Comunicació prèvia d'obertura

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'Ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial ( per exemple parcs eòlics, pedreres, piscines d'ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figurin als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

La persona física o jurídica que vol una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Com es tramita?

PRESENCIALMENT

 

 • Ubicació: plaça de l'Ajuntament, 1, 3a planta
 • Horari: Dies feiners, de 9:00 a 14:00 hores i dijous feiners (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre), de 16:00 a 19:00 hores.
 • Telèfon: 93 635 64 00

 

PER INTERNET

 

Sol·licitud on-line comunicació prèvia d’obertura

 

PER CORREU POSTAL

 

 • Tipus de correu: ordinari
 • Departament: activitats
 • Ubicació: Ajuntament Sant Andreu de la Barca, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Instància.
 • Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
 • Fotocòpia de les escriptures de constitució de la societat i poders.
 • Fotocòpia del DNI del representant de la societat.
 • Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l'escriptura de propietat del local.
 • Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol·licitud, si aquest no s'ha emès en el termini de vint dies de que disposa l'Ajuntament.
 • L’informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis.(1)

 

 • Projecte bàsic amb el contingut mínim següent:
 1. Memòria descriptiva de l’activitat
 2. Memòria justificativa de les mesures correctores adoptades, en especial les referents a prevenció d’incendis.
 3. Plànol d’emplaçament de l’establiment, marcant la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
 4. Plànol en planta detallat de l’establiment
 5. Plànols de seccions

 

 • Projecte de prevenció d’incendis i documentació complementària.(2)
 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o a la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles.
 • Aquesta certificació anirà signada pel personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte i visat en els casos establerts per l’article 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
 • Certificacions o llicències especifiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.(3)
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau, i si l'activitat provoca l’abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, cal adjuntar la corresponent autorització d'abocaments.(4)
 • Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
 • La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.(5)
 • Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.(6)
 • Fotocòpia de la Declaració responsable d’inici d’activitats per a establiments alimentaris. 

 

NOTA COMUNA

 

Cal aportar 2 còpies de la documentació tècnica en suport paper i 1 còpia en suport informàtic, excepte en el cas de la memòria ambiental, en què només cal aportar 1 còpia en suport paper i 1 còpia en suport informàtic. 

Pel que fa a la còpia a aportar en suport informàtic, tant els documents de text com la documentació gràfica, s’ha de presentar en format PDF. 

 

 

NOTES ESPECÍFIQUES

 

(1) Caldrà acompanyar la comunicació prèvia de l’informe de prevenció així com el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració habilitada en aquesta matèria, per verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici inclosos en els annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, compleixen les prescripcions establertes per l’esmentat informe i per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Quan l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici no estiguin inclosos als annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, el titular acompanyarà a la comunicació prèvia l’informe de prevenció emès pels tècnics municipals o la referència de la seva sol·licitud, així com, el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels serveis tècnics municipals i, en el seu cas, el certificat que acrediti el compliment de la normativa sanitària.

 

(2) La documentació que s’ha d’aportar en matèria d’incendis, segons estableix la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, s’ha d’ajustar al que estableix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web. Cal dur a terme els passos següents:

 

 1. Teclejar la pàgina web www.gencat.cat,
 2. Entrar al Departament d’Interior,
 3. Seleccionar l’apartat “Bombers”,
 4. Seleccionar “Prevenció d’Incendis”,
 5. Seleccionar “Contingut de la documentació tècnica”.

 

(3) S’haurà de tenir en compte l’indicat a l’Annex I de l’Ordenança d’Intervenció Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública de la ciutat de Sant Andreu de la Barca (BOP 18/05/2012).

 

(4) S’ha de sol·licitar a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, d’acord amb el que estableix el Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals.

Es pot consultar la documentació requerida a la pàgina web de l’Entitat del Medi Ambient: http://www.amb.cat/web/emma/Documentacio_permis_abocament

 

(5) Aquestes dades estaran exceptuades de sotmetre’s a informació pública (en el Registre d’activitats), d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 i normativa complementària, de protecció de dades de caràcter personal i, per analogia, al disposat a l’article 20.5 de la Llei 20/2009 (LPCAA).

