TRÀMITS

 Subvencions línia 1 per llibres de text i material escolar (P3 a 4rt ESO) per al curs escolar 2022-2023

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, per a despeses derivades de l’adquisició de LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, adreçades a infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys, matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics del municipi de Sant Andreu de la Barca o en centres d’educació especial en un altre municipi.

Per a la concessió d’aquesta línia de subvenció es tindrà en compte la puntuació general obtinguda d’acord amb el nivell de renda familiar.

Consistirà en una dotació individual única d’un import de 75 euros per alumne/a, que s’abonarà directament a les persones interessades, mitjançant transferència al compte bancari facilitat. Si s’ha presentat aval de la Direcció o de l’AMPA del centre escolar, aquest import s’endossarà a l’entitat avaladora.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de les unitats familiars per poder optar a aquesta línia de subvencions, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física, que sigui pare, mare o tutor/a legal d’infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

FORMULARI ON LINE

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca disposa d’un FORMULARI ON LINE per sol·licitar aquesta subvenció, que podeu emplenar d’una manera fàcil i presentar-lo electrònicament sense necessitat que us hagueu de desplaçar presencialment a les oficines municipals.

Per poder accedir a aquest formulari on line, se us sol·licitarà la vostra identificació digital, que és un tràmit obligatori per poder garantir la identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Per poder realitzar aquest tràmit on line, s’hauran de seguir els passos següents:

IMPORTANT!! NO COMENÇAR A EMPLENAR EL FORMULARI ON LINE SENSE DISPOSAR DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE S’HAURÀ D’ADJUNTAR DE FORMA ELECTRÒNICA.

 1. PREPARAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA que s'haurà d'anar annexant electrònicament al formulari conforme es vagin emplenant les dades. Aquesta documentació consta descrita a l'apartat d’aquest tràmit "DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR".
 2. Una vegada tingueu preparada en format electrònic i degudament signada, la documentació que s’haurà d’annexar, ACCEDIR A l’ENLLAÇ següent per poder emplenar el formulari on line que hi ha disponible a la web municipal: formulari on-line.
 3. EMPLENAR les dades requerides al formulari i ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ que correspongui.
 4. Fet això, es generarà un document en PDF i podreu veure com quedarà la vostra sol·licitud amb les dades que heu emplenat i la descripció dels documents que s’han annexats. Si us plau, REVISEU que les dades que conté aquest document siguin correctes.
 5. Si les dades declarades a la vostra sol·licitud són correctes, premeu el botó “Signar” per continuar. En cas contrari, premeu el botó “Rebutjar” i feu les modificacions que calguin (es tornarà a l’inici del formulari que heu emplenat).
 6. Per últim, una vegada signada la sol·licitud, apareixerà una pantalla informativa conforme el tràmit ha finalitzat correctament i us podreu descarregar el document acreditatiu de la presentació prement l’opció “Obrir document”.

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'1 fins al 30 de setembre de 2022.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Altres canals


Termini tancat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge de la unitat familiar, si s’escau.
 1. Factura detallada de la compra del material escolar i/o llibres a nom de la persona sol·licitant o de l’alumne/a o alumnes, i comprovant de pagament (en cas d’haver efectuat el pagament directament al centre escolar, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte material escolar i el nom del centre).
 1. En cas que la direcció del centre escolar o l’AMPA avalin la compra dels llibres a la família, certificat de compromís d’ambdues parts, on es detalli el nom de l’alumne, el curs i l’import de cada llibre.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, si s’opta perquè l’Ajuntament realitzi directament a la unitat familiar el pagament de l’ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

   - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

   - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a o alumnes, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària. 

 1. En cas de separació o divorci:

   - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

   - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

 1. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos (divorci, defunció, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, o d’altres), en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior, en casos de divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.


202207291140_Sol·licitud.pdf

202207291141_Autorització consulta.pdf

202207291141_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202207291141_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202208251039_anunci publicació BOPB convovatòria línia 1 material escolar 3293870-1.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Rebut acreditatiu del darrer pagament realitzat en concepte lloguer o hipoteca de l’habitatge de la unitat familiar, si s’escau.
 1. Factura detallada de la compra del material escolar i/o llibres a nom de la persona sol·licitant o de l’alumne/a o alumnes, i comprovant de pagament (en cas d’haver efectuat el pagament directament al centre escolar, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte material escolar i el nom del centre).
 1. En cas que la direcció del centre escolar o l’AMPA avalin la compra dels llibres a la família, certificat de compromís d’ambdues parts, on es detalli el nom de l’alumne, el curs i l’import de cada llibre.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, si s’opta perquè l’Ajuntament realitzi directament a la unitat familiar el pagament de l’ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

   - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

   - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a o alumnes, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària. 

 1. En cas de separació o divorci:

   - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

   - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

 1. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos (divorci, defunció, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, o d’altres), en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior, en casos de divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.


DOCUMENTS ADJUNTS


202207291140_Sol·licitud.pdf

202207291141_Autorització consulta.pdf

202207291141_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202207291141_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202208251039_anunci publicació BOPB convovatòria línia 1 material escolar 3293870-1.pdf