Autorització municipal per a la celebració de la manifestació festiva amb ús de pirotecnia denominada CORREFOC

Permanent

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet als grups de consumidors reconeguts com a experts, sol·licitar l’autorització municipal per a la celebració d’una manifestació festiva denominada CORREFOC amb ús de pirotècnia pel municipi de Sant Andreu de la Barca. Aquests tipus d’esdeveniments requereixen mesures específiques d’organització i seguretat i les persones integrants de l’/les entitat/s participant/s han d’haver rebut una formació acreditada com a consumidors reconeguts com a experts.

La Resolució CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnia que se celebren a Catalunya, reconeix d’ofici, a efectes del que estableix la Instrucció tècnica complementària 18 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, el caràcter religiós, cultural o tradicional, en l’àmbit autonòmic, de la manifestació festiva denominada CORREFOC o CERCAVILA DE FOC, tot i que hi ha altres denominacions de caràcter local.

A aquests efectes, s’entén per correfoc o cercavila de foc, la manifestació festiva amb ús de pirotècnia feta per un grup de foc que executa activitats amb carcasses zoomòrfiques, portades per una o diverses persones, des de les quals es disparen productes pirotècnics, o per actuants a peu que individualment empren productes pirotècnics, desenvolupada a la via pública, en un espai o recorregut determinat i autoritzada d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Grup de consumidors reconeguts com a experts, que organitza l’activitat de correfoc, que reuneixi els requisits establerts a la normativa aplicable vigent. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any. Una vegada rebuda la sol·licitud realitzada pel grup de consumidors reconeguts com a experts, l’Ajuntament ha de trametre a la delegació o subdelegació del Govern corresponent, una comunicació o sol·licitud d’autorització per a la celebració de l’acte amb una antelació mínima de 15 dies hàbils.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA CELEBRACIÓ DE LA MANIFESTACIÓ FESTIVA AMB ÚS DE PIROTECNIA DENOMINADA CORREFOC.
 2. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors reconeguts com a experts participants (estatuts o acta fundacional).
 3. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els representen.  
 4. Dades de les persones responsables del grup o grups i documentació justificativa d’haver rebut la formació en el programa formatiu que estableix la normativa.
 5. Justificació documental que tots els/les components del grup o grups han rebut una formació específica per participar en la manifestació festiva d’acord amb el que estableix la normativa.
 6. Permís escrit dels pares o tutors/es legals en cas de participació de consumidors/es reconeguts/des com a experts (CRE) menors d’edat.
 7. Programa detallat de l’acte, amb indicació de l’espai de celebració o del recorregut, així com l’horari de realització.
 8. Relació dels tipus d’artificis de pirotècnia que s’han d’utilitzar, descripció del funcionament, NEC per artifici i total. En el cas d’articles amb marcatge CE, indicació de les categories i números de catalogació.
 9. Forma i instruccions d’utilització tradicional dels articles pirotècnics prevista en la festivitat.
 10. Riscos per a les persones participants del grup o grups i mesures de prevenció i protecció per pal·liar aquests riscos, amb indicació, si s’escau, de la indumentària i els equips de protecció individual recomanats.
 11. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per a les persones participants com per als/a les espectadors/es, així com, si s’escau, la indumentària i les mesures de protecció recomanades per a la interacció en l’acte de terceres persones.
 12. Justificació documental que l’/les entitat/s participant/s ha/n subscrit una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobreixi els possibles danys a terceres persones derivats de la realització de la manifestació festiva, i una assegurança d’accidents que cobreixi els possibles accidents en cas de participació de CRE menors d’edat, sense perjudici del compliment del que estableix la normativa autonòmica o local.
 13. En cas d’utilitzar-se articles sense marcatge CE, per quedar exceptuats de l’àmbit de la Directiva 2013/29/UE per raons constructives o funcionals, resolució d’autorització del Ministeri competent en la matèria, per fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per part de consumidors reconeguts com a experts, en virtut l’article 21.5 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.


202406070745_Sol·licitud autorització correfoc.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Cultura. El termini màxim de resolució serà de tres mesos a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Resolució CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnia que se celebren a Catalunya.

Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per Reial decret 989/2015, de 30 d'octubre.

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA CELEBRACIÓ DE LA MANIFESTACIÓ FESTIVA AMB ÚS DE PIROTECNIA DENOMINADA CORREFOC.
 2. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors reconeguts com a experts participants (estatuts o acta fundacional).
 3. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els representen.  
 4. Dades de les persones responsables del grup o grups i documentació justificativa d’haver rebut la formació en el programa formatiu que estableix la normativa.
 5. Justificació documental que tots els/les components del grup o grups han rebut una formació específica per participar en la manifestació festiva d’acord amb el que estableix la normativa.
 6. Permís escrit dels pares o tutors/es legals en cas de participació de consumidors/es reconeguts/des com a experts (CRE) menors d’edat.
 7. Programa detallat de l’acte, amb indicació de l’espai de celebració o del recorregut, així com l’horari de realització.
 8. Relació dels tipus d’artificis de pirotècnia que s’han d’utilitzar, descripció del funcionament, NEC per artifici i total. En el cas d’articles amb marcatge CE, indicació de les categories i números de catalogació.
 9. Forma i instruccions d’utilització tradicional dels articles pirotècnics prevista en la festivitat.
 10. Riscos per a les persones participants del grup o grups i mesures de prevenció i protecció per pal·liar aquests riscos, amb indicació, si s’escau, de la indumentària i els equips de protecció individual recomanats.
 11. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes, tant per a les persones participants com per als/a les espectadors/es, així com, si s’escau, la indumentària i les mesures de protecció recomanades per a la interacció en l’acte de terceres persones.
 12. Justificació documental que l’/les entitat/s participant/s ha/n subscrit una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia financera que cobreixi els possibles danys a terceres persones derivats de la realització de la manifestació festiva, i una assegurança d’accidents que cobreixi els possibles accidents en cas de participació de CRE menors d’edat, sense perjudici del compliment del que estableix la normativa autonòmica o local.
 13. En cas d’utilitzar-se articles sense marcatge CE, per quedar exceptuats de l’àmbit de la Directiva 2013/29/UE per raons constructives o funcionals, resolució d’autorització del Ministeri competent en la matèria, per fabricar, emmagatzemar i transportar articles pirotècnics per al seu ús per part de consumidors reconeguts com a experts, en virtut l’article 21.5 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.


DOCUMENTS ADJUNTS


202406070745_Sol·licitud autorització correfoc.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.