Subvenció lloguer assequible als adjudicataris d'habitatges de l'IMPSOL per a l'any 2022

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada al pagament del lloguer d’habitatges de titularitat de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), en règim de lloguer assequible, situats al Passeig del Parlament, núm. 72-78, en el municipi de Sant Andreu de la Barca.

Les condicions i requisits exigibles que hauran de complir els membres de la unitat familiar o de convivència per poder optar a aquestes subvencions, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

La subvenció que es concedeixi, si s’escau, s’entendrà acceptada per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona física que sigui titular d’un contracte d'arrendament en vigor, com a sotsarrendatari, d’un habitatge de protecció oficial en règim de preu assequible de titularitat de l’IMPSOL, situat en el municipi de Sant Andreu de la Barca, sempre que reuneixi els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 21 de novembre fins al 14 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
  1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen amb la/es persona/es sol·licitant/s, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
  1. En cas que no s’autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Certificat d’estar al corrent la/es persona/es sol·licitant/s del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 

La persona beneficiària d’una subvenció concedida per aquest mateix concepte durant un exercici anterior, podrà optar a l’obtenció de noves subvencions per als exercicis posteriors, corresponents a noves convocatòries, simplement formulant una DECLARACIÓ RESPONSABLE anual mitjançant la presentació del corresponent imprès normalitzat que consta adjunt en aquest tràmit.


202110080901_Bases reguladores subvenció.pdf

202211161215_Sol·licitud.pdf

202211161215_Autorització consulta.pdf

202211161215_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202211161215_Declaració responsable exercici anterior.pdf

202211210957_Convocatòria BOPB.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a d’Habitatge. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la concessió de subvencions a les persones adjudicatàries d’habitatges en règim de lloguer assequible, de titularitat de l’Impsol, aprovades inicialment pel Ple municipal el 5 d’abril de 2008 i que van esdevenir aprovades definitivament el 24 de maig de 2018.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
  1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen amb la/es persona/es sol·licitant/s, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
  1. En cas que no s’autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Certificat d’estar al corrent la/es persona/es sol·licitant/s del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 

La persona beneficiària d’una subvenció concedida per aquest mateix concepte durant un exercici anterior, podrà optar a l’obtenció de noves subvencions per als exercicis posteriors, corresponents a noves convocatòries, simplement formulant una DECLARACIÓ RESPONSABLE anual mitjançant la presentació del corresponent imprès normalitzat que consta adjunt en aquest tràmit.


DOCUMENTS ADJUNTS


202110080901_Bases reguladores subvenció.pdf

202211161215_Sol·licitud.pdf

202211161215_Autorització consulta.pdf

202211161215_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202211161215_Declaració responsable exercici anterior.pdf

202211210957_Convocatòria BOPB.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.