Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una targeta d’aparcament de vehicles per a facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Aquesta targeta acredita el dret de la persona que n’és titular, a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers.

 

Es poden sol·licitar les següents modalitats de targeta d’aparcament:

 1. MODALITAT DE TARGETA D’APARCAMENT D’ÚS INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, CONDUCTORES O NO CONDUCTORES DEL VEHICLE.

Els permetrà parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació.

 1. MODALITAT DE TARGETA D’APARCAMENT PER AL TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Permet a les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, estacionar els seus vehicles durant el temps imprescindible per efectuar les accions d’entrada i sortida del vehicle, tant a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació.

 

Les targetes d’aparcament concedides de conformitat amb el procediment previst pel Decret 97/2002, de 5 de març, tindran validesa a tots els municipis de Catalunya i acreditarà la persona titular per gaudir dels beneficis específics que els ajuntaments respectius tinguin establerts en aquesta matèria.

A efectes del què disposa el Decret 97/2002, de 5 de març, les referències fetes al barem de mobilitat s’han d’entendre referents al barem fixat a l’annex 3 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, o en la norma que el substitueixi.

Les persones titulars de les diferents modalitats de targetes d’aparcament, hauran de respectar les condicions d’ús i complir amb les obligacions establertes a la normativa vigent d’aplicació, durant el període de temps inherent al seu reconeixement o exercici.

 

Persones destinatàries:

 

 1. MODALITAT DE TARGETA D’APARCAMENT D’ÚS INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT:

Podrà ser titular de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat, d’ús individual, qualsevol persona física empadronada al municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixi els següents requisits:

 a) Submodalitat de targeta per al TITULAR CONDUCTOR del vehicle:

 - Persona major de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superi el barem de mobilitat reduïda i tingui el permís de conduir.

 b) Submodalitat de targeta per al TITULAR NO CONDUCTOR del vehicle que el transporta:

 - Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat reduïda.

 - Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les seves funcions vitals, i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat.

 - Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat.

 

2. MODALITAT DE TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU:

Podrà ser titular de la targeta d’aparcament de vehicles per al transport col·lectiu, qualsevol persona física o jurídica, empadronada o amb domicili social al municipi de Sant Andreu de la Barca, que sigui titular de vehicles adaptats, destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb una discapacitat que superi el barem de mobilitat reduïda, independentment de quina sigui la persona que els condueixi, o bé, prestin serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència i els serveis socials.

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física o jurídica, empadronada o amb domicili social al municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixi els requisits exigits per la normativa vigent d’aplicació. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Permís de conduir.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 

Documentació específica a  aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de NO CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Documentació acreditativa de la representació legal de la persona titular, en cas que aquesta sigui menor d’edat o estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.
 • Informe emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat, en cas d’infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les seves funcions vitals.
 • Certificat específic emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat, en cas de persones majors de tres anys que no superin el barem de mobilitat i tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 

Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de TRANSPORT COL·LECTIU:

 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destinada exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.


202111181109_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Serveis Socials. La resolució de concessió o denegació de totes les modalitats de la targeta d’aparcament s’ha de dictar en el termini màxim de quatre mesos.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants al municipi de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 25 de novembre de 2004, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPB núm. 32 de 7 de febrer de 2005.

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Permís de conduir.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 

Documentació específica a  aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de NO CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Documentació acreditativa de la representació legal de la persona titular, en cas que aquesta sigui menor d’edat o estigui incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent, en cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament perquè pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.
 • Informe emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat, en cas d’infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin de manera continuada d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les seves funcions vitals.
 • Certificat específic emès pel Centre d’Atenció a les Persones amb Discapacitat, en cas de persones majors de tres anys que no superin el barem de mobilitat i tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

 

Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de TRANSPORT COL·LECTIU:

 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destinada exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.


DOCUMENTS ADJUNTS


202111181109_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.