Pagament de tributs municipals

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals, que s’haurà d’efectuar al Departament de Gestió Tributària (planta baixa de l'Ajuntament), o bé a l’Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona (també amb oficina a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o qualsevol de les oficines repartides en diferents municipis de la província).

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona, física o jurídica, titular d'un tribut municipal.

Com es tramita?

 

Per Internet

Accedint al següent enllaç: Pagament de tributs municipals de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En les dates que es fixin en el calendari fiscal de sant andreu de la barca per a cada tribut, el qual es fa públic cada començament d'any. Per altra banda, quan comença un període de pagament s'envia als ciutadans afectats l'avís de pagament, on consta la referència corresponent, la identificació i l'import que el ciutadà ha de pagar.


FORMES DE TRAMITACIÓAltres canals


Per internet des del portal mencionat en el punt anterior de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Rebut segellat del pagament efectuat.

 

Una vegada es disposa del corresponent avis de pagament, aquest es pot efectuar a qualsevol de les entitats col·laboradores que en el mateix s'indiquen. Si el document conté codi de barres, es pot efectuar el pagament en caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres. També pot efectuar-se el pagament a través d'internet, a la següent adreça de la diputació de barcelona: https://orgt.diba.cat/esMÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Immediat.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

L'import del tribut en qüestió, el qual s'indica al corresponent avís de pagament.


NORMATIVA


  • Ordenances Fiscals vigents del municipi de Sant Andreu de la Barca.
  • Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
  • Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre). 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  • Rebut segellat del pagament efectuat.

 

Una vegada es disposa del corresponent avis de pagament, aquest es pot efectuar a qualsevol de les entitats col·laboradores que en el mateix s'indiquen. Si el document conté codi de barres, es pot efectuar el pagament en caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres. També pot efectuar-se el pagament a través d'internet, a la següent adreça de la diputació de barcelona: https://orgt.diba.cat/es


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.