Patrocini d'activitats d'interès general de competència municipal

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les persones físiques i jurídiques del sector privat, presentar una oferta de PATROCINI, per participar en les despeses que suposen la realització d’activitats d’interès general que són competència de l’Ajuntament De Sant Andreu de la Barca.

 

Les activitats municipals susceptibles de patrocini són les següents:

a) Activitats relacionades amb la millora i el manteniment del medi ambient.

b) Activitats encaminades a la millora de la qualitat del paisatge urbà i l’espai públic.

c) Activitats relacionades amb el benestar i salut, l’atenció social i la integració sociolaboral.

d) Activitats de promoció turística, comercial, esportiva, d’innovació social, d’igualtat de gènere, cultural, juvenil, educativa i de festejos, així com el foment de la participació ciutadana.

e) Restauracions d’entorns urbans, edificis, monuments, fonts ornamentals, escultures i qualsevol bé moble o immoble d’interès històric, paisatgístic, artístic o cultural de titularitat municipal.

f) Creació de noves instal·lacions d’interès cultural, esportiu o social, així com l’obtenció de mitjans materials necessaris per a la seva posada en funcionament, reformes, manteniment o explotació.

g) Diverses formes de manifestacions culturals: concerts, exposicions, representacions teatrals, projeccions, trobades, jornades, festes, festivals i qualsevol altre tipus de manifestació cultural que l’ajuntament consideri oportú realitzar.

h) Les activitats relacionades amb la millora i el manteniment dels serveis d’emergències.

i) Les activitats relacionades amb la seguretat viària.

j) Les activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

 

Les formes de patrocini podran consistir en:

a) Aportacions econòmiques que contribueixin a les despeses de l’activitat patrocinada.

b) Aportacions de material necessari per a l’activitat.

 

Les modalitats de patrocini són les següents:

 1. Contracte de patrocini publicitari (l’Ajuntament es compromet a col·laborar en la publicitat de la persona patrocinadora a canvi d’una aportació).
 2. Conveni de col·laboració empresarial (la persona patrocinadora fa una aportació i l’Ajuntament publicarà la participació d’aquest col·laborador/a, sense que suposi una contraprestació).
 3. Donació (la persona patrocinadora fa una aportació sense rebre cap contraprestació a canvi).

 

El procediment de formalització del patrocini consta establert a l’Ordenança reguladora dels patrocinis privats d’activitats municipals, aprovada pel Ple municipal, que podeu consultar als documents annexats a aquest tràmit.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Persones físiques o jurídiques del sector privat, interessades en participar en les despeses que suposen la realització d’activitats d’interès general que són competència de l’Ajuntament De Sant Andreu de la Barca. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Prèviament a la realització de l’activitat municipal a patrocinar o en el termini que s’estableixi a la convocatòria pública.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD D’OFERIMENT DE PATROCINI D’ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de la persona patrocinadora, en cas de no autoritzar l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades.


202307181333_Sol·licitud.pdf

202307181333_Ordenança patrocinis.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança reguladora dels patrocinis privats d’activitats municipals, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 27 d’abril de 2023, publicada al BOPB d’11 de maig de 2023 i que va esdevenir aprovada definitivament en data 23 de juny de 2023.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Llei 49/2002, de 23 desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD D’OFERIMENT DE PATROCINI D’ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL.
 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de la persona patrocinadora, en cas de no autoritzar l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades.


DOCUMENTS ADJUNTS


202307181333_Sol·licitud.pdf

202307181333_Ordenança patrocinis.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.