TRÀMITS

 Tarifació social en el preu d’escolarització del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2022-2023)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les famílies sol·licitar l’aplicació de la tarifació social en el preu d’escolarització a jornada completa de l’alumne/a o alumnes beneficiaris del servei d’escoles bressol municipals.

Els preus públics per la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal per al curs escolar 2022-2023, estan regulats a l'ordenança fiscal núm. 33 corresponent a l’any 2022.

Els integrants de la unitat familiar* hauran de reunir els següents requisits:

 • Tenir un nivell de renda dins dels límits establerts en l’Ordenança fiscal núm. 33, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’escola bressol.
 • Estar empadronats en el municipi de Sant Andreu de la Barca.
 • No posseir altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
 • No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la barca o, en cas que algun membre de la unitat familiar en tingui, adopti un compromís de pagament de fraccionament del deute o una compensació del mateix.

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que superant els límits previstos en el quadre de tarifació social que consta a l’Ordenança fiscal municipal núm. 33, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d’adreçar la seva petició, declaració responsable i documentació justificativa a la Regidoria d’Ensenyament per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau i amb coordinació amb els Serveis Socials Municipals, informe favorable a la concessió de bonificació superior a l’establerta. Aquest criteri serà important tenir-lo en compte especialment en cas de disposar de places vacants i que per tant no reben subvenció per part de la Generalitat de Catalunya.

El càlcul de la renda de la unitat familiar s’extreu de la suma de la totalitat dels ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys (renda de l’últim exercici fiscal liquidat).

En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi econòmic substancial durant almenys tres mesos consecutius, es podrà sol·licitar la revisió del tram de tarifació que és d’aplicació per determinar el preu. Per això s’haurà d’acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, per tal de que la nova situació sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació presentada.

 

* A efectes de l’aplicació de la tarifació social, s’entendrà per unitat familiar, la formada únicament per l’alumne, els seus pares i els seus germans.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

El pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a matriculat/da en una escola bressol municipal a temps complet, que formin part d’una unitat familiar que reuneixi els requisits establerts a les ordenances fiscals vigents. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

 

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud de tarifació social, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Després de la matriculació de l'infant a l'escola bressol municipal i durant tot el curs escolar 2022-2023.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL EN EL PREU D’ESCOLARITZACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A JORNADA COMPLETA.
 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no autoritzin a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa de la propietat d’immobles que ostenten els membres de la unitat familiar.

 1. En cas de separació o divorci:

- Conveni regulador i/o sentència judicial on constin els acords econòmics assumits per ambdues parts.

- O denúncia/demanda judicial en cas d’incompliment de les obligacions econòmiques establertes.

 

 


202209131248_Sol·licitud.pdf

202209131248_AUTORITZACIÓ CONSULTA tarifació social.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Alcaldia o Regidoria en què es delegui. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Ordenança fiscal núm. 33 reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’escola bressol.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL EN EL PREU D’ESCOLARITZACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A JORNADA COMPLETA.
 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no autoritzin a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa de la propietat d’immobles que ostenten els membres de la unitat familiar.

 1. En cas de separació o divorci:

- Conveni regulador i/o sentència judicial on constin els acords econòmics assumits per ambdues parts.

- O denúncia/demanda judicial en cas d’incompliment de les obligacions econòmiques establertes.

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202209131248_Sol·licitud.pdf

202209131248_AUTORITZACIÓ CONSULTA tarifació social.pdf