 

(6) Les taxes s'han de liquidar en el moment en què es presenta la documentació i es calcularan d’acord amb el que estableixi l’Ordenança Fiscal vigent en el moment de la presentació. 

 


Instància genèrica català.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

No hi ha resolució.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

 

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Instància.
 • Fotocòpia del DNI del titular (CIF si és societat).
 • Fotocòpia de les escriptures de constitució de la societat i poders.
 • Fotocòpia del DNI del representant de la societat.
 • Fotocòpia del contracte de lloguer del local o de l'escriptura de propietat del local.
 • Informe urbanístic municipal o una referència a la seva sol·licitud, si aquest no s'ha emès en el termini de vint dies de que disposa l'Ajuntament.
 • L’informe i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis.(1)

 

 • Projecte bàsic amb el contingut mínim següent:
 1. Memòria descriptiva de l’activitat
 2. Memòria justificativa de les mesures correctores adoptades, en especial les referents a prevenció d’incendis.
 3. Plànol d’emplaçament de l’establiment, marcant la ubicació exacta del local, a escala 1/1000.
 4. Plànol en planta detallat de l’establiment
 5. Plànols de seccions

 

 • Projecte de prevenció d’incendis i documentació complementària.(2)
 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o a la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles.
 • Aquesta certificació anirà signada pel personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte i visat en els casos establerts per l’article 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
 • Certificacions o llicències especifiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.(3)
 • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau, i si l'activitat provoca l’abocament d’aigües residuals a la llera pública o al mar, cal adjuntar la corresponent autorització d'abocaments.(4)
 • Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
 • La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.(5)
 • Fotocòpia del justificant del pagament de les taxes.(6)
 • Fotocòpia de la Declaració responsable d’inici d’activitats per a establiments alimentaris. 

 

NOTA COMUNA

 

Cal aportar 2 còpies de la documentació tècnica en suport paper i 1 còpia en suport informàtic, excepte en el cas de la memòria ambiental, en què només cal aportar 1 còpia en suport paper i 1 còpia en suport informàtic. 

Pel que fa a la còpia a aportar en suport informàtic, tant els documents de text com la documentació gràfica, s’ha de presentar en format PDF. 

 

 

NOTES ESPECÍFIQUES

 

(1) Caldrà acompanyar la comunicació prèvia de l’informe de prevenció així com el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració habilitada en aquesta matèria, per verificar que l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici inclosos en els annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, compleixen les prescripcions establertes per l’esmentat informe i per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Quan l’establiment, l’activitat, la infraestructura o l’edifici no estiguin inclosos als annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, el titular acompanyarà a la comunicació prèvia l’informe de prevenció emès pels tècnics municipals o la referència de la seva sol·licitud, així com, el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels serveis tècnics municipals i, en el seu cas, el certificat que acrediti el compliment de la normativa sanitària.

 

(2) La documentació que s’ha d’aportar en matèria d’incendis, segons estableix la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, s’ha d’ajustar al que estableix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web. Cal dur a terme els passos següents:

 

 1. Teclejar la pàgina web www.gencat.cat,
 2. Entrar al Departament d’Interior,
 3. Seleccionar l’apartat “Bombers”,
 4. Seleccionar “Prevenció d’Incendis”,
 5. Seleccionar “Contingut de la documentació tècnica”.

 

(3) S’haurà de tenir en compte l’indicat a l’Annex I de l’Ordenança d’Intervenció Ambiental, de Seguretat i de Salut Pública de la ciutat de Sant Andreu de la Barca (BOP 18/05/2012).

 

(4) S’ha de sol·licitar a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, d’acord amb el que estableix el Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals.

Es pot consultar la documentació requerida a la pàgina web de l’Entitat del Medi Ambient: http://www.amb.cat/web/emma/Documentacio_permis_abocament

 

(5) Aquestes dades estaran exceptuades de sotmetre’s a informació pública (en el Registre d’activitats), d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 i normativa complementària, de protecció de dades de caràcter personal i, per analogia, al disposat a l’article 20.5 de la Llei 20/2009 (LPCAA).

 

(6) Les taxes s'han de liquidar en el moment en què es presenta la documentació i es calcularan d’acord amb el que estableixi l’Ordenança Fiscal vigent en el moment de la presentació. 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


Instància genèrica català.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.