TRÀMITS

 Subvencions línia 6 per suport a la inclusió en casals d'estiu i extraescolars d'infants (P3 a 4rt ESO)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 6 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L'ENTORN ESCOLAR, per donar SUPORT A LA INCLUSIÓ EN CASALS D’ESTIU I EXTRAESCOLARS d’infants de Sant Andreu de la Barca amb necessitats educatives especials, dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys en el moment d’inici de curs.

S’entén con a mesura de suport a la inclusió en casals d’estiu i activitats extraescolars, el cost dels monitors i monitores de suport als infants amb necessitats educatives especials per millorar la seva autonomia i facilitar la seva inclusió en les activitats d’estiu i en les activitats extraescolars, organitzada per una entitat del municipi o per centres d’educació especial d’altres municipis.

Les condicions i requisits exigibles que hauran de complir els membres de la unitat familiar o de convivència per poder optar a aquesta línia de subvencions, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de les subvencions. En cas que algun membre de la unitat familiar o de convivència no convisqui en el domicili i consti al volant de convivència, caldrà haver sol·licitat la baixa del Padró Municipal.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Aquesta línia de subvencions és compatible amb la LÍNIA 2: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i amb la LÍNIA 5: ACTIVITATS D’ESTIU de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

El pare, mare o tutor/a legal d'infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB fins al 30 de setembre de 2022.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Altres canals


Termini tancat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 6 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Documentació acreditativa de la filiació, custòdia o guarda legal del/de la menor.
 1. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de l'infant, si escau, en cas que no s'autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.
 1. Certificat del centre prestador de casals d’estiu, acreditatiu d’estar matriculat en el mateix, en cas de no haver sol·licitat la subvenció de la línia 5.
 1. Certificat del centre prestador de l’activitat extraescolar per a la qual es sol·licita la subvenció, especificant el nombre d’hores de durada de l’activitat.
 1. Comprovant d’estar inscrit a una escola d’educació especial, excepte que l’activitat s’organitzi pel mateix centre educatiu especial, o comprovant del centre educatiu d’estar atès per un SIEI o de comptar amb el suport d’una persona vetlladora, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades. Aquest comprovant servirà per acreditar la existència d’una necessitat de suport per a poder participar en els activitats, tenint en compte la seva autonomia, mobilitat, capacitat de relació i grau de discapacitat, entre d’altres.
 1. En cas de separació o divorci:
  • Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.
  • O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.


202207151114_Sol·licitud_linia_6_subvencions.pdf

202207151126_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151126_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202207270818_Anunci_BOPB_convocatoria_linia_6.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Regidor/a de Serveis Socials. El termini màxim per a la resolució de les dues línies de subvencions serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 6 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Documentació acreditativa de la filiació, custòdia o guarda legal del/de la menor.
 1. Documentació acreditativa del grau de discapacitat de l'infant, si escau, en cas que no s'autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.
 1. Certificat del centre prestador de casals d’estiu, acreditatiu d’estar matriculat en el mateix, en cas de no haver sol·licitat la subvenció de la línia 5.
 1. Certificat del centre prestador de l’activitat extraescolar per a la qual es sol·licita la subvenció, especificant el nombre d’hores de durada de l’activitat.
 1. Comprovant d’estar inscrit a una escola d’educació especial, excepte que l’activitat s’organitzi pel mateix centre educatiu especial, o comprovant del centre educatiu d’estar atès per un SIEI o de comptar amb el suport d’una persona vetlladora, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades. Aquest comprovant servirà per acreditar la existència d’una necessitat de suport per a poder participar en els activitats, tenint en compte la seva autonomia, mobilitat, capacitat de relació i grau de discapacitat, entre d’altres.
 1. En cas de separació o divorci:
  • Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.
  • O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.


DOCUMENTS ADJUNTS


202207151114_Sol·licitud_linia_6_subvencions.pdf

202207151126_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151126_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202207270818_Anunci_BOPB_convocatoria_linia_6.pdf