TRÀMITS

 Subvencions per a Projectes en l'àmbit de la Joventut 2021

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a Projectes en l'àmbit de la joventut, per realitzar activitats de caràcter juvenil, cultural, social, artístic o educatiu, adreçades a la població jove de Sant Andreu de la Barca i amb especial projecció en el municipi.

La Regidoria de Joventut, entre altres objectius, promociona l’associacionisme juvenil, fomenta la iniciativa i els valors socials entre el jovent, així com les noves formes de participació, per tal motiu posa en marxa aquestes subvencions.

 

Persones destinatàries:

  1. Les entitats juvenils sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter juvenil, cultural, social, artístic o educatiu, adreçat a la població jove de Sant Andreu de la Barca.
  2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter cultural, social, artístic o educatiu, adreçat als i les joves amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca.

En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Efectes del silenci administratiu:

Silenci administratiu desestimatori.

 

Observacions

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció. 

El termini de justificació de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, mitjançant l’aportació del compte justificatiu simplificat, serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada. Així mateix, la presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.

La subvenció que es concedeixi, si s’escau, s’entendrà acceptada per part de la persona beneficiària si, en el termini de trenta (30) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia. La forma de pagament es determinarà en el conveni regulador a subscriure entre l’entitat concedent i la persona beneficiària.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les bases reguladores serà de concurrència competitiva. Aquesta subvenció té caràcter voluntari, eventual i no devolutiu, es modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, no es pot al·legar com a precedent i restarà condicionada al compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats juvenils sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal i les persones físiques, que reuneixin les condicions i requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, els subjectes relacionats a l’article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament.

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Les persones interessades hauran de descarregar el model de formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat en els documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Aquest model de formulari normalitzat, degudament formalitzat i signat, s’haurà de guardar en el vostre dispositiu.
  3. Les persones interessades hauran d’accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari normalitzat descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, en la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOPB.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).


Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (annex 2).


Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 3) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.


En cas que la persona sol·licitant sigui una entitat que sol·licita la subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, haurà d’aportar una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.


En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud i que es detallen a continuació, haurà d’aportar:>

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la resta d’administracions públiques.

- Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones que accediran a l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, per la qual es sol·licita subvenció.


Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.


202010131106_03 Projecte - annex 1.pdf

202010131106_04 Pressupost - Annex 2.pdf

202010131106_05 Declaració Protecció infància i adolescència - Annex 3.pdf

202010131106_07 Compte Justificatiu.pdf

202010131106_09 Bases reguladores subvencions.pdf

202010131106_10 Bases reg subv específiques joventut.pdf

202106011216_08 Publicació BOPB convocatòria subvjove 2021.pdf

202106021251_Sol·licitud subvenció 2021.pdf

202106040941_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202107081117_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Terminis

La Junta de Govern Local. El termini de resolució serà de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.


Preu

Aquest tràmit és gratuït.


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit dels serveis socials, cooperació, cultura, participació ciutadana, ensenyament, esports, joventut i igualtat, aprovades pel Ple municipal. 

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (annex 1).


Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (annex 2).


Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable (annex 3) en què manifesti les persones que està previst que hi participin i que disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntàries com a contractats per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones.


En cas que la persona sol·licitant sigui una entitat que sol·licita la subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, haurà d’aportar una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.


En cas que la persona sol·licitant no autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud i que es detallen a continuació, haurà d’aportar:>

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la resta d’administracions públiques.

- Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones que accediran a l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, per la qual es sol·licita subvenció.


Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.


DOCUMENTS ADJUNTS


202010131106_03 Projecte - annex 1.pdf

202010131106_04 Pressupost - Annex 2.pdf

202010131106_05 Declaració Protecció infància i adolescència - Annex 3.pdf

202010131106_07 Compte Justificatiu.pdf

202010131106_09 Bases reguladores subvencions.pdf

202010131106_10 Bases reg subv específiques joventut.pdf

202106011216_08 Publicació BOPB convocatòria subvjove 2021.pdf

202106021251_Sol·licitud subvenció 2021.pdf

202106040941_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202107081117_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf