Subvencions línia 4 per l’assistència a menjadors de llars d’infants (P0 a P2) per al curs escolar 2023-2024

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, adreçades a infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P0, P1 i P2, de 0 a 3 anys, que assisteixin al SERVEI DE MENJADOR DE LLARS D'INFANTS sostingudes amb fons públics del municipi de Sant Andreu de la Barca. S’entén que el servei de menjador podrà ser prestat per un centre educatiu del municipi que ofereixi educació infantil no obligatòria fins als 3 anys, o per centres d’educació especial d’altres municipis per l’etapa 0 a 3 anys.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de la unitat familiar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

El pare, mare o tutor/a legal d’infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P0, P1 i P2, de 0 a 3 anys, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

FORMULARI ON LINE

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca disposa d’un FORMULARI ON LINE per sol·licitar aquesta subvenció, que podeu emplenar d’una manera fàcil i presentar-lo electrònicament sense necessitat que us hagueu de desplaçar presencialment a les oficines municipals.

Per poder accedir a aquest formulari on line, se us sol·licitarà la vostra identificació digital, que és un tràmit obligatori per poder garantir la identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç: IdCAT Mòbil - Generalitat de Catalunya 

Per poder realitzar aquest tràmit on line, s’hauran de seguir els passos següents:

 

IMPORTANT!!

NO COMENÇAR A EMPLENAR EL FORMULARI ON LINE SENSE DISPOSAR DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE S’HAURÀ D’ADJUNTAR DE FORMA ELECTRÒNICA.

 

 1. PREPARAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA que s'haurà d'anar annexant electrònicament al formulari conforme es vagin emplenant les dades. Aquesta documentació consta descrita a l'apartat d’aquest tràmit "DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR".
 2. Una vegada tingueu preparada la documentació que s’haurà d’annexar en format electrònic i degudament signada, caldrà ACCEDIR A L'ENLLAÇ següent per poder emplenar el formulari on line que hi ha disponible a la web municipal: INICIAR TRAMITACIÓ 
 3. EMPLENAR les dades requerides al formulari i ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ que correspongui.
 4. Fet això, es generarà un document en PDF i podreu veure com quedarà la vostra sol·licitud amb les dades que heu emplenat i la descripció dels documents que s’han annexats. Si us plau, REVISEU que les dades que conté aquest document siguin correctes.
 5. Si les dades declarades a la vostra sol·licitud són correctes, premeu el botó “Signar” per continuar. En cas contrari, premeu el botó “Rebutjar” i feu les modificacions que calguin (es tornarà a l’inici del formulari que heu emplenat).
 6. Per últim, una vegada signada la sol·licitud, apareixerà una pantalla informativa conforme el tràmit ha finalitzat correctament i us podreu descarregar el document acreditatiu de la presentació prement l’opció “Obrir document”.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB fins al 16 de juny de 2023, inclòs.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. En cas de fer el tràmit presencialment, caldrà omplir el Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

 

 1. Documentació acreditativa de la filiació, custòdia o guarda legal del/de la menor en cas de no estar empadronat/da al municipi.

 

 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

 1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa de la discapacitat de grau superior al 33% de la persona beneficiària o germans/nes, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

e) Informe emès per la direcció de la llar d’infants o els responsables de les empreses concessionàries del servei, a nom de l’infant, de la previsió de l’import total del menjador durant el curs, amb indicació del preu del menú.

 

 1. En cas de separació o divorci:

   - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

   - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

 

6. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos, en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior (divorci, separació, defunció, viduïtat, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos o d’altres).

 


202207151112_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305051047_Convocatòria BOPB.pdf

202305051837_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local. El termini màxim de resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. En cas de fer el tràmit presencialment, caldrà omplir el Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

 

 1. Documentació acreditativa de la filiació, custòdia o guarda legal del/de la menor en cas de no estar empadronat/da al municipi.

 

 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

 

 1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa de la discapacitat de grau superior al 33% de la persona beneficiària o germans/nes, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

e) Informe emès per la direcció de la llar d’infants o els responsables de les empreses concessionàries del servei, a nom de l’infant, de la previsió de l’import total del menjador durant el curs, amb indicació del preu del menú.

 

 1. En cas de separació o divorci:

   - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

   - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

 

6. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos, en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior (divorci, separació, defunció, viduïtat, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos o d’altres).

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202207151112_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305051047_Convocatòria BOPB.pdf

202305051837_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.