TRÀMITS

 Subvencions línia 4 per l’assistència a menjadors de llars d’infants (P0 a P2) per al curs escolar 2022-2023

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, adreçades a infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P0, P1 i P2, de 0 a 3 anys, que assisteixin al SERVEI DE MENJADOR DE LLARS D'INFANTS sostingudes amb fons públics del municipi de Sant Andreu de la Barca. S’entén que el servei de menjador podrà ser prestat per un centre educatiu del municipi que ofereixi educació infantil no obligatòria fins als 3 anys, o per centres d’educació especial d’altres municipis per l’etapa 0 a 3 anys.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de la unitat familiar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

El pare, mare o tutor/a legal d’infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P0, P1 i P2, de 0 a 3 anys, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB fins al 30 de setembre de 2022.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Altres canals


Termini tancat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

 

 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 

 1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona beneficiària o germans, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

e) Informe emès per la direcció de la llar d’infants o els responsables de les empreses concessionàries del servei, a nom de l’infant, de la previsió de l’import total del menjador durant el curs, amb indicació del preu del menú.

 

 1. En cas de separació o divorci:

   - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

   - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

  

5. Contracte laboral del/s progenitor/s amb indicació de la jornada laboral, en cas que aquest/s treballi/n.

 

6. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos (divorci, defunció, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, o d’altres), en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior, en casos de divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.


202207151112_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202207270954_Anunci_BOPB_convocatoria_linia_4.pdf

202207271050_Sol·licitud_linia_4_subvencions.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Regidor/a de Serveis Socials. El termini màxim de resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 4 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

 

 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

 

 1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona beneficiària o germans, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

e) Informe emès per la direcció de la llar d’infants o els responsables de les empreses concessionàries del servei, a nom de l’infant, de la previsió de l’import total del menjador durant el curs, amb indicació del preu del menú.

 

 1. En cas de separació o divorci:

   - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

   - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

  

5. Contracte laboral del/s progenitor/s amb indicació de la jornada laboral, en cas que aquest/s treballi/n.

 

6. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos (divorci, defunció, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, o d’altres), en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior, en casos de divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.


DOCUMENTS ADJUNTS


202207151112_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151112_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202207270954_Anunci_BOPB_convocatoria_linia_4.pdf

202207271050_Sol·licitud_linia_4_subvencions.pdf