TRÀMITS

 Beques transport per al curs escolar 2020-2021 (període finalitzat)

** TRAMIT TANCAT**

Degut a problemes amb la plataforma ETRAM de la Administració Oberta de Catalunya, l'ajuntament amplia el termini de presentació de sol·licituds.

 

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajut en forma de beca individual per al transport interurbà, adreçat a ciutadans/es del municipi que tinguin entre 16 anys i 30 anys (ambdós inclosos), complerts o que es compleixin en el curs escolar que s'estigui realitzant en el moment de presentar la sol·licitud, que estiguin empadronats a Sant Andreu de la Barca i  matriculats en centres sufragats amb fons públics. 

Hauran de cursar els estudis post obligatoris, tant universitaris com no universitaris, d'especialitats que no s’ofereixin al municipi o quan l'oferta hagi estat insuficient, que es relacionen a continuació, al llarg del curs 2020-2021:

 • Programes de Formació i Inserció (PFI)
 • Certificats de Professionalitat (CP)
 • Cursos de preparació de Proves d’Accés a CFGM o CFGS
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (CFGM I CFGS)
 • Batxillerats
 • Ensenyaments Artístics Professionals i Superiors
 • Ensenyaments Esportius
 • Ensenyaments d’Idiomes (en escoles oficials d’idiomes)
 • Ensenyaments Universitaris: Graus Universitaris,Postgraus i Màsters

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de les unitats familiars per poder optar a aquests ajuts, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establertes a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que tingui entre 16 i 30 anys, matriculada en centres sufragats amb fons públics d’ensenyaments d’educació post obligatòria, que reuneixi les condicions i requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria de la subvenció

Com es fa?

TRAMITACIÓ EN 2 FASES:

 

FASE 1- VERIFICACIO DOCUMENTACIÓ

Demanar cita previa* al dept. d'ensenyament per la revisió de la documentació a presentar. Aquesta es validarà  i es podrà adjuntar a la fase 2. 

La documentació mínima necessària per a sol·licitar cita previa per a la seva validació és:

 1. Document de matrícula curs 2020-2021 + comprovants de pagaments de la mateixa i/o altres conceptes (taxes, material, llibres, etc)

 2. Aquelles que es pugui especificar a la convocatòria i a les bases per acreditar la situació esmentada a la sol·licitud (doc adjunt).

 3. En cas de no autoritzar a consulta, aportar tota la documentació descrita a la sol·licitud directament a la fase 2.

* La verificació de documentació es podrà fer online sol·licitant-la a ensenyament@sabarca.cat

 

FASE 2- PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

La sol·licitud es pot presentar preferentment per internet a través del formulari de la Seu Electrònica,  o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia als telèfon 900151976-936356400 o per correu electrònic: oac@sabarca.cat. En tots dos casos cal adjuntar la documentació corresponent segons les bases.

Per a la presentació online, seguir els passos següents:

 1. Descarregar-se el formulari de normalitzat i específic per Ajuts al Transport juntament amb l'autorització a consulta.(adjuntats).

 2. Emplenar i guardar el formulari al vostre dispositiu.

 3. Iniciar i emplenar instància electrònica* en aquest enllaç

 4. Adjuntar el formulari que prèviament heu emplenat i guardat al vostre dispositiu.

 5. Revisar l’apartat "Documentació" i adjuntar la documentació verificada previament a la Fase1. Adjuntar directament en cas de no estar verificada i/o en cas de no autoritzar a consulta o en altres casos detallats a l’apartat Documentació. 

 6. Finalitzar el tràmit d'instància electrònica i revisar e-mail de contacte.

*Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil

 

Qualsevol consulta , podeu contactar amb ensenyament@sabarca.cat indicant el vostre dubte i un telèfon de contacte.

 

 

 

 

 

Quan es pot sol·licitar?

Del 13 d'abril fins el 10 de maig de 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Si necessiteu AJUT PER A REALITZAR ELS TRÀMITS PER INTERNET o demanar cita prèvia, també podeu trucar al telèfon gratuït 900 15 19 76.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1. Documentació acreditativa de la matrícula i del pagament de les taxes i/o certificat de matriculació oficial del centre en cas que no hi hagin taxes, corresponents al curs 2020-2021 de l’ensenyament d’educació post obligatòria.

2. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de l’ajut que en el seu cas s’assigni . Aquest document només s’haurà d’aportar:

   - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

   - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

3. Carnet vigent de família nombrosa o monoparental, si s’escau.

4. Autorització de tots els membres de la unitat familiar que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud (document adjunt).

5. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

- Documentació acreditativa de la propietat d’immobles que ostenten els membres de la unitat familiar.

- Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

- En el cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici, aportar certificat negatiu del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, expedit per l’Agència Tributària, així com la declaració de la suma dels rendiments del treball dels membres de la unitat familiar, acompanyada dels justificants acreditatius dels ingressos obtinguts (nòmines, prestació d’atur, pensions, altres prestacions socials, etc). En situacions no previstes, qualsevol altre document fefaent i/o una declaració jurada.

- Justificant del grau de discapacitat de la persona amb diversitat funcional, si s’escau.

 

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202104121053_BOPB_Ajuts_transport_2021.pdf

202104131205_Bases_ajuts_individuals_transport_joves_ensenyaments_educaci__post_obligat_ria.pdf

202104151122_AUTORITZACIÓ CONSULTA.pdf

202104271306_2 SOLLICITUD AJUT TRANSPORT ESCOLAR 2020-2021_ok.pdf

NORMATIVA


Bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de beques individuals, per al transport interurbà d’alumnes que cursaran ensenyaments d’educació post obligatòria, en centres finançats amb fons públics, aprovades pel Ple municipal, en sessió celebrada el 30 de gener de 2020.

 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de beques individuals per al transport, destinats als joves que cursen ensenyaments d’educació post obligatòria, pel curs escolar 2020-2021, publicada en el BOP el 12 d'abril de 2021 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556072).

 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que se aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006 i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPB núm. 276 de 18 de novembre de 2006.

 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de sol·licituds.