TRÀMITS

 Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat. 
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col.lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es fa?

Presencialment

Ubicació: Plaça de l'ajuntament, 1, 2a planta 
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00
Telèfon: 936536402

Per Internet

Sol·licitud on-line declaració responsable en matèria de salut alimèntaria

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats i/o Salut pública

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Plaça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_29_11_26_40_Declaració responsable est. aliment.pdf

NORMATIVA


Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


Terminis

No hi ha resolució