Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos)

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos).

En el perióde comprès entre el 15 de març al 15 d'octubre, s'ha de sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. 

El formulari de sol·licitud cal  adreçar-lo a l'Ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

 

Depenenment de la sol·liciud que es demani, existeixen diferents models:

  1.  Sol·licitud per a activitats amb risc d'incendi forestal.
  2.  Sol·licitud d'autorització per a la relització de treballs forestals en zones i periódes d'alt risc d'incendi.
  3.  Sol·licitud d'autorització col·lectiva per a la realització de fogueres de Sant Joan.
  4.  Sol·licitud d'autorització per  a la realització de treballs apícoles amb risc d'indendi forestal.
  5.  Sol·licitud per a realitzar els tràmits de recollida  de sol·licituds de cremes agrícoles col·lectives i introducció de dades a la plataforma EACAT.

Cal adjuntar la sol·licitud a la instància 

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona.

Com es tramita?

 

Per Internet

Sol·licitud on-line instància genèrica

 

Cal adjuntar la sol·licitud a la instància 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre (ambdós inclosos)


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


La sol·licitud d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


2019_08_20_14_37_51_M0276-DO2 Sollicitud treballs apicoles.DOC

2019_08_20_14_37_51_M0276-DO3 Sollicitud treballs forestals.DOC

2019_08_20_14_38_29_M0276-DO5 Sollicitud tràmits recollida sol cremes agrícoles i collective....doc

2019_08_20_14_38_29_M0276-DO6 Sollicitud fogueres Sant Joan colectives ajuntaments Rev 09052....doc

202005190938_m0276-do1_Sol·licitud activitats risc indendi forestal.doc


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Màxim tres mesos.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 2022 publicat el 10/03/1995 ) 
RESOLUCIÓ AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 6066 publicat el 14/02/2012 ) 
ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 3829 publicat el 24/02/2003 )

 

 NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.