TRÀMITS

 Subvenció per a finançar activitats de restauració, estètica, esportiva i activitats extraescolars, per fer front a l'impacte del Covid-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per finançar determinades despeses vinculades a les activitats empresarials en l’àmbit de la restauració, centres d’estètica i bellesa, equipaments esportius i establiments d’activitats extraescolars, per pal·liar les conseqüències laborals i econòmiques que està generant la pandèmia de Covid-19 en aquests sectors específics.

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, són els establerts a les bases reguladores i a la convocatòria a la qual s'opta.

El procediment previst per al seu atorgament serà de concessió directa. Un cop efectuada la corresponent convocatòria, es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.

S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida, pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

La quantia de la subvenció es fixa en un import únic i màxim de 500,00€ per sol·licitud. La subvenció concedida s’haurà de justificar com a data límit el 31 de març de 2021, aportant documents originals de factures i/o comprovants de pagament de despeses efectuades entre el 15 d’octubre de 2020 i el 31 de desembre de 2020, relacionades amb l’activitat.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció, ocasionarà la revocació total o parcial, i el reintegrament de la subvenció atorgada.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que presti activitats de restauració o sigui titular de centres d’estètica i bellesa, de centres esportius, o centres d’activitats extraescolars, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca, que hagi estat obligada a suspendre la seva activitat, total o parcialment, com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la què s’adopten mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

  1. Per poder optar a aquestes subvencions, les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.

  2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà d’emplenar i guardar.

  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

  4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol•licituds serà a partir de la publicació de l’anunci d’aprovació de la convocatòria en la seu electrònica municipal i fins el 4 de desembre de 2020.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTS ADJUNTS


202011161214_SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.pdf

202011171059_BASES i CONVOCATÒRIA.pdf

NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores i convocatòria de la subvenció.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït.


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.