Autorització d'ocupació temporal de la via pública per a l'execució d'obres (col•locació de sacs o contenidors de runes, bastides, maquinària auxiliar, etc.)

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet obtenir autorització per a l’ocupació temporal de la via pública per a l’execució d’obres, mitjançant la col·locació de sacs o contenidors per a dipositar runa, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, sempre que prèvia o simultàniament s’hagi presentat una sol·licitud de llicència d’obres o una comunicació prèvia d’obres.

L’ocupació temporal de la via pública, per raó de l’execució d’obres, ha de ser la mínima imprescindible.

La utilització i col·locació de sacs i/o contenidors a la via pública, comporta l’obligació del titular de les obres, de retirar-los immediatament, quan estiguin plens. Els sacs/contenidors estaran identificats amb l’empresa que els subministra i el telèfon de contacte.

Les bastides que s’instal·lin hauran de ser protegides per xarxes fixades adequadament, en perfecte estat de decòrum i amb compliment de la normativa de seguretat, i disposaran de la preceptiva protecció per evitar la caiguda de materials a la via pública. Els espais ocupats per les bastides o els seus elements de suport hauran de respectar la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i barreres arquitectòniques.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica, així com el seu representant legal. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model d’imprès normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i es podrà obtenir electrònicament a l’enllaç de la pàgina web municipal https://sabarca.cat/tramits.
  2. Aquest model d’imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal a l’enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar l’imprès normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, prèviament a l’ocupació de la via pública.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En cas de col·locació de maquinària auxiliar, plànol indicant el tipus i la seva ubicació.

En cas d’instal·lació de bastida, plànol de l’àmbit de col·locació


202103221118_INSTÀNCIA OVP F217.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

L'alcalde o regidor/a en qui delegui. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de vint dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb materials de construcció, tanques i instal•lacions anàlogues, establerta per les ordenances fiscals.


NORMATIVA


Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 30 de maig de 2002, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOP núm. 238 de 4 d’octubre de 2002.

Ordenança sobre tramitació de llicències urbanístiques, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de data 23 de febrer de 2006, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOP núm. 107 de 5 de maig de 2006.

Ordenança de convivència ciutadana i d’ús de la via pública, aprovada pel Ple municipal en sessió de 25 de maig de 2000, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOP núm. 234 de 29 de setembre de 2000.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


En cas de col·locació de maquinària auxiliar, plànol indicant el tipus i la seva ubicació.

En cas d’instal·lació de bastida, plànol de l’àmbit de col·locació


DOCUMENTS ADJUNTS


202103221118_INSTÀNCIA OVP F217.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.