TRÀMITS

 Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2021-2022

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 17 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos

La matrícula s'ha de formalitzar telemàticament al centre educatiu on s'hagi obtingut plaça. La direcció es posarà en contacte amb vosaltres. 

 

 


 

Del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos, estarà obert el període de preinscripcions per les Escoles Bressol Municipals per la primera etapa d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Podran preinscriure’s infants:

   - que a data 1 de setembre de 2021 tinguin les 16 setmanes complertes

  -  nascuts l’any 2019

   - nascuts l’any 2020

 

Totes les llistes d’admesos , exclosos, etc., es publicaran al web de l’ajuntament de manera anonimitzada per tal de complir amb la normativa sobre protecció de dades personals.

Davant la situació de pandèmia originada pel Covid-19, l'oferta així com les places assignades, es poden veure modificades en funció de les instruccions que les autoritats determinin per a l'inici del curs 2021-2022.

 

CALENDARI:

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL:  5 de maig de 2021

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU: 28 de maig de 2021      

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL:  3 de juny de 2021          

RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM: Del 4 al 10 de juny de 2021          

PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES  : 11 de juny de 2021

SORTEIG: 15 de juny de 2021             

LLISTAT ALUMNES ADMESOS: 16 de juny de 2021   

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 17 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos     

 

TROBADES VIRTUALS i PORTES OBERTES

Enguany es realitzaran trobades virtuals amb les famílies que desitgin saber-ne i conèixer el programa educatiu, instal·lacions, etc., de les escoles bressol municipals de manera virtual, a través de la plataforma Zoom:

EBM El Trenet 4 de maig

   Nadons: De 16.30 a 17.30 : 

   1-2: De 17.30 a 18.30:  

   2-3: De 18.30 a 19.30:

EBM el Cavallet 5 de maig : 

   Nadons: De 16.30 a 17.30:

   1-2: De 17.30 a 18.30:  

   2-3: De 18.30 a 19.30:  

EBM Casa Pedemonte 6 de maig : 

   Nadons: De 16.30 a 17.30:  

   1-2: De 17.30 a 18.30: 

   2-3: De 18.30 a 19.30:  

 

Pots veure els vídeos de presentació de les escoles bressols municipals: 

EBM Casa Pedemonte https://youtu.be/SUAkPirVrgE 

EBM el Trenet https://youtu.be/FdYrZl6s-8o

EBM el Cavallet https://youtu.be/d7eWfXe0Vk4 

 

En cas de necessitar ampliar la informació de les portes obertes, concretar aspectes del projecte educatiu i del funcionament del centre, us podeu adreçar als següents telèfons i webs:

EBM Casa Pedemonte_ 936 53 24 57 https://blocs.xtec.cat/casapedemonte/ @ebmcasapedemonte 

EBM el Trenet _936 53 22 33  https://www.cavallcartro.cat/escoles/ebm-el-trenet/ _  @ebeltrenet 

EBM el Cavallet _930 07 46 33  http://ebmelcavallet.blogspot.com/ _ @ebmelcavallet 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Pare/mare, tutor/a, guardador/a de fet de l'infant

Com es fa?

1- TRÀMIT PREINSCRIPCIÓ  del 10 al 21 de maig de 2021. Com fer el tràmit pas a pas al document adjunt

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall (document adjunt explicatiu de com fer la preinscripció pas a pas) o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfon 900151976-936356400.

Descarregar-se la sol·licitud de preinscripció per EBM (adjunta).

 1. Descarregar-se el formulari de preinscripció normalitzat i específic per EBM (adjunta).
 2. Emplenar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Iniciar i emplenar instància electrònica* en aquest enllaç
 4. Adjuntar el formulari de preinscripció a EBM que prèviament heu emplenat i guardat al vostre dispositiu.
 5. Revisar l’apartat "Documentació" per si cal adjuntar algun altre document (en cas de no autoritzar a consulta o en altres casos detallats a l’apartat Documentació)
 6. Finalitzar el tràmit d'instància electrònica i revisar e-mail de contacte.

*Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

2-TRÀMIT MATRICULACIONS ONLINE A L'ESCOLA ASSIGNADA -  Del 17 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.

La matrícula s'ha de formalitzar telemàticament al centre educatiu on s'hagi obtingut plaça. La direcció es posarà en contacte amb vosaltres. 

La documentació a presentar telemàticament a l'escola bressol assignada és la següent:

 1. DNI 
 2. Llibre de família
 3. Targeta sanitària
 4. Targeta de vacunacions
 5. Número de compte bancari

 

 L'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament ofereix assistència telefònica al telèfon 900151976 i/o per correu electrònic ensenyament@sabarca.cat  alhora de presentar la preinscripció. Aquest mail no serà en cap cas registre de preinscripcions.

 

Quan es pot sol·licitar?

Del 10 al 21 de maig de 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació.

2. Documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l’alumne/a, en cas que es prengui en consideració aquest en comptes del domicili de l’alumne/a.

3. Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

4. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud, que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

      - Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, si escau.

      - Targeta o certificat de discapacitat igual o superior al 33% expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o altres organismes competents, en cas de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, si escau.

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202102191331_pas a pas preinscripcio.pdf

202102191420_TARIFES.pdf

202102191420_ordenança fiscal 33 _ 2021.pdf

202105100842_edi SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ EBM 2021-2022DEF.pdf

202105280946_OFERTA definitiva PLACES I VACANTS 2021-2022.pdf

202106021434_Llistes_amb_el_barem_provisional.pdf

202106111043_Llistes_assignacions definitives.pdf

NORMATIVA


1. ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 33 (document adjunt)

2. RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

- Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es a alguna de les escoles bressol municipals o pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet que hi treballin en algun d’aquests centres en el moment que es presenta la preinscripció: 40 punts

- Domicili familiar de l’alumne o alumna: Quan el domicili familiar de la persona sol·licitant està ubicat a Sant Andreu de la Barca. 30 punts

- Domicili laboral: Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet està dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca, si s’al·lega domicili fora del Municipi.   20 punts

- Circumstàncies econòmiques especials: Quan el pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet siguin beneficiaris/es de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania.  10 punts

- Discapacitat en l’alumne/a, germans, pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet: Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a, guardador/a de fet, un germà o germana de l’alumne/a acreditin una discapacitat i gual o superior al 33%: 10 punts

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER COMPLEMENTARI

 - Condició legal de família nombrosa o monoparental: 15 punts

- Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la preinscripció, un germà/na nascut/da l’any 2021, 2020, o 2019: 5 punts

- Situació de vulnerabilitat social amb informe de Serveis Socials de Sant Andreu de la Barca: 5 punts

 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

El preu públic per la prestació del servei d'escola bressol, que estableixi l'ordenança fiscal num. 33.


Terminis

Regidoria d'Ensenyament. Segons calendari adjunt.