TRÀMITS

 Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet sol·licitar l'admissió en un procés selectiu que correspon a una plaça de l'oferta pública d'ocupació.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica, així com el seu representant legal, que compleixi els requisits que s'exigeixen a les bases específiques que regulin el procés de selecció.

Com es fa?

Presencialment

 

Ubicació: Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa

Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), per la tarda, de 16:00 a 19:00 hores

Telèfon: 936356400

 

Per Internet

 

Sol·licitud on-line instància genèrica

 

Correu postal

 

Tipus de correu: Ordinari

Departament: Recursos Humans

Ubicació: Ajuntament Sant Andreu de la barca, Pça. de l'Ajuntament, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes amb l'ús del mòbil o de l'ordinador en fer el tràmit, l'ajudem! Contacta amb nosaltres.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèricaPresencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Títol de nivell de català i/o castellà.
 • Justificant del pagament de la taxa municipal per expedició de documents administratius, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la plantilla.
 • Currículum Vitae.
 • La documentació que estableixin les bases específiques de la convocatòria.


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria.


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
 • Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 • Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques. 
  Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.
 • Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel que s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).
 • Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.
 • Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 
  Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 
  Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, del Règim jurídic de les Administracions Públiques. 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Títol de nivell de català i/o castellà.
 • Justificant del pagament de la taxa municipal per expedició de documents administratius, per prendre part en concursos o oposicions per a places de la plantilla.
 • Currículum Vitae.
 • La documentació que estableixin les bases específiques de la convocatòria.


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf

2018_08_29_10_03_21_INSTÀNCIA RRHH.pdf