TRÀMITS

 Subvenció lloguer assequible 2021 als adjudicataris d'habitatges de l'IMPSOL

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada al pagament del lloguer d’habitatges de titularitat de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), en règim de lloguer assequible, situats al Passeig del Parlament, núm. 72-78, en el municipi de Sant Andreu de la Barca. Aquesta subvenció s’atorga amb la finalitat de facilitar als ciutadans l’accés a un habitatge en règim de lloguer assequible.

Les condicions i requisits exigibles que hauran de complir els membres de la unitat familiar o de convivència per poder optar a aquestes subvencions, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència no competitiva. Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors, no es poden al·legar com a precedent i restarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent i al compliment de la finalitat per a la qual s’han atorgat. Són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts i/o prestacions atorgades per qualsevol altre ens públic o privat, pel mateix concepte i finalitat.

La subvenció que es concedeixi, si s’escau, s’entendrà acceptada per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació de la subvenció concedida, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona sol·licitant com a conseqüència d’aquesta inexactitud o falsedat.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que sigui titular d’un contracte d'arrendament en vigor, com a sotsarrendatari, d’un habitatge de protecció oficial en règim de preu assequible de titularitat de l’IMPSOL, situat en el municipi de Sant Andreu de la Barca, sempre que reuneixi els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Habitatge (2a planta de l'Ajuntament), demanant cita prèvia als telèfons 900151976-936356402.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 25 d’octubre de 2021.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
  1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen amb la/es persona/es sol·licitant/s, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
  1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Certificat d’estar al corrent la/es persona/es sol·licitant/s del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 

La persona beneficiària d’una subvenció concedida per aquest mateix concepte durant un exercici anterior, podrà optar a l’obtenció de noves subvencions per als exercicis posteriors, corresponents a noves convocatòries, simplement formulant una DECLARACIÓ RESPONSABLE anual mitjançant la presentació del corresponent imprès normalitzat que consta adjunt en aquest tràmit.


202110080901_Bases reguladores subvenció.pdf

202110080904_Convocatòria subvenció.pdf

202110081221_Sol·licitud subvenció.pdf

202110081221_Autorització consulta.pdf

202110081221_Declaració responsable exercici anterior.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la concessió de subvencions a les persones adjudicatàries d’habitatges en règim de lloguer assequible, de titularitat de l’Impsol, aprovades inicialment pel Ple municipal el 5 d’abril de 2008 i que van esdevenir aprovades definitivament el 24 de maig de 2018.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
  1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen amb la/es persona/es sol·licitant/s, segons empadronament, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
  1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Certificat d’estar al corrent la/es persona/es sol·licitant/s del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

 

La persona beneficiària d’una subvenció concedida per aquest mateix concepte durant un exercici anterior, podrà optar a l’obtenció de noves subvencions per als exercicis posteriors, corresponents a noves convocatòries, simplement formulant una DECLARACIÓ RESPONSABLE anual mitjançant la presentació del corresponent imprès normalitzat que consta adjunt en aquest tràmit.


DOCUMENTS ADJUNTS


202110080901_Bases reguladores subvenció.pdf

202110080904_Convocatòria subvenció.pdf

202110081221_Sol·licitud subvenció.pdf

202110081221_Autorització consulta.pdf

202110081221_Declaració responsable exercici anterior.pdf