Cens d'animals domèstics (gossos, gats i fures) de Sant Andreu de la Barca

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Les persones posseïdores d’animals domèstics (gossos, gats i fures) estan obligades a inscriure els seus animals al registre censal del municipi de residència habitual de l’animal i a notificar qualsevol modificació de les dades que figurin al cens corresponent.

Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció d’aquests animals al Cens d’animals domèstics de Sant Andreu de la Barca, la modificació de les dades que hi consten registrades, així com la baixa en l’esmentat cens en casos de defunció de l’animal, desaparició o canvi de residència a un altre municipi.

En el moment de la inscripció al cens municipal d’animals domèstics, serà lliurada al propietari una xapa censal municipal, que l’animal haurà de portar permanentment a la corretja o al collaret quan circuli per la via pública.

Si es tracta d’un gos potencialment perillós, la persona titular o posseïdora ha de sol·licitar la corresponent llicència municipal per a la seva tinença.

 

Tràmit relacionat:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS I INSCRIPCIÓ AL CENS D’ANIMALS DOMÈSTICS DE SANT ANDREU DE LA BARCA O RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA https://www.sabarca.cat/tramits/44

 

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica, que sigui propietària o posseïdora d’un animal domèstic que resideixi habitualment a Sant Andreu de la Barca. En el cas de menors de 16 anys d’edat, hauran d’aportar autorització del/de la representant legal. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement de l’animal o 1 mes des de la seva adquisició, mort, desaparició, cessió o canvi de residència d’aquest.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, etc..
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC, REIAC o similar).

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de modificació de les dades de l’animal domèstic que consten registrades al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, si escau.
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC, REIAC o similar), si escau.
 • Document de canvi de titular emès pel centre veterinari on consti el núm. d’identificació de l’animal, si escau.
 • Documentació acreditativa de la modificació d’altres dades.

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de baixa de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal en cas de defunció (el centre veterinari haurà d’haver-la actualitzat amb la seva data de defunció).
 • Denúncia realitzada davant l’autoritat competent per desaparició/robatori de l’animal.


202302200956_Ordenança municipal tinença animals domèstics.pdf

202302200956_Ordenança Fiscal núm. 7.pdf

202311161817_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidoria de Medi Ambient, Lluita Contra el Canvi Climàtic i Drets Animals. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Taxa per expedició de placa d’animal de companyia per import de 9€ (Ordenança fiscal núm. 7).


NORMATIVA


Ordenança fiscal municipal núm. 7 “Taxa per expedició de documents administratius".

Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics aprovada inicialment pel Ple municipal el 27 d’octubre de 2005 i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPB núm. 20 de 24 de gener de 2006.

Decret 328/1998, de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

Llei 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, etc..
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC, REIAC o similar).

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de modificació de les dades de l’animal domèstic que consten registrades al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, si escau.
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC, REIAC o similar), si escau.
 • Document de canvi de titular emès pel centre veterinari on consti el núm. d’identificació de l’animal, si escau.
 • Documentació acreditativa de la modificació d’altres dades.

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de baixa de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal en cas de defunció (el centre veterinari haurà d’haver-la actualitzat amb la seva data de defunció).
 • Denúncia realitzada davant l’autoritat competent per desaparició/robatori de l’animal.


DOCUMENTS ADJUNTS


202302200956_Ordenança municipal tinença animals domèstics.pdf

202302200956_Ordenança Fiscal núm. 7.pdf

202311161817_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.