TRÀMITS

 Subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2020

La Regidoria de Cultura i Joventut, entre altres objectius, promociona l’associacionisme, fomenta els valors socials i culturals i noves formes de participació, per tal motiu possa en marxa les  subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2020, destinat a les entiats sense ànim de lucre de caràcter local, supramunicipal i persones físiques, per realitzar activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca. 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats sense ànim de lucre i persones físiques

Com es fa?

  1. Per poder optar a aquestes subvencions, les entitats o associacions hauran de presentar una sol·licitud, segons imprès normalitzat, degudament formalitzat, signat i acompanyat de la documentació relacionada al punt 5è. de les bases especifiques d’aquesta convocatòria. 
  1. Els models d’impresos normalitzats i específics de les sol·licituds d’aquestes subvencions, d’ús obligatori per part dels interessats, es podran obtenir electrònicament a través de la pàgina web municipal (www.sabarca.cat).
  1. La sol·licitud s’haurà de complimentar i presentar electrònicament a través de la seu electrònica municipal (plataforma E-TRAM), en compliment del què disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan es pot sol·licitar?

20 d'agost de 2020


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Al següent enllaç trobareu la instància genèrica: Accedir a instància genèrica


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


  1. Sol·licitud,
  2. Annex 1. Projecte
  3. Annex 2. Pressupost
  4. Annex 3. Declaració Protecció Infancia
  5. Certificat compte bancari de l’entitat


DOCUMENTS ADJUNTS


202008211023_2020 00 SOL·LICITUD SUBVENCIO.pdf

202008211023_2020 01 ANNEX1_PROJECTE.pdf

202008211024_2020 02 ANNEX2_PRESSUPOST.pdf

202008211024_2020 03 ANNEX3_Declara Protecció infància i adolescència(1).pdf

202008211024_2020 04 CERTIFICAT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.pdf

202008211024_2020 05 SOL·LICITUD JUSTIFICANTS SUBV PROJ CULTURALS.pdf

202008211024_2020 06 ANNEX4_COMPTE JUSTIFICATIU.pdf

202008211024_20200819_ANUNCIO CONVOC. SUBV. PROJ. CULT. 2020.pdf

202008211024_2018 BASES_reguladores_subvencions_projectes_activitats_i_serveis_2018.pdf

202010011133_02 Sol·licitud de Subvenció projectes JOVENTUT.pdf

202010011133_04 Pressupost - Annex 2.pdf

202010011133_03 Projecte - annex 1.pdf

202010011133_05 Declaració Protecció infància i adolescència - Annex 3.pdf

202010011133_07 Compte Justificatiu.pdf

202010011133_08 Publicació BOPB convocatòria subvjove 2020.pdf

202010011133_06 Aportació justificants subvenció.pdf

202010011133_09 Bases reguladores subvencions.pdf

202010011133_10 Bases reg subv específiques joventut.pdf

NORMATIVA


Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajudes públiques

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades per a l’any 2020, es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament en data 25 de gener de 2018 i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

 

 


MÉS INFORMACIÓ


Preu

Gratüit


Terminis

17 de setembre de 2020