Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que resideixen habitualment al municipi de Sant Andreu de la Barca i la seva inscripció al Cens municipal d’animals domèstics, o la renovació de la llicència concedida.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, els següents:

 • Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que han presentat episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, bullterrier, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, dog del Tíbet, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, de presa mallorquí, rottweiler, terrier staffordshire americà, tosa japonès i akita inu. Aquesta llista pot ser modificada per l’autoritat competent.
 • Gossos que pertanyen a una altra raça, quan la situació o les circumstàncies ho aconsellin i mentre aquestes no canviïn.
 • Gossos que tinguin característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:

a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

b) Marcat caràcter i gran valor.

c) Pèl curt.

d) Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 kg.

e) Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

f) Coll ample, musculós i curt.

g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

 

La llicència és personal i intransferible, per la qual cosa, totes les persones que treguin a passejar l’animal per espais públics, propietàries o no, cal que també sol·licitin la llicència. Quan circulin amb l’animal per la via pública, sempre hauran de portar la notificació de concessió de llicència per a justificar que disposen de la mateixa si li demana l’autoritat competent.

La llicència té una validesa de 5 anys i es podrà renovar per períodes successius de la mateixa durada. No obstant, anualment s’haurà de presentar a l’Ajuntament, la renovació de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que l’animal potencialment perillós pugui provocar a les persones i altres animals, per poder comprovar la seva vigència.

 

Tràmit relacionat:

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE DADES/BAIXA AL CENS D’ANIMALS DOMÈSTICS DE SANT ANDREU DE LA BARCA https://www.sabarca.cat/tramits/45

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona titular o conductora/passejadora d’un animal potencialment perillós, que sigui major d’edat, no hagi estat privada judicial o governativament per a la tinença d’aquests animals i posseeixi les condicions físiques i psíquiques convenients per proporcionar les atencions necessàries als animals i garantir un ús adequat, manteniment i domini. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini màxim per a sol·licitar la llicència i la inscripció de l'animal al cens municipal serà de 3 mesos a comptar des de la data de naixement de l’animal o 1 mes des de la seva adquisició.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària relativa a la persona TITULAR O POSSEÏDORA de l’animal:

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, etc., en cas de sol·licitar llicència (no renovació).
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC, REIAC o similar), en cas de sol·licitar llicència (no renovació).
 • Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica que acredita que reuneix les condicions físiques i psíquiques convenients per proporcionar les atencions necessàries als animals i garantir un ús adequat, manteniment i domini.
 • Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que l’animal potencialment perillós pugui provocar a les persones i altres animals.
 • Certificat d’inexistència d’antecedents penals, EN CAS QUE NO S’AUTORITZI l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten a d’altres Administracions Públiques.
 • DNI, EN CAS QUE S’AUTORITZI l’Ajuntament a efectuar la consulta dels antecedents penals.

 

Documentació complementària relativa a la/es persona/es persona/es CONDUCTORES O PASSEJADORES de l’animal

 • Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica que acredita que reuneix les condicions físiques i psíquiques convenients per proporcionar les atencions necessàries als animals i garantir un ús adequat, manteniment i domini.
 • DNI i AUTORITZACIÓ perquè l’Ajuntament pugui efectuar la consulta dels seus antecedents penals que consten a d’altres Administracions Públiques.
 • Certificat d’inexistència d’antecedents penals, EN CAS QUE NO S’AUTORITZI l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

 

En cas que la persona sol·licitant (titular o posseïdora del gos potencialment perillós) sigui una persona jurídica, el certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica i d’inexistència d’antecedents penals/DNI requerits anteriorment, es referiran tant al/a la representant de la persona jurídica, com a les persones passejadores/conductores de l’animal.


202303061259_Ordenança municipal tinença animals domèstics.pdf

202303061303_Ordenança Fiscal núm. 20.pdf

202311161830_Ordenança Fiscal núm. 7.pdf

202311161831_Sol·licitud.pdf

202311161831_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidoria de Medi Ambient, Lluita Contra el Canvi Climàtic i Drets Animals. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Taxa municipal per a l’expedició de la llicència per tinença d’animals potencialment perillosos per import de 30€ (Ordenança fiscal núm. 20).

Taxa per expedició de placa d’animal de companyia per import de 9€ (Ordenança fiscal núm. 7), si s'escau.


NORMATIVA


Ordenança fiscal núm. 20 “Taxa per a l’expedició de la llicència per tinença d’animals potencialment perillosos”.

Ordenança fiscal municipal núm. 7 “Taxa per expedició de documents administratius".

Ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics aprovada inicialment pel Ple municipal el 27 d’octubre de 2005 i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPB núm. 20 del 24 de gener de 2006.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa l’esmentada Llei.

Decret 328/1998, de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària relativa a la persona TITULAR O POSSEÏDORA de l’animal:

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, etc., en cas de sol·licitar llicència (no renovació).
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC, REIAC o similar), en cas de sol·licitar llicència (no renovació).
 • Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica que acredita que reuneix les condicions físiques i psíquiques convenients per proporcionar les atencions necessàries als animals i garantir un ús adequat, manteniment i domini.
 • Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que l’animal potencialment perillós pugui provocar a les persones i altres animals.
 • Certificat d’inexistència d’antecedents penals, EN CAS QUE NO S’AUTORITZI l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten a d’altres Administracions Públiques.
 • DNI, EN CAS QUE S’AUTORITZI l’Ajuntament a efectuar la consulta dels antecedents penals.

 

Documentació complementària relativa a la/es persona/es persona/es CONDUCTORES O PASSEJADORES de l’animal

 • Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica que acredita que reuneix les condicions físiques i psíquiques convenients per proporcionar les atencions necessàries als animals i garantir un ús adequat, manteniment i domini.
 • DNI i AUTORITZACIÓ perquè l’Ajuntament pugui efectuar la consulta dels seus antecedents penals que consten a d’altres Administracions Públiques.
 • Certificat d’inexistència d’antecedents penals, EN CAS QUE NO S’AUTORITZI l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades.

 

En cas que la persona sol·licitant (titular o posseïdora del gos potencialment perillós) sigui una persona jurídica, el certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica i d’inexistència d’antecedents penals/DNI requerits anteriorment, es referiran tant al/a la representant de la persona jurídica, com a les persones passejadores/conductores de l’animal.


DOCUMENTS ADJUNTS


202303061259_Ordenança municipal tinença animals domèstics.pdf

202303061303_Ordenança Fiscal núm. 20.pdf

202311161830_Ordenança Fiscal núm. 7.pdf

202311161831_Sol·licitud.pdf

202311161831_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.