TRÀMITS

 Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2022-2023

DESCRIPCIÓ


PREINSCRIPCIONS ESCOLES BRESSOL 2022-2023, DEL 9 AL 20 DE MAIG (inclosos)

 


 

Del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos, estarà obert el període de preinscripcions per les Escoles Bressol Municipals per la primera etapa d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Podran preinscriure’s infants:

   - que a data 1 de setembre de 2022 tinguin les 16 setmanes complertes

  -  nascuts a l’any 2021

   - nascuts a l’any 2020

 

Totes les llistes d’admesos , exclosos, etc., es publicaran al web de l’ajuntament de manera anonimitzada per tal de complir amb la normativa sobre protecció de dades personals.

Si continués  la situació de pandèmia originada per la Covid-19, l'oferta així com les places assignades, es poden veure modificades en funció de les instruccions que les autoritats determinin per a l'inici del curs 2022-2023.

 

CALENDARI:

 

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL: el 5 de maig de 2022.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU:  27 de maig de 2022

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL: 1 de juny de 2022.           

RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM: el 2 al 8 de juny de 2022.          

PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES  : 10 de juny de 2022.

SORTEIG:    13 de juny de 2022

LLISTAT DEFINITIU D'ALUMNES ADMESOS:    15 de juny de 2022

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:    16 al 22 de juny de 2022, ambdós inclosos.

 

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Pare/mare, tutor/a, guardador/a de fet de l'infant

Com es fa?

1- TRÀMIT PREINSCRIPCIÓ –  del 9 al 20 de maig. Consulteu el "pas a pas" de l'apartat "Documentació"

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfon 900151976-936356400.

 

  1. Descarregar-se el Formulari/Sol·licitud de preinscripció normalitzat, i específic per les Escoles bressol municipals (EBM)
  2. Emplenar i guardar el Formulari/Sol·licitud al vostre dispositiu (tauleta, ordinador, mòbil, etc..)
  3. Iniciar i emplenar la instància electrònica* en aquest enllaç
  4. Adjuntar el Formulari/Sol·licitud de preinscripció a les EBM, que prèviament heu emplenat i guardat al vostre dispositiu.
  5. Revisar l’apartat "Documentació", per si cal adjuntar algun altre document.
  6. Finalitzar el tràmit d'instància electrònica i revisar l'e-mail de contacte, per què rebreu un missatge conforme la vostra sol·licitud s'ha enregistrat correctament.

*Es pot presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal se sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

  

L'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament ofereix assistència telefònica al telèfon 900151976 i/o per correu electrònic ensenyament@sabarca.cat. Alhora de presentar la preinscripció, aquest mail no serà en cap cas registre de preinscripcions.

 


Si té dubtes amb l'ús del mòbil o de l'ordinador en fer el tràmit, l'ajudem! Contacta amb nosaltres.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Del 9 al 20 de maig


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèricaPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Si no esteu empadronats a Sant Andreu de la Barca  cal aportar el Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació.

 

2. Si acrediteu domicili laboral dins l'àrea de Sant Andreu de la Barca, cal aportar la documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l'infant.

Els treballadors/es per compte aliena ho justificaran amb:

- Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa

Els treballadors/es en règim d'autònoms ho justificaran amb:

- El domicili acreditat a l'Agència Tributària i/o  el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris -model 036 o 037-, o altres documents acreditatius. 

 

 

3. Si al·legueu la condició de família nombrosa i/o monoparental, cal aportar el títol vigent de família nombrosa o monoparental.

 

4. Si esteu en qualsevol de les següents situacions:

- Ser víctima de violència de gènere (s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

- Ser víctima de terrorisme (s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior).

- Estar en situació d'acolliment (s'acredita amb la Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials).

 

5. Si sou beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, cal aportar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

6. En cas que No autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present Formulari/Sol·licitud, s’haurà d’aportar:

  1. Si sou beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, cal aportar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  2. Si  l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, te la condició reconeguda de la discapacitat igual o superior al 33%, cal aportar el certificat expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o altres organismes competents. 

 

 

 


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

Regidoria d'Ensenyament. Segons calendari adjunt.


Preu

El preu públic per la prestació del servei d'escola bressol, que estableixi l'ordenança fiscal num. 33.


NORMATIVA


 

1. PREUS PÚBLICS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. L'ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 33.  (consultar apartat Documentació)

2. RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER PRIORITARI:

- Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es o pares/mares o tutors/es legals que hi treballin a alguna de les escoles bressol municipals en el moment de presentar la sol·licitud: 50 PUNTS

- Domicili familiar de l'alumnat: Quan el domicili familiar de la persona sol·licitant està ubicat a Sant Andreu de la Barca. 30 PUNTS

- Domicili laboral: Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet està dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca:  20 PUNTS

- Beneficiari/ària de prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 15 PUNTS

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER COMPLEMENTARI

- Discapacitat en l’alumne/a, germans, pare, mare, tutor/a: 15 PUNTS

- Condició legal de família nombrosa : 10 PUNTS

- Condició legal de família monoparental: 10 PUNTS

- Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la preinscripció, un germà/na nascut/da l’any 2020, 2021, o 2022: 10 PUNTS

- Situació de vulnerabilitat social amb informe dels  Serveis Socials Municipals  i/o situació d'acolliment i/o condició de víctima de violència de gènere i/o terrorisme, degudament justificada: 10 PUNTS

 

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Si no esteu empadronats a Sant Andreu de la Barca  cal aportar el Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació.

 

2. Si acrediteu domicili laboral dins l'àrea de Sant Andreu de la Barca, cal aportar la documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l'infant.

Els treballadors/es per compte aliena ho justificaran amb:

- Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa

Els treballadors/es en règim d'autònoms ho justificaran amb:

- El domicili acreditat a l'Agència Tributària i/o  el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris -model 036 o 037-, o altres documents acreditatius. 

 

 

3. Si al·legueu la condició de família nombrosa i/o monoparental, cal aportar el títol vigent de família nombrosa o monoparental.

 

4. Si esteu en qualsevol de les següents situacions:

- Ser víctima de violència de gènere (s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere).

- Ser víctima de terrorisme (s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior).

- Estar en situació d'acolliment (s'acredita amb la Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials).

 

5. Si sou beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, cal aportar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

6. En cas que No autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present Formulari/Sol·licitud, s’haurà d’aportar:

  1. Si sou beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, cal aportar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  2. Si  l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, te la condició reconeguda de la discapacitat igual o superior al 33%, cal aportar el certificat expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o altres organismes competents. 

 

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202205021339_TARIFES 22-23.pdf

202205050838_OFERTA PLACES I VACANTS 22-23.pdf

202205091305_Ordenança PROVISIONAL numero 33 PREUS SERVEI ESCOLA BRESSOL.pdf

202205111224_edit FORMULARI-SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ EBM 22-23 ok.pdf

202205131358_pas a pas preinscripcio.pdf