TRÀMITS

Cercador de tràmits

Tràmit per internet

Tràmit presencial amb Cita Prèvia

Activitats i Empresa Activitats i Empresa Internet Presencial
Subvenció per a projectes d’autoocupació (Sant Andreu amb els emprenedors IV)
Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d'atur (Sant Andreu Avança per l’Ocupació VIII)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
e.FACT (Factura electrònica)
Sol.licitud de certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis
Ajuts i recomanacions a les empreses COVID-19
Llicència ambiental
Comunicació prèvia d'obertura
Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria
Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Comunicació prèvia ambiental municipal
Declaració responsable d'obertura
Atenció Ciutadana
RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA
Alta o canvi de domicili al padró d'habitants
Accés a la informació pública
Volant de convivència
Volant d'empadronament municipal
Instància genèrica
Pagament de tributs municipals
Certificat digital IDCAT
Queixes, suggeriments i propostes
COMPROVACIÓ PERIODICA DE RESIDENCIA D’ESTRANGERS QUE NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE RENOVAR LA SEVA INSCRIPCIÓ PADRONAL
Línia telefònica gratuïta 900 15 19 76 de queixes i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida de l’entorn
Queixes per alguna actuació d'un empleat municipal
Inscripció al Registre municipal de Testaments Vitals
Benestar Social
Subvencions per a projectes en l'àmbit dels Serveis Socials per a l'any 2022
Subvencions per a Projectes de Cooperació i Solidaritat per a l'any 2022
Subvenció línia 2 per activitats extraescolars (P3 a 4rt ESO) per al curs escolar 2022-2023
Subvencions línia 1 per llibres de text i material escolar (P3 a 4rt ESO) per al curs escolar 2022-2023
Subvencions línia 5 per activitats d'estiu d'infants (P3 a 4rt ESO)
Subvenció línia 8 per al suport a la inclusió en serveis de menjador escolar i servei d’acollida dels centres escolars (P0 a 2n ESO), per al curs escolar 2022-2023
Subvencions línia 3 per sortides escolars curriculars i colònies escolars d'infants (P3 a 4rt ESO) per al curs 2022-2023
Subvencions línia 6 per suport a la inclusió en casals d'estiu i extraescolars d'infants (P3 a 4rt ESO)
Subvencions línia 7 pel servei de menjador escolar en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil (P3 a 2on ESO), per al curs escolar 2022-2023
Subvencions línia 4 per l’assistència a menjadors de llars d’infants (P0 a P2) per al curs escolar 2022-2023
Subvencions per al consum de l'aigua de la gent gran
Prestacions econòmiques d'urgència social per al pagament de subministrament de serveis de l'habitatge (electricitat, gas i aigua)
Informe per evitar talls/interrupcions dels subministraments bàsics de serveis per situació de risc d’exclusió residencial
Informe dels Serveis Socials municipals per tramitar el bo social elèctric
Transport adaptat a la demanda (per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda)
Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Servei d'Atenció Social Primària
Centre de Distribució d'Aliments
Atenció psicològica per dones
Assessoria jurídica per a dones
Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark
Servei de Teleassistència
Servei de transport adaptat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda
Préstec temporal d’aparells tècnics (cadires de rodes, caminadors)
Punt d'Informació de salut mental
Teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de suport a les famílies respir ingrés temporal residència Vitalia
Programa de suport a les famílies RESPIR (centre de dia Vitalia de gent gran d’estada temporal)
Servei d'orientació jurídica a la ciutadania
Cultura
Subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2022
Subvencions per a entitats participants a la Cavalcada de Reis de 2023
Educació
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2023-2024 Educació infantil, primària i secundària
Subvencions per a Projectes Educatius per a l'any 2022
Beques transport per al curs escolar 2021-2022
Bonificació en el preu públic del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2022-2023)
Tarifació social en el preu d’escolarització del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2022-2023)
Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM)
Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2022-2023
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2022-2023 Infantil, Primària i Secundària
Sol·licitud d'ús d'espai en centres d'educació infantil i primària
Esports
Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2019
Bonificacions per a la utilització de les instal·lacions municipals d'esports per a persones amb discapacitats
Programa d'oci actiu: Vols jugar amb nosaltres?
Formació i Feina
Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu
Convocatòries de personal
Sol·licitud d’admissió en procés selectiu de places d’agent de la policia local
Vull fer l'ACTIC
Presentació de mèrits valorables en procés selectiu
Vull fer un curs de formació professional
Vull fer un PFI
Vull posar una oferta de feina
Habitatge
Subvenció lloguer assequible als adjudicataris d'habitatges de l'IMPSOL per a l'any 2022
Autorització de venda dels habitatges de protecció oficial usats de promoció privada
Assessorament als afectats per les clàusules abusives
Subvencions per actuacions d'habitabilitat
Ofideute: Servei d'informació i assesorament sobre el deute hipotecari
Desqualificació d'habitatges de protecció oficial
Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial
Igualtat
Subvencions per a Projectes de Polítiques d'Igualtat per a l'any 2022
Joventut
Subvencions per a Projectes en l'àmbit de la Joventut per a l'any 2022
Medi ambient
Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos)
Incidència per abocament de residus al medi natural
Queixa/denúncia per abocaments d'aigües residuals industrials
Incidència per plagues de l'arbrat públic
Sol·licitud d'inscripció a tallers organitzats per l'Ajuntament
Sol·licitud per a cursos organitzats per l'Ajuntament
Incidència per presència d'abelles i/o vespes en espais públics
Incidència per presència de mosquits
Queixa per residus
Queixa per olors
Queixa per soroll d' infraestructures
Queixa per soroll d'activitats i/o veïnatge
Denúncia per presumpte incompliment de la disciplina ambiental
Salut
Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Vull anar al metge
Seguretat Ciutadana
Baixa voluntària de vehicles
Denúncies per incompliments d'horari de locals nocturns
Denúncia per excés de soroll
Retirada de vehicles de la via pública
Escrit amb al·legacions a una denúncia de trànsit
Territori i Urbanisme
Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica
Llicència d'ocupació temporal de via pública mitjançant terrasses (taules i cadires)
Llicència de reserva d'estacionament de vehicles per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Autorització d'ocupació temporal de la via pública per a l'execució d'obres (col•locació de sacs o contenidors de runes, bastides, maquinària auxiliar, etc.)
Comunicació prèvia d'obres sense documentació tècnica
Servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells)
Còpia de plànols topogràfics d'emplaçament
Manteniment de contenidors de deixalles

  ATENCIÓ: SI El SEU TRÀMIT NO ÉS AL LLISTAT DE CITA PRÈVIA TRUQUI AL TELÈFON GRATUÏT:

900 15 19 76

Cal recordar que a l'atenció presencial es tractarà ÚNICAMENT UN SOL TRÀMIT, seleccionat prèviament a l'apartat "Sol·liciteu cita prèvia".