TRÀMITS

 Bonificacions i tarifació social pels serveis d'Escoles Bressol municipals per al curs escolar 2021-2022

Els preus públics per la prestació del servei d'Escola Bressol Municipal per al curs escolar 2021-2022, estan regulats a l'ordenança fiscal núm. 33 corresponent a l’any 2021:


1. La quota d’escolarització és un preu fix durant els 11 mesos de curs i varia només en funció si escolliu mitja jornada o jornada completa.

2. Tarifa social:

 • Les famílies empadronades a Sant Andreu de la Barca que escullin l’opció d’escolarització a jornada completa i, reuneixin els requisits establerts, podran sol·licitar la “Tarifació social” que s'aplicarà en el preu d'escolarització en funció del seu nivell de renda. Consultar les ordenances fiscals per concretar els criteris de patrimoni i de renda familiar requerits.

3. Bonificacions del servei d'escolarització a jornada completa:

 • Família monoparental i/o nombrosa: Les famílies que acreditin la seva situació de nombroses o monoparentals tindran una bonificació del 50% de la quota mensual d’escolarització. En cas de tractar-se d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix concepte (escolarització).
 • Segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon infant matriculat/da a les escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10% de la quota mensual d'escolarització. En cas de disposar de rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10% s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.

Aquesta tarifació social i/o bonificació del preu d'escolarització es pot sol·licitar un cop matriculat l'infant i durant tot el curs escolar.

 

QUI POT SOL·LICITAR LA BONIFICACIÓ?

- Les famílies nombroses i/o monoparentals amb carnet acreditatiu (s'ha d'annexar a la sol·licitud).

- Les families amb segon infant matriculat a les escoles bressol (ho comprova l'Ajuntament).

 

QUI POT SOL·LICITAR LA TARIFACIÓ SOCIAL?

- Les famílies que reuneixin els requisits establerts a l'ordenança fiscal número 33:

 • Residir a Sant Andreu de la Barca de manera efectiva.
 • No posseir, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.
 • Que cap dels membres de la unitat familiar tingui deutes pendents amb l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o, en cas que algun membre de la unitat familiar en tingui, adopti un compromís de pagament de fraccionament del deute o una compensació del mateix.

La tarifació social en el preu d'escolarització a jornada completa per a les famílies empadronades a Sant Andreu de la Barca, s'establirà en funció del seu nivell de renda, d'acord amb el quadre que consta inserit a la referida ordenança fiscal. El càlcul de la renda de la unitat familiar s’extreu de la suma de la totalitat dels ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys (renda de l’últim exercici fiscal liquidat). A efectes de l’aplicació de la tarifació social, s’entendrà per unitat familiar la formada únicament per l’alumne, els seus pares i els seus germans.

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que superant els límits de renda previstos en el quadre específicat, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d’adreçar la seva petició, declaració responsable i documentació justificativa, a la Regidoria d’Ensenyament per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau i amb coordinació amb els Serveis Socials Municipals, informe favorable per a la concessió de bonificació superior a l’establerta. 

En cas que la renda del nucli familiar al llarg del curs tingui un canvi econòmic substancial durant almenys tres mesos consecutius, es podrà sol·licitar la revisió del tram de tarifació que és d’aplicació per determinar el preu. Per això s’haurà d’acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, per tal de que la nova situació sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació presentada.

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

La bonificació del servei d'escolarització la pot sol·licitar el pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a que estigui matriculat/da en una escola bressol municipal a temps complet, que formin part d’una família nombrosa o monoparental o amb un/a segon/a fill/a matriculat/da a les escoles bressol municipals. La tarifació social aplicable al preu d'escolarització la pot sol·licitar el pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a que estigui matriculat/da en una escola bressol municipal a jornada completa, que formin part d’una unitat familiar que reuneixi els requisits establerts a l'ordenança fiscal número 33.

Com es fa?

 

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia als telèfons 900151976-936356400 o al correu electrònic oac@sabarca.cat.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de declaració per a l'aplicació de la tarifació social i/o de sol·licitud de bonificació, segons correspongui, que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit, així com l'autorització de consulta, si escau. 
 2. Emplenar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Iniciar i emplenar instància electrònica* en aquest enllaç.
 4. Adjuntar el formulari  que prèviament heu emplenat i guardat al vostre dispositiu.
 5. Revisar l’apartat "Documentació" per si cal adjuntar algun altre document (en cas de no autoritzar la consulta o, en altres casos, segons ordenança)
 6. Finalitzar el tràmit d'instància electrònica i revisar e-mail de contacte.

*Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 Quan es pot sol·licitar?

Durant el curs escolar 2021-2022


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Per sol·licitar la tarifació social en el preu d'escolarització del servei d'escola bressol municipal a jornada completa, s'ha d'adjuntar la següent documentació:

1. Formulari específic de declaració per a l'aplicació de la tarifació social.

2. Autorització de tots els membres de la unitat familiar majors de setze anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud.

3. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a)  Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

b)  En el cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici, aportar:

     - Certificat negatiu d’hisenda acreditatiu de no haver efectuat la declaració de renda en el darrer exercici.

     - Informe de vida laboral de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

     - Declaració de la suma dels rendiments del treball dels membres de la unitat familiar, acompanyada dels justificants acreditatius dels ingressos obtinguts (nòmines, prestació d’atur, pensions, altres prestacions socials, etc).

 c)   Documentació acreditativa de la propietat d’immobles que ostenten els membres de la unitat familiar.

4. Fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on constin els pactes econòmics assumits per ambdues parts, i en cas d’incompliment de les obligacions econòmiques establertes, fotocòpia de la denúncia que ho acrediti.

L’Ajuntament podrà requerir més documentació, per valorar la sol·licitud, si s’escau.

 

 

Per sol·licitar la bonificació en el preu d'escolarització del servei d'escola bressol municipal a jornada completa, s'ha d'adjuntar la següent documentació:

1. Formulari específic de sol·licitud de bonificació.

2. Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202106211153_TARIFES.pdf

202106301041_2. INSTÀNCIA BONIFICACIÓ EBM.pdf

202106301041_2. INSTÀNCIA TARIFACIÓ SOCIAL.pdf

202106301041_3. AUTORITZACIÓ CONSULTA tarifació social.pdf

NORMATIVA


Ordenança fiscal número 33 reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola bressol.


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratuït


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.