TRÀMITS

 Presentació de mèrits valorables en procés selectiu

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit us permet adjuntar el mèrits valorables en un procés selectiu que correspon a una plaça de l’oferta pública d’ocupació.

 La taula de mèrits i la seva valoració vindrà determinada en les respectives bases reguladores.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que hagi aprovat la/es fase/s prèvia/es a la valoració dels mèrits en un procés de selecció. En cas que la persona sol•licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, de conformitat amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i hauran de realitzar aquest tràmit per internet.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de la sol·licitud per a adjuntar els documents acreditatius del mèrits valorables en el procés selectiu vindrà establert a les bases específiques de la convocatòria, i començarà a comptar a partir de la data de publicació de la llista d’aprovats i aprovades per part del tribunal qualificador.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


La documentació obligatòria o opcional acreditativa dels mèrits valorables a presentar, s'estableix a les bases reguladores i/o a la convocatòria a la qual s'opta.MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

El termini de resolució serà el que s’estableixi en l’acord de convocatòria.


Preu

Gratuït.


NORMATIVA


Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.

Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).

Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya.

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


La documentació obligatòria o opcional acreditativa dels mèrits valorables a presentar, s'estableix a les bases reguladores i/o a la convocatòria a la qual s'opta.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.