Subvencions línia 6 per suport a la inclusió en casals d'estiu i extraescolars d'infants (P3 a 4rt ESO)

Tancat

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 6 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L'ENTORN ESCOLAR, per donar SUPORT A LA INCLUSIÓ EN CASALS D’ESTIU I EXTRAESCOLARS d’infants de Sant Andreu de la Barca amb necessitats educatives especials, dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys.

S’entén con a mesura de suport a la inclusió en casals d’estiu i activitats extraescolars, el cost dels monitors i monitores de suport als infants amb necessitats educatives especials per millorar la seva autonomia i facilitar la seva inclusió en les activitats d’estiu i en les activitats extraescolars, organitzada per una entitat del municipi o per centres d’educació especial d’altres municipis.

S’entén com activitat extraescolar, aquella pràctica o espai d’aprenentatge fora de l’horari escolar dins del calendari escolar entre setembre i juny, en sentit ampli, que sigui d’interès per als infants i permeti així els espais diversificats i necessaris per a que es puguin desenvolupar de forma positiva i integral.

S’entén per activitats d’estiu, les organitzades fora del calendari escolar entre juny i setembre.

Les condicions i requisits exigibles que s’hauran de complir per poder optar a aquesta línia de subvencions, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de les subvencions.

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Centres educatius o entitats organitzadores de casals d’estiu i/o activitats extraescolars d’infants de Sant Andreu de la Barca amb necessitats educatives especials, dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB fins al dia 23 de juny de 2023, inclòs.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 6 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Certificat del centre prestador del casal d’estiu/activitat extraescolar, acreditatiu d’estar matriculat l’alumne/a en el mateix, indicant dates d’inici i final, hores i necessitat en hores del servei de monitor/a de suport.
 1. Pressupost de les despeses de monitoratge de suport a l’activitat per a la qual està inscrit/a l’alumne/a.
 1. Autorització del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les necessitats educatives especials d’aquest/a al seu centre escolar habitual, o certificat del referit centre que especifiqui les seves necessitats.

 


202207151126_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305121420_Convocatòria BOPB.pdf

202305121501_Autorització consulta.pdf

202305151016_Sol·licitud subvenció línia 6.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 6 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Certificat del centre prestador del casal d’estiu/activitat extraescolar, acreditatiu d’estar matriculat l’alumne/a en el mateix, indicant dates d’inici i final, hores i necessitat en hores del servei de monitor/a de suport.
 1. Pressupost de les despeses de monitoratge de suport a l’activitat per a la qual està inscrit/a l’alumne/a.
 1. Autorització del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les necessitats educatives especials d’aquest/a al seu centre escolar habitual, o certificat del referit centre que especifiqui les seves necessitats.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202207151126_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305121420_Convocatòria BOPB.pdf

202305121501_Autorització consulta.pdf

202305151016_Sol·licitud subvenció línia 6.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.