Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat. 
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col.lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Com es tramita?

Presencialment

Ubicació: Plaça de l'ajuntament, 1, 2a planta 
Horari: dies feiners, de 9:00 a 14:00 i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre) per la tarda de 16:00 19:00
Telèfon: 936536402

Per Internet

Sol·licitud on-line declaració responsable en matèria de salut alimèntaria

Correu postal

Tipus de correu: Ordinari
Departament: Activitats i/o Salut pública

Ajuntament Sant Andreu de la barca
Plaça. de l'Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.


2018_08_29_11_26_40_Declaració responsable est. aliment.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.


DOCUMENTS ADJUNTS


2018_08_29_11_26_40_Declaració responsable est. aliment.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.