TRÀMITS

 Cens d'animals domèstics (gossos, gats i fures) de Sant Andreu de la Barca

DESCRIPCIÓ


Les persones posseïdores d’animals domèstics (gossos, gats i fures) estan obligades a inscriure els seus animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal i a notificar qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens corresponent.

Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció d’aquests animals al Cens d’animals domèstics de Sant Andreu de la Barca, la modificació de les dades que hi consten registrades, així com la baixa en l’esmentat cens en casos de defunció de l’animal, desaparició o canvi de residència a un altre municipi.

En el moment de la inscripció al cens municipal d’animals domèstics, serà lliurada al propietari una xapa censal municipal, que l’animal haurà de portar permanentment a la corretja o al collaret quan circuli per la via pública.

Si es tracta d’un animal domèstic considerat potencialment perillós, posteriorment a la seva inscripció al cens municipal, el seu titular o posseïdor haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal per a la seva tinença.

Les persones posseïdores d’animals domèstics hauran de donar compliment a les disposicions de l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics, així com a la resta de normativa vigent que hi sigui d’aplicació. El sistema d’identificació dels animals domèstics de companyia, els mitjans de subjecció, les normes generals de convivència i de tracte amb ells, les normes sanitàries, les obligacions bàsiques dels seus titulars o posseïdors i les mesures de protecció dels animals, estan determinades a la referida Ordenança municipal.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física major de 16 anys o qualsevol persona jurídica, que sigui propietària o posseïdora d’un animal domèstic que resideixi habitualment a Sant Andreu de la Barca. En cas de tractar-se d’animals domèstics considerats potencialment perillosos, qualsevol persona física major d’edat i que no hagi estat privada judicial o governativament per a la tinença d’aquests animals. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, dins del termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement de l’animal o 1 mes des de la seva adquisició, mort, desaparició, cessió o canvi de residència d’aquest.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, color i tipus de pèl.
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC).

 

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de modificació de les dades de l’animal domèstic que consten registrades al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, color i tipus de pèl.
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC).
 • Document de canvi de titular emès pel centre veterinari on consti el núm. d’identificació de l’animal, si escau.
 • Documentació acreditativa de la modificació d’altres dades.

 

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de baixa de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal en cas de defunció (el centre veterinari haurà d’haver-la actualitzat amb la seva data de defunció).


2018_08_29_11_15_26_Ordenança tinència animals.pdf

202206151158_Sol·licitud Cens animals domèstics.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

No hi ha resolució. Serà lliurada al propietari una xapa censal municipal.


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenança fiscal reguladora de la taxa  per expedició de documents administratius.

Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics aprovada inicialment pel Ple municipal el 27 d’octubre de 2005 i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPB núm. 20 de 24 de gener de 2006.

Decret 328/1998, de 24 de desembre pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

Llei 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, color i tipus de pèl.
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC).

 

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de modificació de les dades de l’animal domèstic que consten registrades al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal, on constin detallades les dades relatives a la seva raça, sexe, data de naixement, color i tipus de pèl.
 • Document d’identificació de l’animal (full AIAC).
 • Document de canvi de titular emès pel centre veterinari on consti el núm. d’identificació de l’animal, si escau.
 • Documentació acreditativa de la modificació d’altres dades.

 

Documentació complementària que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de baixa de l’animal domèstic al cens municipal

 • Cartilla sanitària de l’animal en cas de defunció (el centre veterinari haurà d’haver-la actualitzat amb la seva data de defunció).


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_29_11_15_26_Ordenança tinència animals.pdf

202206151158_Sol·licitud Cens animals domèstics.pdf