Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2019

Tancat

Per internet

DESCRIPCIÓ


La Regidoria d'Esports, entre altres objectius, fomenta l'associacionisme i promociona l'activitat esportiva d'iniciació i promoció, federada i escolar.

Les entitats i associacions de Sant Andreu de la Barca poden optar a les subvencions que  anualment atorga l'Ajuntament mitjançant una convocatòria periòdica.

 

Observacions i Preguntes freqüents

 

A continuació, en recursos associats (columna de la dreta), podeu descarregar els models de sol·licituds i documentació.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Poden sol·licitar subvencions per a la celebració d'actes i activitats esportives:

 

 • 1 - Col·lectius constituïts per a la realització d'activitats de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca, com per exemple les entitats següents:
 •  

  1.1.- Les entitats esportives sense finalitat de lucre.

  1.2.- Les associacions municipals de pares i mares d'alumnes (AMPA).

  1.3.- Les associacions de veïns i veïnes.

  1.4.- Les associacions socioculturals.

   

 • 2 - Les persones físiques i jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions que promoguin activitats previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca
 • Com es tramita?

   

  PRESENCIALMENT

   

  Departament: Departament d'Esports

  Telèfon: 936534408

  Ubicació: C/ Bonaventura Pedemonte sn

  Horari:  Matins de 10 a 14. A les tardes dimarts i dijous de 17 a 20 h.

   

  PER INTERNET

   

  www.sabarca.cat


  Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

  Quan es pot sol·licitar?

  Les sol·licituds es podran presentar per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

   

  1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPB.

   

  1. Amb un mes d'antelació per a actes i activitats puntuals. Data màxima per presentar sol·licituds per a aquests actes: 15 de novembre.


  FORMES DE TRAMITACIÓ


  Per internet


  El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

   

  Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


  TRAMITACIÓ TANCADA

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  Sense perjudici de la documentació bàsica requerida a l’article 5 de les bases reguladores, les sol·licituds per activitats esportives hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

   

  1 - Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil amb el rebut de pagament de l’any en curs. L’assegurança de responsabilitat civil haurà de complir amb el que estableix a la disposició segona del Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

  (Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d'aquesta disposició també es consideren tercers els mateixos esportistes participants i d'altres intervinents.)

   

  2 - Certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent. Còpia de l’acta de l’assemblea general.

   

  3 - Fitxa actualitzada de l’entitat.

   

  4 - Relació d’esportistes i tècnics( dades personals nom i cognoms, DNI adreça i tel), i equips inscrits al les competicions oficials de la temporada vigent. En el cas que es sol·liciti subvenció per a la contractació de tècnics esportius, còpia dels Tc’s dels tècnics que es relacionin, des de l’inici de la temporada o de l’inici de la contractació.

   

  5 - Còpia dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals, dels tècnics esportius de l’entitat que estiguin amb menors.

   

  6 - Certificat o acreditació d’inscripció dels tècnics esportius en el ROPEC.

   

   

  Documentació que es lliurarà a l'interessat

   

  Una còpia de la sol·licitud registrada


  202004201015__ANNEX_VI_Subvencions_destinades_a_activitats_i_iniciatives_esportives_2019.pdf

  202004201015__FITXA DE PARTICIPANTS 19.xls

  202004201016__Bases reguladores per atorgament de subvencions en 2018.pdf

  202004201016__FITXA ENTITAT ESPORTIVA 2019.pdf

  202004201016__FORMACIÓ PER A TÈCNICS ESPORTIUS 2019.pdf

  202004201016__MODEL DE CERTIFICAT APROV. PRESSUPOST 2018-19.pdf

  202004201017__ORGANITZACIÓ DE CURSOS PER A TÈCNICS ESPORTIUS 2019.pdf

  202004201017__PROGRAMA DEL PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU DE LES ENTITATS ESPORTIVES.pdf

