TRÀMITS

 Subvenció per a finançar activitats de restauració, per fer front a l'impacte del Covid-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per finançar determinades despeses d’activitats empresarials en l’àmbit de la restauració, gestionades per persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca. La finalitat és reactivar i impulsar aquesta activitat davant de la situació de suspensió i/o restricció que ha comportat la normativa dictada en matèria de salut pública, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El procediment previst per al seu atorgament serà de concessió directa. Un cop efectuada la corresponent convocatòria, es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost. S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

La subvenció atorgada té el caràcter d’import únic i màxim i es fixa en 500,00€ per sol·licitud, que es pagarà en concepte de bestreta, en un pagament únic, per transferència bancària, un cop aprovada la concessió. S’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada.

La subvenció concedida s’haurà de justificar com a data límit el 30 de juliol de 2021, aportant documents originals de factures i/o comprovants de pagament de despeses efectuades entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2021, relacionades amb l’activitat.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció, ocasionarà la revocació total o parcial, i el reintegrament de la subvenció atorgada.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que presti activitats de restauració, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca, que hagi estat obligada a suspendre la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
  1. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  1. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l’IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l’IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Quan es pot sol·licitar?

Fins al dia 28 de maig de 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTS ADJUNTS


202104161246_Acord Ple aprovació BASES I CONVOCATÒRIA.pdf

202104161418_Sol·licitud subvenció.pdf

202104221038_Anunci BOPB 21042021.pdf

NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions destinades a activitats de restauració, per pal·liar els efectes de les mesures de restricció de la pandèmia Covid-19, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada el 8 d’abril de 2021.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol•licitud. La resolució d’atorgament o denegació corresponent a cada sol•licitud es notificarà mitjançant publicació en l’e-tauler de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.