TRÀMITS

 Subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2021

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a projectes en l'àmbit de la cultura, per realitzar activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció en el municipi. La Regidoria de Cultura i Joventut, entre altres objectius, promociona l’associacionisme, fomenta els valors socials i culturals i noves formes de participació, per tal motiu posa en marxa les  subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2021. 

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari, eventual i no devolutiu, es modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, no es pot al·legar com a precedent i restarà condicionada al compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat.

Les persones beneficiaries de les subvencions hauran d’acceptar-les formalment en el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la seva notificació, mitjançant un document que facilitarà l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

El termini de justificació de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, mitjançant l’aportació del compte justificatiu simplificat, serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada. Així mateix, la presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
 3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Del 2 fins el 30 de juny de 2021


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:



Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).
 2. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (annex 2).
 3. Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 3) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.
 4. En cas que la persona sol·licitant sigui una entitat que sol·licita la subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, haurà d’aportar una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 5. En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud i que es detallen a continuació, haurà d’aportar:

   - Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la resta d’administracions públiques.

   - Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones que accediran a l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, per la qual es sol·licita subvenció.

 6. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.


202106020855_2021 01 ANNEX1_PROJECTE.pdf

202106020855_2018 BASES_reguladores_subvencions_projectes_activitats_i_serveis_2018.pdf

202106020855_2021 02 ANNEX2_PRESSUPOST.pdf

202106020855_2021 03 ANNEX3_Declara Protecció infància i adolescència(1).pdf

202106020855_2021 06 ANNEX4_COMPTE JUSTIFICATIU.pdf

202106020855_2021_07 ANUNCI_CONVOC_ConvocSubvProjCult2021.pdf

202106041108_Annex I bases específiques projectes culturals.pdf

202106041122_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202106041158_Sol·licitud subvenció cultura 2021.pdf

202107081116_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

Junta de Govern Local. El termini per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.


Preu

Gratüit


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit dels serveis socials, cooperació, cultura, participació ciutadana, ensenyament, esports, joventut i igualtat, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada en data 25 de gener de 2018 i que van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

Modificació de l’ANNEX I (SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES CULTURALS) de les Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit dels serveis socials, cooperació, cultura, participació ciutadana, ensenyament, esports, joventut i igualtat, per acord del Ple municipal en sessió celebrada el 31 de gener de 2019.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Convocatòria específica de la subvenció.

 

 

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).
 2. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (annex 2).
 3. Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 3) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.
 4. En cas que la persona sol·licitant sigui una entitat que sol·licita la subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, haurà d’aportar una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 5. En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud i que es detallen a continuació, haurà d’aportar:

   - Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la resta d’administracions públiques.

   - Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones que accediran a l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, per la qual es sol·licita subvenció.

 6. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.


DOCUMENTS ADJUNTS


202106020855_2021 01 ANNEX1_PROJECTE.pdf

202106020855_2018 BASES_reguladores_subvencions_projectes_activitats_i_serveis_2018.pdf

202106020855_2021 02 ANNEX2_PRESSUPOST.pdf

202106020855_2021 03 ANNEX3_Declara Protecció infància i adolescència(1).pdf

202106020855_2021 06 ANNEX4_COMPTE JUSTIFICATIU.pdf

202106020855_2021_07 ANUNCI_CONVOC_ConvocSubvProjCult2021.pdf

202106041108_Annex I bases específiques projectes culturals.pdf

202106041122_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202106041158_Sol·licitud subvenció cultura 2021.pdf

202107081116_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf