TRÀMITS

 Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu que correspon a una plaça de l'oferta pública d'ocupació.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica, així com el seu representant legal, que compleixi els requisits que s'exigeixen a les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Com es fa?

Presencialment

 

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores

Telèfon: 936356400

 

Per Internet

 

Sol·licitud on-line instància genèrica

 

Correu postal

 

Tipus de correu: Ordinari

Departament: Recursos Humans

Ubicació: Ajuntament Sant Andreu de la barca, Pça. de l'Ajuntament, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Títol de nivell de català i/o castellà.
 • Justificant del pagament de la taxa municipal per expedició de documents administratius, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la plantilla.
 • Currículum Vitae.
 • La documentació que estableixin les bases específiques de la convocatòria.


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_29_10_03_17_Instància.pdf

2018_08_29_10_03_21_INSTÀNCIA RRHH.pdf

NORMATIVA


 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
 • Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 • Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.
 • Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel que s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).
 • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.
 • Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 
  Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 
  Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, del Règim jurídic de les Administracions Públiques. 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.