TRÀMITS

 PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2022-2023 Infantil, Primària i Secundària

DESCRIPCIÓ


INICI DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2022-2023

El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, informa que el període de preinscripcions escolars del segon cicle d’infantil, primària i secundària serà:

 • Educació infantil de segon cicle i educació primària
  del 7 al 21 de març

 • Educació secundària obligatòria
  del 9 al 21 de març

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2022 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els que compleixen 6 anys el 2022 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).

S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els joves que compleixen 12 anys el 2022 (i els d'edat diferent de qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Tota la informació a : https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/ 

 

CALENDARI :

 • Del 7 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds
 • Del 21 al 23 de març de 2022: presentació de documentació
 • 21 d'abril de 2022: llista de sol·licituds amb puntuació provisional
 • Del 22 al 28 d'abril de 2022: presentació de reclamacions
 • 3 de maig de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
 • 9 de maig de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
 • 11 de maig de 2022: llista ordenada
 • Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
 • 9 de juny de 2022: oferta final de places escolars
 • 10 de juny de 2022: llista d'alumnes admesos i llista d'espera
 • Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

  

MAPA ZONES ESCOLARS :

Document adjunt senyalitzat amb les 3 àrees  d'influència de primària i secundària. Totes les escoles tenen adscrits els instituts IES El Palau i IES Montserrat Roig. L'escola Àngel Guimerà també esta adscrita a l'Institut Sant Andreu.

 

INFORMACIÓ CENTRES + PORTES OBERTES (doc adjunt) : 

- Escola Àngel Guimerà: https://agora.xtec.cat/ceip-agsantandreu/ - 93 653 06 79- 93 682 40 98 - a8025265@xtec.cat  

- Escola Joan Maragall: https://agora.xtec.cat/ceip-jmaragall-santandreu/ - 936829783 a8025241@xtec.cat 

- Escola Sant Andreu de la Barca: https://agora.xtec.cat/ceipsab/ -  escolasantandreudelabarca@esab.cat - 936828344 

- Escola Josep Plà: https://agora.xtec.cat/escolajoseppla/ - 936532604 a8039367@xtec.cat - 

- Escola Can Salvi: https://agora.xtec.cat/ceipcansalvi/ - 936825162 - a8063758@xtec.cat 

- Escola Vall de Palau: https://agora.xtec.cat/ceipvallpalau/ - 936531868 - a8032521@xtec.cat 

- Escola Jose Juan Ortiz: https://agora.xtec.cat/escolaortiz/ - 936825224- a8038211@xtec.cat  

- IES El Palau: https://agora.xtec.cat/ieselpalau/ 

- IES Sant Andreu : www.institutsantandreu.com - 936535460 - inssantandreu@xtec.cat

- IES Montserrat Roig:  https://agora.xtec.cat/iesmontserratroig-santandreu/ - 936531097- a8053315@xtec.cat 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Famílies d'infants que compleixen 3 anys el 2022; 6 anys el 2022 ; o 12 anys el 2022

Com es fa?

  

Cal adreçar-se al web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/ per presentar la sol·licitud de preinscripció en funció del nivell educatiu.

 

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Del 7 al 21 de març de 2022 i segons calendari


FORMES DE TRAMITACIÓ


Altres canals


A través del web de la Generalitat de Catalunya https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

 

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

 

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.


202202140920_Portes obertes 2022_2023.pdf

202202140920_Zones educatives_ secundària.pdf

202203041241_OFERTA SANT ANDREU.pdf

202203041241_OFERTA JJORTIZ.pdf

202203041241_OFERTA VALL PALAU.pdf

202203041241_OFERTA_A.GUIMERA.pdf

202203041241_OFERTA_JOAN MARAGALL.pdf

202203041241_OFERTA_ CAN SALVI.pdf

202203041241_OFERTA_JOSEP PLA.pdf

202203041257_àrees influència primària OK.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Generalitat de Catalunya. Segons calendari.


Preu

Tràmit gratuït


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

 

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

 

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.


DOCUMENTS ADJUNTS


202202140920_Portes obertes 2022_2023.pdf

202202140920_Zones educatives_ secundària.pdf

202203041241_OFERTA SANT ANDREU.pdf

202203041241_OFERTA JJORTIZ.pdf

202203041241_OFERTA VALL PALAU.pdf

202203041241_OFERTA_A.GUIMERA.pdf

202203041241_OFERTA_JOAN MARAGALL.pdf

202203041241_OFERTA_ CAN SALVI.pdf

202203041241_OFERTA_JOSEP PLA.pdf

202203041257_àrees influència primària OK.pdf