Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar l’admissió i participació en un procés selectiu corresponent a una plaça de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant, així com la documentació complementària a aportar, estan establerts a les bases específiques de la convocatòria que han de regir la cobertura de les places.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física, que reuneixi els requisits que s’exigeixen a les bases específiques que regulen el procés de selecció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

  • Currículum Vitae.

 

  • Altra documentació (a especificar).


202207181039_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Regidoria de govern obert, recursos humans i planificació i arxiu municipal i gestió del coneixement. El termini de resolució de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Reial decret legislatiu 5/205, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a les quals s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local.

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

  • Currículum Vitae.

 

  • Altra documentació (a especificar).


DOCUMENTS ADJUNTS


202207181039_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.