  202004201017__PROJECTE ACTIVITATS PUNTUALS.pdf

  202004201017__PUBLICACIÓ BOPB SUBVENCIONS ESPORTS 2019.pdf

  202004201018__SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTE PUNTUAL ESPORTS 2019.pdf

  202004201018__SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS ESPORTIVES 2019.pdf

  202004201019__SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL DE LA COMPTABILITAT DEL ENTITAT 2019.pdf


  MÉS INFORMACIÓ


  Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

  Les subvencions es resoldran en el termini de màxim de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant acord de la Junta de Govern Local a proposta de la Comissió qualificadora.


  Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

  No té cost


  NORMATIVA


  La concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria de subvencions a les entitats i associacions, es regeix a més de l'establert en les bases específiques, per:

   

  • L'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en data 30 de març de 2006 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 88 de data 13/04/2006.
  • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui considerat desenvolupament de la normativa bàsica indicada a la disposició final primera de la indicada Llei de subvencions.
  • Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAPIBG).

   

  Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives aprovades pel Ple en data 25 de gener de 2018 i publicades en el BOPB de 8 febrer de 2018.

   

  La modificació de l’annex VI (activitats i iniciatives esportives), de les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades, entre d’altres a, activitats, projectes i serveis d’esports, aprovades pel Ple en data 31 de gener de 2019, i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 15 de febrer de 2019.


  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  Sense perjudici de la documentació bàsica requerida a l’article 5 de les bases reguladores, les sol·licituds per activitats esportives hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

   

  1 - Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil amb el rebut de pagament de l’any en curs. L’assegurança de responsabilitat civil haurà de complir amb el que estableix a la disposició segona del Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

  (Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes d'aquesta disposició també es consideren tercers els mateixos esportistes participants i d'altres intervinents.)

   

  2 - Certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent. Còpia de l’acta de l’assemblea general.

   

  3 - Fitxa actualitzada de l’entitat.

   

  4 - Relació d’esportistes i tècnics( dades personals nom i cognoms, DNI adreça i tel), i equips inscrits al les competicions oficials de la temporada vigent. En el cas que es sol·liciti subvenció per a la contractació de tècnics esportius, còpia dels Tc’s dels tècnics que es relacionin, des de l’inici de la temporada o de l’inici de la contractació.

   

  5 - Còpia dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals, dels tècnics esportius de l’entitat que estiguin amb menors.

   

  6 - Certificat o acreditació d’inscripció dels tècnics esportius en el ROPEC.

   

   

  Documentació que es lliurarà a l'interessat

   

  Una còpia de la sol·licitud registrada


  DOCUMENTS ADJUNTS


  202004201015__ANNEX_VI_Subvencions_destinades_a_activitats_i_iniciatives_esportives_2019.pdf

  202004201015__FITXA DE PARTICIPANTS 19.xls

  202004201016__Bases reguladores per atorgament de subvencions en 2018.pdf

  202004201016__FITXA ENTITAT ESPORTIVA 2019.pdf

  202004201016__FORMACIÓ PER A TÈCNICS ESPORTIUS 2019.pdf

  202004201016__MODEL DE CERTIFICAT APROV. PRESSUPOST 2018-19.pdf

  202004201017__ORGANITZACIÓ DE CURSOS PER A TÈCNICS ESPORTIUS 2019.pdf

  202004201017__PROGRAMA DEL PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU DE LES ENTITATS ESPORTIVES.pdf

  202004201017__PROJECTE ACTIVITATS PUNTUALS.pdf

  202004201017__PUBLICACIÓ BOPB SUBVENCIONS ESPORTS 2019.pdf

  202004201018__SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTE PUNTUAL ESPORTS 2019.pdf

  202004201018__SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS ESPORTIVES 2019.pdf

  202004201019__SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PROFESSIONAL DE LA COMPTABILITAT DEL ENTITAT 2019.pdf


  NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

  Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.