabilitat del Pla d’empresa.

 

 • Documentació acreditativa de les despeses subvencionables elegibles assumides.

 

 • Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni.

 

 • Autorització de la/es persona/es promotora/es per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

 • En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

a) Certificat d’empadronament, si escau.

b) Certificat d’estar al corrent del pagament de qualsevol deute amb la Seguretat Social, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.


DOCUMENTS ADJUNTS


202010271940_Anunci BOPB 02102020.pdf

202010271941_BOPB 27102020_CONVOCATÒRIA Sant Andreu emprenedors III.pdf

202010271941_Sol·licitud subvenció Projectes autoocupació SANT ANDREU AMB ELS EMPRENEDORS III.pdf

202010291824_Sol licitud de tranferència bancària per als pagaments.pdf

NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions, aprovades pel Ple municipal.

Convocatòria reguladora de la subvenció.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.